Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Július 2. – Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) ("A" év)

OLVASMÁNY Szof 3, 14-18

    A próféta vigasztalja népét (Sion leányát), hogy Isten a fenyítés után újra visszafogadja őket szeretetébe: közöttük lakik, erősíti őket, bizalmat önt beléjük és irányítja sorsukat. Istennek ez a jelenléte elérte végleges formáját a Fiú emberré levésében. Az isteni személy elkötelezte magát nekünk és üdvösséget szerzett. Mária őt hordozta és őt adta a világnak. A megtestesülésben az egész emberiség megkapta a biztosítékod hogy részesei lehetünk istenségének, ahogy ő részese lett emberségünknek. Amennyiben ,,a hit által Krisztus lakik a szívünkben'' (Ef 3, 17), annyiban Mária igazi előképe minden hívőnek. Az ő lelkületével kell Krisztust hordozni és hozzá hasonlóvá válni.

Bővebben ...

Június 29. – Szent Péter és Szent Pál apostolok – Vigília mise ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 3, 1-10

    Az apostolok első csodája jelzi, hogy Jézus igazolta őket, tehát a tanításuk hitelt érdemel. Péter más alkalommal is ,,Istentől előre kijelölt tanúknak'' mondja az apostolokat. (ApCsel 10, 41) Ugyanakkor a csoda Jézus nevének is a megdicsőítése. A jelenetben benne van az Egyház egész programja. Nem földi javakat osztogat, egész gazdagsága a Krisztustól kapott kegyelmi rend, amely az üdvösségre vezet. Ma is Krisztus nevében oldoz fel a bűntől, az ő nevében könyörög, az ő nevében osztogatja az élet kenyerét.

Bővebben ...

Június 29. – Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe – Ünnepi mise ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 12, 1-11

    Heródes Agrippa 41–44. években uralkodott Judea és Szamaria felett, a rómaiak kegyéből. A zsidók rokonszenvét azzal akarta megszerezni, hogy a keresztények ellen fordult Jakab apostol vértanúságát a szöveg csak megemlíti, de Péter fogságáról úgy beszél, mint az Egyház nagy eseményéről. Az egész közösség imádkozik szabadulásáért, mert személyében valahogy az egész közösség sorsát látják. Szabadulásának leírásában pedig azt akarta érzékeltetni, hogy Isten jelen van Egyházában természetfeletti segítségével, minta hogy az ószövetségi üdvrendet is irányította. A történet az ima erejére is rámutat.

Bővebben ...

Karácsony utáni 2. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Sir 24, 1-4; 12-16

    Az ószövetségi szent író úgy látja, hogy Isten a törvényben a bölcsesség adományát adta népének, s az nem más, mint az ő örök bölcsességének megnyilatkozása. Az újszövetségi kinyilatkoztatás azonban már ebben a bölcsességben a Fiúnak, az Igének az előképét látta. Ô is közöttünk vett lakást és Istennek tetsző életre oktat bennünket.

Bővebben ...

Március 19. – Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese ("A" év)

OLVASMÁNY 2 Sám 7, 4-5a. 12–14a. 16

    Dávid király akkor kapja a messiási ígéretet, amikor templomot akar építeni. Ez a jövendölés szó szerint csak arra vonatkozik, hogy Dávid családjában az uralom megmarad, de az ószövetségi vallási közösség is felismerte, hogy az ,,örök uralom'' csak olyan valakié lehet, aki örökké él, s aki a hatalmat azért kapja, hogy Isten akaratát végrehajtsa vele. Dávid utódai között tehát ott lesz a Messiás, a világ megváltója. Számunkra a tanítás az, hogy Isten ura a történelemnek, s ezt az uralmat nem fogja kiadni kezéből.

Bővebben ...

Március 25. – Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 7, 10–14

    Isten a hitetlen királynak a próféta által a remény jelét kínálja fel, amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. Az üdvtörténeti előkép betű szerinti tartalma az, hogy a Dávid házából való királyi családban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövőt s kimutatja hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Később Isten a Messiást is az emberek hitetlensége ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul benne az Emmanuel gondolata velünk az Isten. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás.

Bővebben ...