Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 33. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Péld 31, 10-13. 19-20. 30-31

    A Példabeszédek könyve végig az igazi bölcsességről beszél. A végén ezt a bölcsességet összefoglalja és megszemélyesíti a jó feleség alakjában. Megvannak benne a szép emberi tulajdonságok: a munkaszeretet, okosság, áldozatkészség, megfontoltság és hűség. Nem a hiúság kielégítésében keresi élete célját, hanem Isten akaratának megtevésében.


OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből

    A derék asszony mindent beszerez ügyes kézzel.

        Derék asszonyt ki talál?
    Értéke a gyöngyét messze meghaladja.
        Férje egész szívével ráhagyatkozik,
    és nem jár rosszul vele.
    Mindig javára van, sohasem kárára,
    életének minden napján.
    Előteremti a gyapjút és a kendert,
    és mindent beszerez ügyes kézzel.
        Kinyújtja karját a guzsaly után,
    és kezével megfogja az orsót.
    Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé,
    a szűkölködőnek meg karját nyújtja.
        Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó,
    de az istenfélő asszony dicséretet érdemel.
    Magasztaljátok keze munkájáért,
    és a városkapuknál dicsérjétek tetteit.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 127, 1-2. 3. 4-5    6. tónus.
Válasz: Boldog az az ember, * aki féli az Istent. Vö. 1 a. vers.

Előénekes: Boldog mindaz, aki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
Hívek: Boldog az az ember, * aki féli az Istent.

E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében.
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
H: Boldog az az ember, * aki féli az Istent.

E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember,* aki féli az Urat.
Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
H: Boldog az az ember, * aki féli az Istent.

SZENTLECKE 1 Tessz 5, 1-6

    Az Úr napja Krisztus második e jövetele, illetve az ítélet napja Erre mindig készen kell lenn; mert úgy érkezik, mint éjjel a tolvaj. Az ''éjjel'' szóról az apostolnak eszébe jut hogy mi már nem vagyunk a sötétség gyermekei, hanem a világosságé. Krisztus felvértezett bennünket kellő tudással és kegyelemmel hogy megtaláljuk az élet értelmét és mindig készen álljunk a számadásra.


SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből

    Ne lepjen meg titeket az a nap, mint a tolvaj!

    Testvéreim! Ami az Úr eljövetelének idejét és óráját illeti, arról nem szükséges írnom. Hiszen jól tudjátok ti is, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják: ,,Béke és biztonság'', akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akárcsak a várandós asszonyt a fájdalom. És nem lesz menekvés számukra!
    De ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára meglephetne titeket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok.
    Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok!

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Maradjatok bennem és én bennetek maradok, mondja a mi Urunk, * aki bennem marad, az bő termést hoz. Jn 15, 4a és 5b. – 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 25, 14-30

    Az embernek vannak természetes és kegyelmi adottságai, s azokat kamatoztatni kell. Nem egyforma mértékkel kaptuk őket és ezért az a fontos, hogy a meglevőket hogyan használjuk fel. Az életnek van határozott célja: az embernek Isten gyermekévé kell átalakulnia. A baj azoknál van, akik elássák a kapott talentumot és megfeledkeznek emberi küldetésükről. Az üdvösségben többet kapunk, mint amit kiérdemeltünk, a kárhozatban pedig azt is elveszítjük, amink volt. Akik úgy érzik, hogy ők csak a bajok viselését kapták feladatuk őket is vigasztalhatja a tudat hogy nekik azt kell kamatoztatniok. A kegyelmet megkapják a türelemhez és az áldozat vállalásához.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Mivel a kevésben hű voltál, menj be Urad örömébe!


    Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
    Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott: másik kettőt szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét.

Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: ,,Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.'' Az úr így válaszolt: ,,Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!'' Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: ,,Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta.'' Az úr így válaszolt: ,''Jól van, te derék és hűséges szolga? A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!''

Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: ,,Uram? Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked?'' Válaszul az úr ezt mondta neki: ,,Te gonosz és lusta szolga? Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza? Vegyétek csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van? Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van? Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre? Ott sírás lesz és fogcsikorgatás?''

Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 25, 14-15. 19-21

    Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
    Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt.
    Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: ,,Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.'' Az úr így válaszolt: ,,Jól van, te derék és hűséges szolga? A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe?''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 33. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki egykor megjutalmazza hűséges szolgálatunkat!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy akik a papi és szerzetesi hivatás talentumát megkapták, azt hűségesen kamatoztassák.
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a népek vezetői az emberiség javára használják a rendelkezésükre álló nagy lehetőségeket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy tőled kapott adottságainkat jól felhasználjuk magunk és embertársaink javára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy az ifjúság szorgalmas tanulással és céltudatos önneveléssel készüljön élethivatására!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy egyházközségünk minden tagja egykor nyugodtan adhasson számot kegyelmi ajándékaidról!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Te mindnyájunktól számon kéred talentumainkat. Segíts, hogy ajándékaidat jól felhasználva, számadásunk után beléphessünk országod örömébe. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.