Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 32. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Bölcs 6, 12-16

    A bölcsesség első foka az a törekvés, amellyel az ember a világ szépségéből és rendjéből felismeri a Teremtő nagyságát és hatalmát. Erre mindig lehetőség van, s aki erről elmélkedik, közel érzi magát Istenhez. Ezt a bölcsességet meg lehet személyesíteni. Olyan, mintha itt járna közöttünk és keresné velünk a találkozást. Az Újszövetség ennek az isteni örök bölcsességnek megtestesülését látja Krisztusban.


OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből

    A bölcsességre rátalálnak, akik keresik.


        A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan,
    könnyen felismerik, akik szeretik,
    és rátalálnak, akik keresik.
    Már előre megmutatkozik azoknak,
    akik vágyódnak rá.
        Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia,
    mert ajtajánál ülve találja.
    Róla elmélkedni tökéletes okosság,
    aki érte virraszt, hamar megszabadul a gondtól.
        Hisz maga megy, s megkeresi azokat, akik méltók rá,
    barátságosan megjelenik nekik az utakon,
    és minden szándékukban találkozik velük.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8    7b. tónus.
Válasz: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. Vö. 2b. vers.

Előénekes: Uram, Istenem, virrasztva kereslek, * az én Istenem te vagy nékem.
Téged szomjaz a lelkem, testem utánad eped, * mint a puszta tikkadt, kiaszott földje.
Hívek: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

E: Szentélyedben neked szolgáltam, * hogy erődet és dicsőségedet megláthassam.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, * ezért ajkam dicsőít téged.
H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

E: Neked mondok áldást, amíg csak élek, * a te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * ajkam ujjong, szám dicsőít téged.
H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

E: Még fekvőhelyemen is rád gondolok, * hajnalig rólad elmélkedem.
Valóban te lettél védelmezőm, * szárnyaid oltalmában örvendezem.
H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

SZENTLECKE 1 Tessz 4, 13-18

    Az apostolok idejében várták Krisztus közeli e jövetelét, bár azt is tudták, hogy a napot és az órát senki sem ismeri. Egyeseknek az volt a nehézsége, hogy akik közben meghalnak, nem lesznek tanúi Krisztus dicsőséges megjelenésének. Az apostol erre vonatkozólag ad felvilágosítást. Ha Krisztus feltámadt, feltámasztja a halottakat is, és ő lesz mindenkinek a bírája. Megjelenésének külső jelei (angyalok, harsonaszó stb.) csak királyi méltóságának apokaliptikus érzékeltetései.

Hosszabb forma:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből.

    Isten feltámasztja azokat, akik Jézusban hunytak el.

    Testvéreim! Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.
    Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonájának szavára az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi élők, akik életben maradunk, velük együtt elragadtatunk a magasba, hogy találkozzunk Krisztussal, és örökké az Úrral legyünk.

Ez az Isten igéje.

Vagy rövidebb forma:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből
4, 13-14

    Isten feltámasztja azokat, akik Jézusban hunytak el.

    Testvéreim! Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni bennetek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük.
    Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Virrasszatok és készen álljatok, * mert nem tudjátok, hogy az Emberfia melyik órában érkezik. Mt 24, 42a és 44 – 8G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 25, 1-13

    A példabeszéd értelme a készenlét és a várás. Krisztus e jövetele kitolódhat, mert közbe van ékelve az Egyház ideje, amikor a keresztényeknek a hitből kell élniük és tanúságot kell tenniök kitartásukról. Még az okosak is elálmosodhatnak, de azért lelkükben ott van a fegyelmezettség és a szereted tehát készek az ő fogadására. A balgák éppen ezt a fegyelmezettséget és bölcsességet veszítik el, s ezt más nem pótolhatja számukra.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Íme, jön a Vőlegény! Menjetek eléje!

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
    A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: ,,Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!'' Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: ,,Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!'' Az okosak ezt válaszolták: ,,Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!'' Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: ,,Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!'' De ő így válaszolt: ,,Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!''
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Évközi 32. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki mindnyájunkat meghívott szeretett Fia menyegzőjére!

Lektor:
    1.    Hogy az Egyház pásztorai éberen őrködjenek a rájuk bízottak üdvössége fölött!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy a gazdag népek és a jólétben élő emberek ráébredjenek a szegények iránti felelősségükre!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy a földi élet gondjai el ne tereljék figyelmünket a Krisztussal való találkozásról!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy életünk végén a szentkenet olajával megerősítve eljussunk szent színed látására!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Hogy megkapják az őszinte bűnbánat kegyelmét mindazok, akiket hirtelen halál ragad el a földi életből!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Egyszülött Fiad tanításából tudjuk, hogy van örök élet. Segíts, hogy az örök életre hívó szavad virrasztva és felkészülten találjon minket! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.