Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

December 25. – Urunk születése: Karácsony – Vigília mise ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 62, 1-5

  A próféta arra tanít, hogy Isten adományait meg kell látni és tudni
kell neki örülni. A történeti eseményeket, a fogságból való hazatérést
és a békés élet felvirágzását már olyan szellemi távlatban írja le,
hogy felismerjük benne a messiási ország kegyelmi kiáradásának
előképét. Isten valóban új nevet adott, hiszen gyermekeinek hív, és nem
vagyunk elhagyottak, mert Jézus Krisztusban Isten hozzá kötötte magát
életünkhöz, Egyházával pedig létrehozta a jegyesi kapcsolatot A
kegyelem kiáradásán érzett öröm mindig lendületet ad életünknek.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

  Az Úr örömét találja benned.

  Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg
föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya,
nem tündököl.
  Meglátják majd a népek igazságodat és a királyok dicsőségedet. Új
néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el. A dicsőség koronája
leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében.
  Nem hívnak többé ,,Elhagyottnak'', sem országodat ,,Pusztaságnak'',
hanem így neveznek: ,,Gyönyörűségem'' és országodat: ,,Menyasszony'',
mert az Úr örömét találja benned, s országod újra férjhez megy.
  Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni
veled, aki téged felépít, és amint a vőlegény örül a menyasszonynak,
úgy leli örömét benned Istened.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 88, 4-5. 16-17. 27 és 29                      6. tónus.

Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. Vö. 2a vers.

Előénekes: Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem
szolgámnak, Dávidnak:
,,Megerősítem ivadékodat örökre * és megszilárdítom trónodat
nemzedékről nemzedékre.''
Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

E: Boldog a nép, amely tud ünnepelni, * arcod fényében járhat, Uram.
Egész nap örvendeznek nevednek, * és igazságod felmagasztalja őket.
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

E: ,,Így szólít engem: Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.''
,,Irgalmam iránta örökké megmarad, * szövetségem hűsége nem szűnik
meg.''
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

SZENTLECKE ApCsel 13, 16-17; 22-25

  Szent Pál beszéde megmutatja, hogy az apostolok milyen mondanivalóval
álltak a világ elé. A kereszténység azóta is arról tanúskodik, hogy
Isten az ószövetségi ígéretekkel elkötelezte magát, hogy üdvösséget ad
az embernek, s ez az ígéret Jézus Krisztusban megvalósult. Krisztusban
az Isten Fia azért lett emberré, hogy elvegye a világ bűneit,
biztosítson bennünket az Atya irgalmáról és bemutassa, hogy a földi
élet lehet Isten szolgálata. Ez az ő nagysága, amit először Keresztelő
János érzett meg, de nekünk is ezzel a hódolattal kell eléje járulnunk.


SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből


  Pál tanúságtétele Krisztusról, Dávid Fiáról.

  Amikor Pál apostol a pizidiai Antiókiába érkezett, a zsinagógában
szólásra emelkedett. Kezével csendet parancsolt, és beszélni kezdett:
  ,,Izraelita férfiak, és ti istenfélők, figyeljetek! Izrael népének
Istene kiválasztotta atyáinkat, és Egyiptom földjén a száműzetés
napjaiban nagy néppé tette őket. Azután hatalmas karjával kivezette
őket onnan, és mintegy negyven éven át táplálta őket a pusztában.
  Később Dávidot támasztotta nekik királyul. Róla így nyilatkozott:
»Rátaláltam Dávidra, Izáj fiára, a szívem szerint való férfiúra. Ő majd
teljesíti minden szándékomat.«
  Ígéretéhez híven az ő utódai közül támasztotta Isten Izrael számára a
Megváltót, Jézust. Az ő érkezése előtt János Izrael egész népének a
bűnbánat keresztségét hirdette. Amikor János befejezte küldetését, így
szólt: »Nem az vagyok, akinek engem hisztek. De íme, itt jön már az,
akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani.«

  Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Holnap eltörli a világ Megváltója az emberiség bűneit, * és ő uralkodik
majd fölöttünk. – 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 1, 1-25.

