Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 30. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Kiv 22, 20-26

    Az ószövetségi erkölcsi tanítás alapja az Isten és az ember között fennálló szövetség volt. Isten úgy nyilatkoztatta ki magát, mint Teremtő és mint az erkölcsi rend Bírája, azért a nép engedelmességgel tartozott neki. Már ott is kitűnt, hogy az Isten iránti tiszteletetés engedelmességet elsősorban a felebaráti szeretet megtartásával lehet igazolni. Isten különösen megkövetelte a gyengék, a szegények, a rászorulók védelmét. Az embernek meg kell tanulnia az irgalmasság gyakorlását, mert ő is irgalomra szorul.


OLVASMÁNY Mózes második könyvéből

Ha az özvegyet és árvát sanyargatjátok, fellobban ellenetek haragom.

    Ezt mondja az Úr:
    Az idegent ne használd ki és ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban.
    Az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ha sanyargatjátok őket, s ők hozzám kiáltanak, meghallom panaszukat, és fellobban haragom. Kard által veszítelek el benneteket, hogy asszonyaitok özvegyek, gyermekeitek árvák legyenek.
    Ha a népemből való szegénynek, aki közötted él, pénzt kölcsönözöl, ne viselkedj vele szemben uzsorás módjára. Ne követelj tőle kamatot. Ha embertársad köntösét zálogba veszed, napszálltakor add vissza neki. Hisz ez az egyetlen takarója, amelybe beburkolja testét. Különben mivel takarózna? Ha hozzám kiált, meghallgatom, mert irgalmas vagyok.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 17, 2-3a. 3bc-4. 47 és 51ab    2. tónus.
Válasz: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem. Vö. 2. vers.

Előénekes: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.
Menedékem és sziklaváram, * szabadítóm te vagy, Uram.
Hívek: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.

E: Istenem, segítőm, akiben remélek, * oltalmazóm, pártfogóm és üdvöm ereje.
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, * és megszabadulok ellenségeimtől.
H: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.

E: Él az Úr, az én áldott segítőm, * legyen dicsőség üdvöm Istenének.
Felmagasztalta királyát, győzelmet adott néki, * irgalmas volt fölkentjéhez.
H: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.

SZENTLECKE 1 Tessz 1, 5c-10

    Az apostol dicséri a tesszalonikaiak hitét, amely megtérésük óta szilárd bennük. A hit tartalma az volt, hogy elfordultak a bálványoktól és az élő Istennek rendelték alá magukat. Az ő szolgálata az élet és az üdvösség útja. Ezért bizalommal várhatják Krisztus e jövetelét, illetve a vele való találkozást, mert jutalmat várhatnak tőle. Az Atya, aki Krisztust feltámasztotta a halálból, bennünket is megment az e jövendő haragtól.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből

    Elfordultatok a bálványoktól, hogy az Istennek szolgáljatok és várjátok a mennyből az ő Fiát.

    Testvéreim! Mindnyájan tudjátok, hogy hogyan viselkedtünk körötök ben a ti szolgálatotokra. Ti pedig az Úr és a mi követőink lettetek. A tanítást a sok nehézség ellenére is a Szentlélek örömével fogadtátok, és így Makedóniában és Apájában minden hívőnek példaképei lettetek. Istenbe vetett hitetek mindenütt ismertté vált, ezért nem is kell róla beszélnünk. Az emberek maguktól mondják el, hogyan fogadtatok minket, hogyan fordultatok a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok és várjátok a mennyből Fiát, Jézust, akit a halálból feltámasztott, s aki megment minket az eljövendő haragtól.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jézus mondja: + Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Jn 14, 23 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 22, 34-40

    Az írástudók az ószövetségi törvényben 248 buzdító és 365 tiltó rendelkezést számláltak össze, tehát volt miről vitázni, hogy melyik azok közül a legfontosabb. Ebbe a vitába akarják belevonni Jézust. ő olyan választ ad, amelyet nem lehet megfellebbezni: Szeresd Uradat, Istenedet, és szeresd felebarátodat Ez a szeretet nem érzelem, hanem személyes magatartás, és azért lehet megparancsolni. Az Isten iránti szeretetet azzal mutatjuk meg, ha megtesszük akaratát. Az emberek iránti szeretet jele pedig a jóakarat, a tisztelet, a segítség és a türelem.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Szeresd az Urat, a te Istenedet, és felebarátodat, mint saját magadat.

    Abban az időben:
    Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: ,,Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?'' Jézus így válaszolt: ,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 30. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Krisztus tanítja, hogy a legfőbb parancs a szeretet. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy e nagy parancsot mindig szem előtt tartsuk!

Lektor:
    1.    Szentatyánk, N. pápa, főpásztoraink és a lelkipásztorok életükkel tegyenek tanúságot a szeretet nagy parancsáról!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    A szeretet köteléke tartsa össze a világ népeit, hogy békében és egymást segítve éljenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    A szeretet vezesse hívő népedet, hogy kitárja szívét a nemhívő testvérek felé is!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    A szeretet irányítson bennünket embertársaink testi-lelki javának szolgálatában!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    A szeretet elszakíthatatlan köteléke fűzze egymáshoz a családok tagjait, a szülőket és a gyermekeket, az időseket és a fiatalokat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Segíts kegyelmeddel, hogy a benned hívők között megvalósuljon a lelki egység, és mindnyájunkat kapcsoljon egybe a testvéri szeretet! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.