Megindult a szívem, egészen
elfogott a szánalom
  2020. július (Szent Jakab hava) 9. Csütörtök. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Lukrécia látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 33. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Péld 31, 10-13. 19-20. 30-31

    A Példabeszédek könyve végig az igazi bölcsességről beszél. A végén ezt a bölcsességet összefoglalja és megszemélyesíti a jó feleség alakjában. Megvannak benne a szép emberi tulajdonságok: a munkaszeretet, okosság, áldozatkészség, megfontoltság és hűség. Nem a hiúság kielégítésében keresi élete célját, hanem Isten akaratának megtevésében.


OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből

    A derék asszony mindent beszerez ügyes kézzel.

        Derék asszonyt ki talál?
    Értéke a gyöngyét messze meghaladja.
        Férje egész szívével ráhagyatkozik,
    és nem jár rosszul vele.
    Mindig javára van, sohasem kárára,
    életének minden napján.
    Előteremti a gyapjút és a kendert,
    és mindent beszerez ügyes kézzel.
        Kinyújtja karját a guzsaly után,
    és kezével megfogja az orsót.
    Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé,
    a szűkölködőnek meg karját nyújtja.
        Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó,
    de az istenfélő asszony dicséretet érdemel.
    Magasztaljátok keze munkájáért,
    és a városkapuknál dicsérjétek tetteit.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 127, 1-2. 3. 4-5    6. tónus.
Válasz: Boldog az az ember, * aki féli az Istent. Vö. 1 a. vers.

Előénekes: Boldog mindaz, aki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
Hívek: Boldog az az ember, * aki féli az Istent.

E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében.
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
H: Boldog az az ember, * aki féli az Istent.

E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember,* aki féli az Urat.
Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
H: Boldog az az ember, * aki féli az Istent.

SZENTLECKE 1 Tessz 5, 1-6

    Az Úr napja Krisztus második e jövetele, illetve az ítélet napja Erre mindig készen kell lenn; mert úgy érkezik, mint éjjel a tolvaj. Az ''éjjel'' szóról az apostolnak eszébe jut hogy mi már nem vagyunk a sötétség gyermekei, hanem a világosságé. Krisztus felvértezett bennünket kellő tudással és kegyelemmel hogy megtaláljuk az élet értelmét és mindig készen álljunk a számadásra.


SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből

    Ne lepjen meg titeket az a nap, mint a tolvaj!

    Testvéreim! Ami az Úr eljövetelének idejét és óráját illeti, arról nem szükséges írnom. Hiszen jól tudjátok ti is, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják: ,,Béke és biztonság'', akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akárcsak a várandós asszonyt a fájdalom. És nem lesz menekvés számukra!
    De ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára meglephetne titeket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok.
    Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok!

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Maradjatok bennem és én bennetek maradok, mondja a mi Urunk, * aki bennem marad, az bő termést hoz. Jn 15, 4a és 5b. – 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 25, 14-30

    Az embernek vannak természetes és kegyelmi adottságai, s azokat kamatoztatni kell. Nem egyforma mértékkel kaptuk őket és ezért az a fontos, hogy a meglevőket hogyan használjuk fel. Az életnek van határozott célja: az embernek Isten gyermekévé kell átalakulnia. A baj azoknál van, akik elássák a kapott talentumot és megfeledkeznek emberi küldetésükről. Az üdvösségben többet kapunk, mint amit kiérdemeltünk, a kárhozatban pedig azt is elveszítjük, amink volt. Akik úgy érzik, hogy ők csak a bajok viselését kapták feladatuk őket is vigasztalhatja a tudat hogy nekik azt kell kamatoztatniok. A kegyelmet megkapják a türelemhez és az áldozat vállalásához.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Mivel a kevésben hű voltál, menj be Urad örömébe!


    Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
    Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott: másik kettőt szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét.

Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: ,,Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.'' Az úr így válaszolt: ,,Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!'' Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: ,,Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta.'' Az úr így válaszolt: ,''Jól van, te derék és hűséges szolga? A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!''

Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: ,,Uram? Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked?'' Válaszul az úr ezt mondta neki: ,,Te gonosz és lusta szolga? Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza? Vegyétek csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van? Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van? Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre? Ott sírás lesz és fogcsikorgatás?''

Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 25, 14-15. 19-21

    Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
    Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt.
    Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: ,,Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.'' Az úr így válaszolt: ,,Jól van, te derék és hűséges szolga? A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe?''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 33. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki egykor megjutalmazza hűséges szolgálatunkat!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy akik a papi és szerzetesi hivatás talentumát megkapták, azt hűségesen kamatoztassák.
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a népek vezetői az emberiség javára használják a rendelkezésükre álló nagy lehetőségeket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy tőled kapott adottságainkat jól felhasználjuk magunk és embertársaink javára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy az ifjúság szorgalmas tanulással és céltudatos önneveléssel készüljön élethivatására!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy egyházközségünk minden tagja egykor nyugodtan adhasson számot kegyelmi ajándékaidról!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Te mindnyájunktól számon kéred talentumainkat. Segíts, hogy ajándékaidat jól felhasználva, számadásunk után beléphessünk országod örömébe. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.