  Jézus családfáját az evangélista nem úgy közli, mint történeti
okiratot, hanem mint az ószövetségi nép történetének hitbeli
értelmezését. Isten kezdettől fogva mindent az e jövendő Megváltóra
irányított. A felsorolt nevek és az általuk megjelölt korok azt
mutatják, hogy az Isten Fia a gyarló emberekhez jött. Beleszületett
abba a történelembe, amelyet a bűn, az emberi gonoszság olyan sok
sötétfolttal eléktelenített. Isten nem tagadta meg teremtményét, nem
félt attól, hogy szentségét az emberi környezet beszennyezi. Azért jött
az elesettekhez, hogy a betegek orvosa, a reménytelenek bátorítója és
az igazságot keresők világossága legyen.


Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

  Jézus Krisztusnak, Dávid fiának származása.

  Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája.
  Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Juda és
testvérei, Dudának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak
Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon,
Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj,
Izájnak pedig Dávid király.
  Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám,
Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Dórám;
Dórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás,
Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámósz, Ámósznak Joziás, Joziásnak
pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
  A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia,
Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim,
Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud,
Eliudnak Eleazár, Eleazámak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig
József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus
született.
  Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizednégy nemzedék, Dávidtól a
babiloni fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól
Krisztusig .is tizennégy nemzedék.
  Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária, jegyese
volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária
gyermeket fogant méhében a Szentféléktől. A férje, József igaz ember
volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezét úgy határozott; hogy titokban
bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala,
és így szólt: József, Dávid fia, ne félj. attól, hogy feleségül vedd
Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik
majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.''
  Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta
által mondott:
     Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
     és az Emmánuel nevet adják neki,
     ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten''.
  Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala
megparancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg
az világra nem hozta a fiát: a gyermeket pedig elnevezte Jézusnak.

  Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 1, 18-25

  Mária, fiút szül, akit Jézusnak neveznek.

  Jézus Krisztus születése így történt:
  Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek
volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A
férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy
határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent
neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,József, Dávid fia, ne félj
attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a
Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő
váltja meg népét bűneitől.''
  Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta
által mondott:
     Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
     és az Emmánuel nevet adják neki,
     ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten''.
  Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala
megparancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg
az világra nem hozta a fiát: a gyermeket pedig elnevezte Jézusnak.

  Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Karácsonyra (Vigília mise)

Pap: Testvéreim! Ezen a szent estén gyermeki bizalommal terjesszük
     mennyei Atyánk elé karácsonyi kéréseinket!

Lektor:
     1. Anyaszentegyházunk őrizze sértetlenül és terjessze örömmel a
       tanítást, amelyet Jézustól kaptunk!
         Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

       2. Testvéri szeretetben találjon egymásra a világ minden népe,
       dicsőítve Istent és megvalósítva a békét!
         Hívek: Kérünk téged . . .

       3. Mindazok, akik a betlehemi Kisdedhez hasonlóan nélkülözést
       szenvednek, úgy keressék a földi jólétet, hogy el ne veszítsék
       az örök boldogságot!
         Hívek: Kérünk téged . . .

       4. Egyházközségünk tagjai el ne utasítsák Jézust, ha szállást
       keres szívükben és otthonukban!
         Hívek: Kérünk téged . . .

       5. A boldogító istenlátás fényessége ragyogjon fel elhunyt
       testvéreink lelkében is!
         Hívek: Kérünk téged . . .

Pap: Emberszerető Istenünk! Terjessze színed elé karácsonyi kéréseinket
     a boldogságos Szűzanya, aki által a mai szent éjszakán a világnak
     ajándékoztad szent Fiadat, Jézus Krisztust! Aki él és uralkodik
     mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.