Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Ez 34, 11-12. 15-17

    A fogság idején a próféta arról beszél, hogy a nép vezetői nem voltak jó pásztorok. Igazságtalanok voltak, rosszpéldát adtak, ezért jött a csapás. Isten azonban megkönyörül népén, igazi pásztorként vezeti őket vissza hazájukba, s ott is igazi pásztorokat rendel föléjük. Ez a gondoskodás előképe a jó Pásztornak, aki majd teljes hatalommal és szeretettel vezeti övéit az örök élet felé.


OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből

    Igazságot teszek a juhok között.


    Ezt mondja az Úr, az Isten:
    ,,Íme, magam keresem meg juhaimat, és magam ügyelek rájuk. Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszéledt juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a felhő és a sötétség napján szétszóródtak.

Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le őket – mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött pedig őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket.
    Ami meg titeket illet, juhaim – mondja az Úr, az Isten –, íme, igazságot teszek a juhok között, a kosok és a bakok között.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 22, 1-2a. 2b-3. 5-6    9. tónus.

Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 1. vers.

Előénekes: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

E: Jóságod és irgalmad nyomon követ, * életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

SZENTLECKE 1 Kor 15, 20-26. 28

    Krisztus mint második Ádám túláradóan visszaszerezte, amit az első Ádám elveszített. Az első embertől a földi életet és a halált örököltük, Krisztus a feltámadást és az örök életet hozta. Uralma már most abból áll, hogy megszabadít a bűntől és kegyelmével hozzásegít Isten akaratának megtételéhez. Neki az Atya mindent lába alá vetett, tehát Isten országának megvalósítását semmi nem akadályozhatja meg.


SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Krisztus átadja Istennek, az Atyának az uralmat, hogy Isten legyen minden mindenben.

    Testvéreim! Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak.
    Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg. S ha majd minden alá lesz vetve neki, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Áldott, aki jön az Úr nevében! * Áldott legyen Dávid ősatyánknak eljövendő országa! Mk 11, 9b-10a – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 25, 31-46

    Krisztus uralmának végső megjelenési formája az ítélet lesz. Ezért gyűjtheti a népeket ítélőszéke elé. Ô jutalmaz és büntet Hatalmának sajátos jellemzője az, hogy az ítélet tárgya a szeretet gyakorlása vagy megtagadása. Ô tehát olyan országot takar, ahol az egymás iránti szeretet az életformája, nem a hatalomtól való rettegés. Viszont a szereteterénye az, aminek gyakorlására mindenkinél és minden életformában lehetőség van, s ami magát az embert is legjobban átforrná ja.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Helyet foglal dicsőséges trónusán, és szétválasztja őket.

    Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
    Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.
    Azután a király így szól a jobbján állókhoz: ,jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!
        Mert éhes voltam és ti ennem adtatok;
        szomjas voltam, és ti innom adtatok;
        idegen voltam, s ti befogadtatok;
        ruhátlan voltam, és ti betakartatok;
        beteg voltam, és ti fölkerestetek;
        börtönben voltam, és ti meglátogattatok!''
    Erre megkérdezik tőle az igazak: ,,Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?'' Akkor a király így felel: ,,Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!''
Ezután a balján állókhoz szól: ,,Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült.
        Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni;
        szomjas voltam, és nem adtatok inni;
        idegen voltam, s nem fogadtatok be;
        ruhátlan voltam, és nem takartatok be;
        beteg voltam és börtönben sínylődtem;
        s ti nem látogattatok meg engem!''
    Erre ők is megkérdezik: ,,Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre?» Ô pedig ezt feleli majd nekik: ,,Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!» Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Krisztus király ünnepére (Évközi 34. vasárnapra)

Pap:    Testvéreim! Krisztus Király nélkülöző embertársaink személyében várja irgalmas szeretetünket. Kérjük kegyelmét, hogy megfeleljünk várakozásának!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad példát adjon az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy az államférfiak mindent megtegyenek a szegénység és a nyomor megszüntetésére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy híveid irgalmas szeretettel ápolják a betegeket és gondozzák az öregeket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy a szomorkodókat megvigasztaljuk, a tanácstalanokat és a tévelygőket pedig a helyes útra vezessük!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy az utolsó ítéleten királyi jobbodon, az áldottak között lehessünk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy a mindenség Királya. Hallgasd meg esdeklő népedet, és áldd meg örökségedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.