Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 7. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 43, 18-19. 21-22. 24b-25

    A próféta a babiloni fogság idején a szabadulás örömhírét hirdeti. Isten maga vezeti vissza népét, s ez olyan újdonság, mintha a pusztaságon keresztül utat építenének. Sőt Isten belsőleg is átformálja népét, és alkalmassá teszi dicsőségének hirdetésére. Bár bűneivel a nép megbántotta Istent, de ő önmagáért gyakorol irgalmasságot velük.

 

 


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Isten eltörli bűneinket, mert irgalmas.

    Ezt mondja az Úr:
    ,,Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt,
és ne az elmúlt dolgokra figyeljetek.
Íme, én valami újat viszek végbe,
már éppen készülőben van; nem látjátok?
Valóban, utat készítek a pusztában,
és folyókat fakasztok a sivatagban.
    A nép, amelyet magamnak alkottam,
hirdetni fogja dicsőségemet.
    Nem hívtál segítségül, Jákob,
és nem törődtél velem, Izrael!
    Csak bűneiddel terheltél,
és gonoszságaiddal fárasztottál.
Én magam vagyok az, aki vétkeidet eltörlöm önmagamért,
és bűneidre nem emlékezem többé.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 40, 2-3. 4-5. 13-14    7b. tónus.
Válasz: Gyógyítsd meg lelkemet, Uram, * mert vétkeztem ellened! 5b. vers.

Előénekes: Boldog, aki a szegények gondját viseli, * Isten megmenti a balsors idején.
Megőrzi őt az Úr és életben tartja, * boldoggá teszi itt a földön, * és nem adja ellensége hatalmába.
Hívek: Gyógyítsd meg lelkemet, Uram, * mert vétkeztem ellened!

E: Az Úr segítséget hoz néki betegágyán, * minden betegségét megenyhíti.
Így szóltam: ,,Uram, könyörülj rajtam, * gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened!''
H: Gyógyítsd meg lelkemet, Uram, * mert vétkeztem ellened!

E: Engem pedig ártatlanságomért felkaroltál, * és színed elé állítottál mindörökké.
Áldott az Úr, Izrael Istene, * öröktől fogva mindörökké. Úgy legyen. Ámen.
H: Gyógyítsd meg lelkemet, Uram, * mert vétkeztem ellened!

SZENTLECKE 2 Kor 1, 18-22

    Az apostol megígérte látogatását a korintusi egyháznak, de később az ottani helyzet miatt jobbnak látta, ha elhalasztja azt. Ezért egyesek állhatatlansággal vádolták. Azzal válaszol, hogy mint Krisztus apostola nem ötletszerűen viselkedik. Krisztus tanítványához az ilyen magatartás nem is illenék, hiszen Krisztusban Isten minden ígérete igenné vált. Ô elküldte nekünk a Szentlelket, aki segít ígéreteink hűséges megvalósításában, de egyúttal a világos látás kegyelmét is megadja.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből

    Isten valóra váltotta nekünk minden ígéretét Jézusban.

    Testvéreim! Isten a tanúnk, hogy szavainkban, amelyeket hozzátok intézünk, nem mindegy az ,,Igen'' és a ,,Nem''. Az Isten Fia, Jézus Krisztus ugyanis, akit mi – én, Szilvánusz és Timóteus – köztetek hirdettünk, nem volt ,,Igen'' is meg ,,Nem'' is, hanem az ,,Igen'' valósult meg benne. Isten valamennyi ígérete ,,Igen''-né vált benne. Ezért hangzik fel általa ajkunkon az ,,Ámen'' Isten dicsőségére.
    Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul szívünkbe árasztotta a (Szent)lelket.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Az Úr elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad életet hirdessek. Lk 4, – 18 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 2, 1-12

    Ennek a csodának leírása bemutatja, hogy Jézus csodatettei nemcsak irgalmas szívének megnyilatkozásai voltak, hanem bizonyítékok is küldetése mellett. Ô lelki javakat hozott és az üdvösség reményét Ezért mondja a közeledő betegnek, hogy bűnei bocsánatot nyernek. A kijelentés, hogy neki hatalma volt a bűnök megbocsátására, az utókornak is szól. Ha bizalommal közeledünk hozzá, ő megigazulttá tesz, és ezzel megadja a végleges gyógyulás, és az üdvösség reményét.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Emberfiának van hatalma a földön
    a bűnök megbocsátására.


    Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek eh ő pedig hirdette nekik az igét.
    Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: ,,Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.''
    Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: ,,Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?''
    Jézus a lelke mélyén jól tudta, hogy magukban ilyeneket gondolnak. Így szólt tehát hozzájuk: ,,Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!'' Ezzel odafordult a bénához: ,,Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!''
    Az felkelt, fölvette a hordágyat, és mindannyiuk szeme láttára kiment. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: ,,Nem láttunk még ilyet soha!''

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Évközi 7. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Jézus Krisztus földi élete állandó ,,igen'' felelet volt a mennyei Atya akaratára. Kérjük Istent, hogy segítségével mi is készséggel teljesítsük akaratát!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy mindannyiunk élete állandó ,,igen'' legyen akaratodra!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy az Egyház tanításában az egész világ felismerje üdvözítő szándékodat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Törd meg, Urunk, a sokféle tévedés erejét az emberi szívek felett!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Vezesd, Urunk, igaz bűnbánatra azokat, akik a sátán rabságában sínylődnek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy híveid az őszinte szentgyónásban rátaláljanak a bűnből való szabadulás útjára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! A bűn által engedetlenné vált ember vétkét eltörölted egyszülött Fiad engedelmességével. Kérünk, erősíts bennünket kegyelmeddel, hogy állandó igennel válaszoljunk akaratodra! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.