Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 4. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY MTörv 18, 15–20

    Mózes arról jövendöl, hogy Isten prófétákat ad, s általuk irányítja népét, tehát hallgatni kell rájuk. A próféta feladata Isten üzenetének közvetítése. Maga a próféta szó is beszélőt jelent A küldetést természetfeletti jel kíséretében kapják, s Isten később is igazolja őket ilyen jelekkel. A hamis prófétáktól az különböztette meg őket, hogy szavuk beteljesedett.


OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből


    Hallgass a próféták szavára,
    akiket Isten küld hozzád!


    Moáb mezején Mózes így beszélt a néphez:
,,Az Úr, a te Istened hozzám hasonló prófétát támaszt neked, a te körödből, testvéreid közül; őrá hallgassatok. Hiszen ezt kívántad az Úrtól, a te Istenedtől Hóreb (hegyén), az egybegyűlés napján, mikor azt mondtad: »Nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját és nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghaljak.«
    Erre így szólt hozzám az Úr: »Helyesen beszéltek. Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged; ajkára adom szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.
Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor én majd számon kérem tőle. Annak a prófétának pedig, aki egyetlen olyan szót is merészel hirdetni nevemben, amelynek hirdetését nem bíztam rá, meg kell halnia. Ugyanígy annak is, aki más istenek nevében beszél.«

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 94, 1-2. 6-7. 8-9    2. tónus.

Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * ,,Népem, ne légy kemény szívű.'' Vö. 8. vers.

Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * ,,Népem, ne légy kemény szívű.''

E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt.
Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * ,,Népem, ne légy kemény szívű.''

E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: * ,,Ne keményítsétek meg szíveteket,
mint egykor Meribánál, Massza napján a pusztában, + ahol atyáitok megkísértettek engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat.''
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * ,,Népem, ne légy kemény szívű.''

SZENTLECKE 1 Kor 7, 32-35


    Jézus maga is beszélt olyanokról, akik Isten országáért lemondanak a házasságról és a családról, hogy az evangélium hirdetésének éljenek. Pál maga is ezt a módot választotta. Tanítása tükrözi azt a felfogást is, hogy az idő rövid'; Krisztus második e jövetele bármikor megtörténhet. A megtartóztató életet azért is ajánlja, mert akkor az ember egészen Isten szolgálatára adhatja magát. A házasságban benne van az ember szolgálata is. De az apostol hangsúlyozza azt is, hogy itt csak tanácsot ad. Mindenki a kapott kegyelmi adományok szerint dönt.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből


    Aki Isten országáért lemond a családi életről,
    az szabadabb lélekkel szolgálhat az Úrnak.


    Testvéreim! Azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondoktól.
    A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. A nős azonban világi dolgokkal törődik: hogyan keresse felesége kedvét, ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjes nőt világi gondok kötik le: hogyan járjon férje kedvében.
    Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe csaljalak, hanem hogy feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
A sötétségben lakó népre nagy fényesség áradt, * és világosságot láttak, akik a halál szomorú földjén éltek. Mt 4, 16 – 1 D2 tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 1, 21-28


    Az evangélista Jézus igehirdetésének újdonságát és hatalmát emeli ki, mert az emberek először ezt vették észre. Ô nem a régi törvényt elemzi és magyarázza, hanem Istenről, az Atyáról beszél, aki egész irgalmával az ember felé fordul. Tanítását Jézus csodákkal is megerősítette, tehát valóban úgy tanított, mint akinek hatalma volt. Hatalma küldetéséből és istenfiúságából eredt, s ezzel küldte Egyházát is a világba.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből


    Jézus úgy tanította őket, mint akinek hatalma van.

    Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: ,,Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!''
    Jézus ráparancsolt: ,,Hallgass el, és menj ki belőle!'' A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.
    Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: ,,Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!'' El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Évközi 4. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, hogy a Szentlélek erejével mindenkor győzedelmeskedjünk testünk ösztönei felett!

Lektor:
    1.    Óvd meg, Urunk, a világot a zabolátlan ösztönök és a bűn uralmától!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Tisztítsd meg a Szentlélek tüzével híveid szívét, hogy neked tetsző életet éljenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy akik hívásodra lemondtak a házaséletről, szeretetükkel egész Egyházadat szolgálják!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Ôrizd meg a házastársakat hűségben és odaadó szeretetben!
        Hívek: Kérünk téged . . .

5.    Segítsd ifjúságunkat, hogy tiszta élettel készüljön fel keresztény hivatására!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istenünk, erősíts meg minket kegyelmeddel, hogy feddhetetlen életünkkel mindig méltók legyünk keresztény mivoltunkhoz! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.