Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

A Szent Család ünnepe (Vasárnap Karácsony nyolcada alatt "B" év)

OLVASMÁNY Sir 3, 3-7. 14-17a

    Az ószövetségi bölcsességi irodalomnak megvolt a sajátos szemléleti módja. A kiindulás az, hogy a világ felett abszolút módon érvényesül Isten uralma. Annak elismerése adja meg a rendet, a békességet, az összhangot. De már felcsillan az a gondolat is, hogy a szeretet gyakorlása következményeiben áttöri a család kereteit, mert benne van Isten szolgálata is, s így ő jutalmazza meg a család összetartását és áldozatos lelkületét.


OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből

    Aki féli az Urat, tiszteli szüleit.

    Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt, és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit engeszteli, megszabadul tőlük, és mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, s aki szót fogad apjának, felüdíti anyját.
   Fiam! Legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és ne vesd meg életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jócselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. A jótett fejében majd gyarapodni fogsz.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 127, 1-2. 3. 4-5    6. tónus.

Válasz: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad. Vö. 1. vers.

Előénekes: Boldog mindaz, ki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
Hívek: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében.
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
H: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
H: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

Vagy:

OLVASMÁNY Ter 15, 1-6; 21, 1-3

    Amikor Isten meghívta Ábrahámot, három ígéretet adott neki: megsokasítja ivadékait, hazát ad neki és áldása fogja kísérni. Ábrahám hittel indult útjára, de sokáig ki kellett tartania a hit homályában, amíg gyermeke született, aki majd az áldás örököse lesz. Fiát Izsáknak nevezte, az öröm fiának, akiben Istennek és szüleinek kedve telik.

OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből

    Az lesz örökösöd, aki testedből származik.

    Azokban a napokban: Az Úr szava megnyilatkozott Ábr(ah)ámnak látomásban: ,,Ne félj, Ábr(ah)ám, én védőpajzs vagyok; a jutalmad igen nagy lesz.'' Ábr(ah)ám így szólt: ,,Uram, Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek nélkül maradtam.'' És Ábr(ah)ám folytatta: ,,Nézd, nem adtál nekem utódot, így szolgám lesz az örökösöm.'' Az Úr szava ezt mondta neki: ,,Nem az lesz örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki testedből származik.'' Aztán kivezette, és ezt mondta neki: ,,Nézz föl az égre és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket.''
Majd hozzáfűzte: ,,Ilyen lesz a nemzetséged.'' Ábr(ah)ám hitt az Úrnak, ő pedig beszámította neki megigazulásra.
    Az Úr meglátogatta Sárát, ahogy megígérte, s az Úr úgy tett Sárával, ahogy előre megmondta. Sára fogant, és fiút szült Ábrahámnak öreg korában, abban az időben, amelyről Isten beszélt. Ábrahám a fiának, aki született, akit Sára szült neki, az Izsák nevet adta.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 104, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9    6. tónus.
Válasz: Ô az Úr, a mi Istenünk, * örökké emlékezik szövetségére. 7a. 8a. vers.

Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, és hívjátok segítségül nevét, * hirdessétek nagy tetteit a nemzetek között.
Énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki, * emlegessétek minden csodáját.
Hívek: Ő az Úr, a mi Istenünk, * örökké emlékezik szövetségére.

E: Dicsekedjetek szent nevével, * az Urat kereső szívek örvendezzenek.
Keressétek az Urat és hatalmas erejét, * keressétek arcát szüntelen.
H: Ő az Úr, a mi Istenünk, * örökké emlékezik szövetségére.

E: Emlékezzetek csodatetteire, melyeket végbevitt, * és ajkáról elhangzó csodás döntéseire,
ti, Ábrahámnak, az ő szolgájának ivadékai, * választottjának, Jákobnak fiai.
H: Ő az Úr, a mi Istenünk, * örökké emlékezik szövetségére.

E: Örökké emlékezik szövetségére, * ezernyi nemzedéknek adott igéjére.
H: Ő az Úr, a mi Istenünk, * örökké emlékezik szövetségére.

