Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 2. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY 1 Sám 3, 3b-10. 19

    Sámuel az ószövetségi próféta tipikus alakja. Anyja mint gyermeket felajánlja a templom szolgálatára, Isten pedig felhasználja üzenetének közvetítésére. A leírásban benne van a mód is, ahogy Isten eszközéül választja a küldöttet. Szól, jelet ad, de az embernek szabadon kell a feladatot elfogadnia. Isten önkéntes szolgálatot követel mindenkitől. A próféták különben a vallásos élet példaképei is voltak.
OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből

    Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!

Sámuel, gyermekkorától fogva Éli főpap mellett az Úrnak szolgált. Az Úrtemplomában aludt, ahol az Isten ládája volt. Az Úr megszólította: ,,Sámuel, Sámuel!'' A gyermek ezt felelte: ,,Itt vagyok.'' Aztán odafutott Élihez, és azt mondta: ,,Itt vagyok, hívtál.'' Éli ezt válaszolta: ,,Én nem hívtalak, feküdj le és aludj.'' Erre elment, és lefeküdt aludni.
    Az Úr azonban újra szólította Sámuelt. Sámuel fölkelt, odament Élihez, és azt mondta: ,,Itt vagyok, hívtál.'' Ô azt felelte: ,,Nem hívtalak, fiam, feküdj le és aludj!'' Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat, mert az Úr szava még nem nyilatkozott meg neki.
    Ezután az Úr ismét szólította Sámuelt, harmadszorra. Az fölkelt, odament Élihez, és így szólt: ,,Itt vagyok, hívtál.'' Erre Éli megértette, hogy az Úr szólította a fiút. Ezért azt mondta Sámuelnek: ,,Menj, feküdj le és aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj: »Szólj, Uram, hallja a te szolgád.«'' Sámuel elment és visszafeküdt a helyére.
    Akkor megjelent az Úr megállt előtte és szólította mint az előző alkalommal: ,,Sámuel, Sámuel!'' És Sámuel így válaszolt: ,,Szólj, Uram, hallja a te szolgád?''
    Sámuel növekedett, az Úr pedig vele volt, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 39, 2 és 4ab. 7-8a. 8b–9. 10    7b. tónus.
Válasz: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. 8a. és 9a. vers.

Előénekes: Várva vártam az Urat, * és ő lehajolt hozzám.
Új éneket adott az ajkamra, * Istenünknek zengő éneket.
Hívek: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

E: Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, * fülemet azonban megnyitottad.
Nem követeltél égő- és engesztelő áldozatot, * így szóltam akkor: ,,Íme, eljövök.''
H: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

E: A könyvtekercsben rólam írva áll, * hogy akaratodat teljesítsem.
Erre vágyom, Istenem, * törvényed szívemet örömmel tölti el.
H: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

E: Igazságodat hirdetem a nagy közösségben, * ajkam el nem hallgat, Uram, jól tudod.
H: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

SZENTLECKE 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

    Keleten és a görög világban a kereszténység a testnek kétféle értékelésével találkozott. Az egyik nézet a szabadosság volt, amely gátlás nélkül hirdette az ösztönök kielégítését. A másik az anyagot és a testet a rossz hordozójának tekintette, s a házasságot is a bűn kifejezésének mondta. Ezért volt szükség a keresztény álláspont kifejtésére: Az egész ember az Isten teremtménye, s a megigazult ember testével együtt a Szentlélek temploma, s így minden tettével meg kell dicsőítenie Istent.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből


    Testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma.

    Testvéreim! A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt.
    Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele.
    Kerüljétek a testiség bűnét! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét.
    Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 10. szám.
Megtaláltuk a Messiást, azaz Krisztust, * kegyelmet és igazságot kaptunk általa. Jn 1, 41. 17b – 10. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 1, 35-42

    János evangéliuma nem annyira az eseményeket mondja el, hanem inkább azt mutatja be, hogy Jézus emberi alakjában az Isten Fia testesült meg. Itt képet kapunk arról, hogy az első tanítványok milyen hatás alatt szegődtek hozzá. A kiindulás Keresztelő János tanúságtétele, s az nem egyezett a politikai messiás-várással. Jézus az Isten Báránya, áldozatával fogja elvenni a világ bűneit De az apostoloknak is hosszú előkészítésre volt szükségük, amíg felismerték Jézus istenemberi mivoltát.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Megnézték, hogy hol lakik Jézus,
    és aznap nála maradtak.


    Abban az időben:
    Ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: ,,Nézzétek, az Isten Báránya!'' Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta , és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: ,,Mit kívántok?''
    Azok ezt felelték: ,,Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?''
    ,,Jöjjetek, nézzétek meg!'' – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra ige körül volt.
    A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik , András volt, Simon Péter testvére. Ô először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: ,,Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet'', és elvitte Jézushoz.
    Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: ,,Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.''

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Évközi 2. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, Urunkat, hogy mindig figyelmesen hallgassunk szavára!

Lektor:
   
1.    Tedd, Urunk, készségessé szívünket tanításod befogadására!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Segítsd apostoli munkájában az Egyházat, hogy hozzád vezethesse a népeket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Irányítsd a népek vezetőit, hogy hatalmukat az egész emberiség javára használják!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy szeressük a templomot, a te hajlékodat, ahol veled találkozhatunk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Adj enyhülést és gyógyulást szenvedő és beteg testvéreinknek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istenünk, segíts minket kegyelmeddel, hogy testben és lélekben egyaránt neked szolgáljunk, és ezáltal eljussunk az üdvösségre! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.