Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Húsvét 7. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 1, 12-14

    Jézus mennybemenetele után megkezdődött az Egyház időszaka. A felső terem, ahol összegyűltek, bizonyára az utolsó vacsora színhelye volt Az apostolok nevének felsorolósa mutatja, hogy Jézus már szervezett közösséget hagyott itt s ez volt az Egyház magja De életének kibontakozásához meg kellett várni a Szentlélek e jöveteléi s erre imádsággal készülnek. Az Egyház elsősorban hívő Egyház, amely felülről kapja a természetfölötti ajándékot Mária úgy van a közösségben, mint Jézus anyja és mint az Egyház anyja.

Bővebben ...

Húsvéthétfő ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 14. 22-33

    Péter pünkösdi beszédének igazi tartalma a Jézus feltámadásáról való tanúskodás. A Szentlélek elküldése is annak bizonyítéka, hogy ő él és az Atyánál van. A Szentlélek megvilágosító hatása alatt megértik a régi jövendöléseket is. Itt Péter a 16. (15.) zsoltárt magyarázza. Azután azt is megértik, hogy Jézus élete olyan volt, amelyet a sír nem nyelhetett el. Igazában földi működése közben is lélekben az Atyánál volt.

Bővebben ...

Húsvétvasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 10, 34a. 37-43

    Péter a megtért pogányok előtt tanúskodik Jézus feltámadásáról. Az apostolokat az ószövetségi jövendöléseken és az üres síron kívül a megjelenések győzték meg a természetfölötti eseményről. Jézus élő valóságában mutatkozott meg előttük (vele együtt ettek!), de azt is igazolta, hogy már megdicsőült, az Atyánál van és hatalommal rendelkezik. Őt mint embert az Atya ereje támasztotta fel, s hatalmat adott neki, hogy ő legyen majd az élők és holtak bírája.

Bővebben ...

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepe – Húsvéti vigília ("A" év)

Hosszabb forma:

1. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ter 1, 1-2, 2

    Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott.

    Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.
    Isten szólt: ,,Legyen világosság'', és meglett a világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Aztán este lett és reggel: az első nap.
    Isten újra szólt: ,,A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat és alkosson válaszfalat a vizek között.'' Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte. És este lett és reggel: második nap.

Bővebben ...

Január 1. Szűz Mária, Isten anyja ünnepe (Újév) ("A" év)

OLVASMÁNY Szám 6, 22-27

    Az  évek fordulóján jó tudni, hogy Isten áldással fordul az ember felé. Áldását adta az ősszülőkre, Ábrahámban áldást ígért minden népnek, Krisztus is megáldotta tanítványait mennybemenetele előtt Az ó- és újszövetségi istentisztelet is áldással végződik, hogy Isten szándékát ébren tartsa bennünk.

Bővebben ...

Jézus Szent Szívének ünnepe ("A" év)

OLVASMÁNY MTörv 7, 6-11

    Ábrahám utódainak vallási életét az a tudat határozta meg, hogy Isten kiválasztotta őket az igaz hitre, jövőt ígért nekik és szövetséget kötött velük. De a kiválasztás elbizakodottságot is szülhetett, ezért tudatosítani kellett az alázatot és a szerénységet. Istent intézkedésében nem a nép kiválósága vezette, őt nem lehetett semmiféle emberi értékkel lekötelezni. Tettének igazi indítéka az a titokzatos szeretet volt, amellyel az embert magához akarja emelni. A hívőknek erre a szeretetre kellett válaszolni azzal, hogy engedelmeskednek Isten parancsainak. Ez jelenti erkölcsi értéküket.

Bővebben ...