SZENTLECKE Kol 3, 12-21

    Az apostol az egymás iránti szeretetet azzal vezeti be, hogy Isten maga szeret bennünket, s nekünk ezt a szeretetet kell tovább sugározni. Krisztus maga is így nyilatkozott (Jn 15, 12). Ahol ilyen békében élnek az emberek, ott meghalják Isten szavát, ami az öröm és vigasztalás forrása. Az öröm további lendületet ad a szeretetnek.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből

    A család élete az Úrban.

    Testvéreim! Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.
    Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket!
    Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! Így adjatok hálát általa az Atyaistennek!
    Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban! Férfiak! Szeressétek feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák! Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr előtt!
    Apák! Ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne veszítsék!

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, * Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon. Kol 3, 15a és 16a – 5. tónus.
Alleluja.

Vagy:

SZENTLECKE Zsid 11, 8. 11-12. 17-19

    Az Istenbe vetett hit nem magától értetődő dolog, az mindig egyéni döntést és kitartást követel. Ezért nevezzük erénynek, ebben van az értéke. Az Ószövetség nagyjai ezért lehetnek példaképek. Rábízták magukat Isten ígéretére és engedelmeskedtek akaratának. A megpróbáltatások között a remény adott nekik erőt, mert tudták, hogy Isten mindenható.


SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből


    Ábrahám, Sára és Izsák hitének példája.


    Testvéreim! Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy.
    Sára is a hitében kapta az erőt, hogy előrehaladott kora ellenére anya lehessen, mert hűségesnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért ettől az egytől, noha már nem volt fiatal, annyian származnak, mint égen a csillag, vagy mint a tengerpart megszámlálhatatlan fövenye.
    Ábrahám hittel áldozta fel Izsákot, amikor az Isten próbára tette. Készen volt rá, hogy feláldozza egyszülöttét, ő, aki ígéretként kapta és hallotta: ,,Izsák által lesznek utódaid.'' Biztosra vette, hogy Isten képes a halottakat is feltámasztani. Ezért is kapta vissza mintegy előképül.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Azelőtt Isten a próféták útján több alkalommal és többféle módon szólt őseinkhez. * Ebben a végső korszakban a Fia által beszélt mihozzánk. Zsid 1, 1-2 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 2, 22-40


    Izraelben az elsőszülött fiú Istennek volt szentelve, s áldozatbemutatással kellett kiváltani. Mária és József ezt teszik. De az evangélista már inkább azt mutatja be, hogy Jézus mint az Isten Fia a sajátjába jön, s a nép jámbor maradéka (Simeon, Anna) hódol előtte. Mivel ő a Fiú, neki az Atya tervét kell megvalósítania. Feladata össze lesz kötve áldozattal, s azt majd Mária is átéli lelkében.


+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből


    A gyermek Jézus növekedett és eltelt bölcsességgel.


    Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: ,,Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.'' Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, ,,egy pár gerlét vagy két galambfiókát'' tisztulási áldozatul bemutatni.
    És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
        Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram,
        szavaid szerint békességben,
        mert szemeim meglátták Szabadításodat,
        melyet minden nemzet számára készítettél,
        hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak,
        és dicsőség népednek, Izraelnek.
    Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: ,,Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!''
    Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.
    Miután az Úr tővénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.

Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 2, 22. 39-40

    A gyermek Jézus növekedett és eltelt bölcsességgel.

    Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak.
    Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és az Isten kedvét lelte benne.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Szent Család ünnepére (Vasárnap Karácsony nyolcada alatt)

Pap:    Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát, hogy a Szent Család legyen példája a keresztény családoknak.

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy a keresztény családok által növekedjék Egyházunk!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a békés családi élet által erősödjék a nemzet és a társadalom!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy a házastársak – esküjükhöz híven – hűségesek legyenek egymáshoz a sírig!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt!
        Hívek: Kérünk téged . . .

5.    Add, Urunk, hogy elhunyt hozzátartozóink elnyerjék szeretetük jutalmát: az örök boldogságot!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható, örök Isten, te példaképül adtad nekünk a Szent Családot, amelyben isteni Fiad földi életét töltötte. Add, hogy a családi élet szent legyen, és így elnyerhessük a földi és az örök boldogságot. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.