Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Advent 4. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY 2 Sám 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

    A szövetség ládája Mózes kora óta Isten jelenlétének jelképe volt és sátorban őrizték a pusztai vándorlás után is. Dávid templomot akar építeni számára. Ezzel kapcsolatban kapja a jövendölést a Messiásról, aki az ő családjából származik. Elküldése befejezése lesz azoknak a jótéteményeknek, amelyeket népével szemben Isten gyakorolt. Isten elővételezi irgalmát és nem Dávid érdemeit jutalmazza.

OLVASMÁNY Sámuel, második könyvéből

    Dávid királysága a családjából származó Messiás révén szilárdan áll mindörökké.


Amikor Dávid király már a házában lakott, és az Úr nyugalmat adott neki körös-körül minden ellenségétől, a király így szólt Nátán prófétához: ,,Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr ládája meg, sátorban lakik.''
   Erre Nátán ezt mondta a királynak: ,,Tedd meg mindazt, amit szándékozol, mert veled van az. Úr.''
  Még azon az éjszakán történt, hogy az Úr szózatot intézett Nátánhoz: ,,Menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak: »Ezt mondja az Úr: Te akarsz nekem házat építeni lakóhelyül? Elhoztalak a legelőről, a juhok, mellől, hogy népem, Izrael fejedelme légy. Veled voltam minden vállalkozásodban, és minden ellenségedet megsemmisítettem előtted. Nagy nevet szereztem neked, olyat; mint a föld nagyjaié. Népemnek, Izraelnek is meghatároztam egy helyet, és oda telepítettem. Ezen a helyen lakik majd, és nem fogják többé háborgatni. A gonoszok sem szorongatják, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népem, Izrael fölé. Azért megszabadítalak minden ellenségedtől. Azt is közli veled az Úr, hogy fölépíti (uralkodó)-házadat.
Ha aztán napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, fölemelem magvadból származó utódodat, és megszilárdítom királyságát. Az ő atyja leszek, ő meg a fiam lesz.
    Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, és trónod mindörökké szilárd marad.«''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 88, 2-3. 4–5. 27 és 29    6. tónus.
Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! Vö. 2a. vers.

Előénekes: Az Úr irgalmáról énekelek örökkön-örökké, * hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkam.
Így szóltál: + ,,Irgalmam szilárdan áll mindörökké.'' * Valóban, a te hűséged erős, miként a mennybolt.
Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

E: ,,Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem szolgámnak, Dávidnak.
Megerősítem ivadékodat örökre, * és megszilárdítom trónodat nemzedékről nemzedékre.''
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

E: ,,Így szólít engem: Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.«
Irgalmam iránta örökké megmarad, * szövetségem hűsége nem szűnik meg.''
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

SZENTLECKE Róm 16, 25-27

    Az Ószövetségi jövendölések szó szerint többnyire csak Izraelre vonatkoznak. De ezekben el volt rejtve Isten végleges szándéka, amely az evangéliumban kifejezésre jutott. Isten minden embert meghív az üdvösségre, s Pál apostol ennek az egyetemes tervnek az eszköze: a pogányokat is el akarja vezetni az Isten előtti engedelmességre.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Kinyilvánult a titok,
    amelyre ősidők óta csend borult.


    Testvéreim! Istennek hatalmában áll megerősíteni benneteket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a titoknak kinyilvánításában, amelyre ősidők óta csend borult, de amelyet most az örök Isten parancsára a próféták írásai kinyilatkoztattak, és minden nemzet előtt ismertté tettek, hogy így a hit befogadására eljussanak.
    Neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön-örökké! Ámen.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja.
Íme, az Úrnak szolgálóleánya: * legyen nekem a te igéd szerint! Lk 1, 38 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 1, 26-38

    Isten legnagyobb beavatkozása az emberi történelembe a Fiú megtestesülése. Az örök Fiú beleszületik az emberiség családjába, azonosítja magát vele, magára veszi az ember minden baját és örömét, de ugyanakkor reményt ad arra, hogy a földi élet az üdvösséghez vezet. A megtestesülés misztériumában Isten helyet adott Mária szabad beleegyezésének. A hitben mi is szabadon döntünk Isten akaratának elfogadása mellett.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van.

    Abban az időben:
    Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!'' Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta:
,,Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!
    Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz,
    s Jézusnak fogod őt nevezni!
    Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni.
    Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
    Uralkodni fog Jákob házán mindörökké,
    és uralmának soha nem lesz vége!''
    Mária ekkor megkérdezte az angyalt: ,,Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?'' Az angyal ezt válaszolta neki: ,,A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.''
Erre Mária így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!'' Ezután az angyal eltávozott.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Advent 4. vasárnapjára

Pap:    Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát, hogy a megváltás titkának felismerése erősítse hitünket, és irányítsa cselekedeteinket!

Lektor:
    1.    Adj erőt, Urunk, Egyházadnak a hit megvallására, hogy a világ felismerje általunk a megváltás örömhírét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Adj, Urunk, papjaidnak apostoli buzgóságot, és erősítsd meg őket, hogy fáradhatatlanul hirdessék tanításodat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Fékezd meg a háború pusztító erőit, hogy békesség szálljon az egész világra!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Erősítsd meg a Szűzanya közbenjárására minden nő lelkében az anyai hivatás megbecsülését és szeretetét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add meg a szenvedőknek, hogy az üdvösség reményéből erőt merítve viseljék keresztjüket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható Istenünk! Erősíts meg minket Szentlelked által, hogy a szent Szűz példájára mi is készségesen teljesítsük akaratodat. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.