Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 5. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Jób 7, 1-4. 6-7

    Jób története megkapó példa arra, hogy az ember megpróbáltatások közepette veti fel az élet értelmének a kérdését. Az ószövetségi ember még úgy érzi, hogy itt csak szolgál, dolgozik, de még nem tudja, hogy mit kap érte, hogy lesz-e végső igazságszolgáltatás. A hit azonban legalább ahhoz hozzásegítette őket, hogy Isten előtt feltárják kérdéseiket és imádkozzanak. Ott a szenvedésre még legföljebb az a válasz, hogy türelemre tanít. Az élet megoldását csak Krisztus feltámadása tárta elénk.


OLVASMÁNY Jób könyvéből


    Isten nélkül az élet csak értelmetlen küszködés.


    A szenvedő Jób így panaszkodott:
    Nemde küzdelem az ember sorsa a földön?
Nemde napszámos módjára tölti el napjait?
Olyan, mint a rabszolga, ki árnyékba vágyik,
olyan, mint a napszámos, ki a bérét várja.
Csalódással teli hónapok jutottak nekem osztályrészül,
keserves éjszakák lettek fizetségem.
    Már lefekvéskor azt kérdezem: ,,Mikor virrad?''
És mihelyt felkelek: ,,Mikor lesz már este?''
Tele vagyok kínnal egész alkonyatig.
    Napjaim futnak, mint a takács vetélője,
eltűnnek, s nyomukban nem marad reménység.
Gondold meg: életem csupán egy lehelet,
szemem soha többé nem lát boldogságot.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 146, 1-2. 3-4. 5–6    2. tónus.

Válasz: Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja. Vö. 3a. vers.

Előénekes: Dicsérjétek az Urat, mert jó dolog őt áldani, * Istenünknek kedves a dicséret.
Jeruzsálemet az Úr újjáépíti, * Izrael szétszórt fiait egybegyűjti.
Hívek: Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja.

E: Aki a megtört szívűeket meggyógyítja, * és sebeiket bekötözi.
A csillagokat számon tartja, * és nevén szólítja valamennyit.
H: Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja.

E: Nagy a mi Urunk, nagy az ő hatalma, * bölcsességének nincs határa.
A szelídeket magához emeli, * de porig alázza a bűnösöket.
H: Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja.

SZENTLECKE 1 Kor 9, 16-19. 22–23

    Az ember elvárja, hogy munkáját értékeljék. Az apostol itt arra tér ki, hogy Isten nagylelkűségére is kell számítanunk. Ne csak azt tegyük meg, ami a kötelességünk, hanem azt is, amit a szeretet sugall. Saját példáját is felhozza buzdításul: Az apostoli munkára határozott parancsot kapott. Magától azt adja hozzá, hogy ingyen hirdeti az evangéliumot és nem vár földi kárpótlást. Sőt alkalmazkodik az emberek adottságaihoz, helyzetéhez, képességeihez, hogy lehetőleg mindenki számára érthetővé tegye a hitet. Így reméli, hogy az örök életben megkapja jutalmát.


SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Isten apostola önzetlenül fáradozik
    embertársai üdvösségéért.


    Testvéreim! Hogy az evangéliumot hirdeti, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot?
    Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, és ne éljek az evangéliumban gyökerező jogommal.
    Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet megnyerjek. A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Krisztus gyengeségünket magára vette, * és betegségeinket ő hordozta. Mt 8, 17 – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 1, 29-39

    Az evangélista képet ad Jézus tanítói tevékenységéről. Ott össze van kapcsolva az igehirdetés, a szeretetgyakorlása és az imádság. Csodái azt hirdetik, amit szava is kifejez, hogy Isten irgalommal fordult az ember felé. A messiási időnek ez az igazi jellemzője. Amellett kimutatja győzelmét a gonoszság hatalma felett is. Csak azt nem engedi, hogy az emberek kisajátítsák őt maguknak, mint földi jótevőt. Ô az egész világnak hozta meg az Isten országáról szóló tanítást.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből


    Jézus sokakat meggyógyított,
    akik különböző bajokban szenvedtek.


    Abban az időben:
    Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.
    Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
    Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: ,,Téged keres mindenki!''
    De ő azt felelte: ,,Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.'' És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Évközi 5. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Szent Pál mondta magáról: ,,Mindenkinek mindene lettem.'' Imádkozzunk, hogy mi is hasonló lelkülettel szolgáljuk embertársaink javát!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad példát adjon a világnak a szolgáló szeretetre!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, hogy papjaid odaadó lélekkel munkálják embertársaik üdvösségét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy a népek vezetői a rájuk bízottak békéjén és jólétén fáradozzanak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy mindenkor készen álljunk a rászorulók megsegítésére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, hogy szenvedő testvéreink a mi szolgáló szeretetünkben tapasztalják meg Krisztus jóságát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus, te mindenkor jót cselekedve jártál közöttünk. Add, hogy példádat követve mi is mindenkivel jót tegyünk! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.