Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 8. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Oz 2, 16b. 17b. 21-22

    A próféta az Istennel fennálló szövetséget a jegyesi viszonyhoz hasonlítja. A nép akkor élte ezt meg igazán, amikor az Egyiptomból való kivonulás után a pusztában vándorolt, és ott nem tekintgetett bálványok felé. Később éppen ezen a téren lett hűtlen. Isten azonban irgalmas hozzá és azt ígéri, hogy újra visszafogadja szeretetébe. A jegyesi viszonyról szóló hasonlat arra való, hogy a kiválasztottság tudatát ébren tartsa.


OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből

Isten úgy szereti népét, mint jegyesét a vőlegény.

    Ezt mondja az Úr:
    ,,Kiviszem népemet a pusztába, s a szívére beszélek,
hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban,
mint akkor, amikor feljött Egyiptom földjéről.
    Eljegyezlek magamnak örökre,
eljegyezlek igazsággal, törvénnyel,
jósággal és szeretettel.
Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 102, 1-2. 3-4. 8 és 10. 12-14    11. tónus.

Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. Vö. 8a. vers.

Előénekes: Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldja.
Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt. Hívek: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged.
A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk: * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Nem bűneink szerint bánik velünk, * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Amilyen messze van napkelettől a napnyugat, * bűneinket olyan messze dobja tőlünk.
Ahogyan az atya megkönyörül fiain, * úgy könyörül meg az Úr az istenfélőn.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

SZENTLECKE 2 Kor 3, 1b–6

    Szent Pál megvédi apostoli munkájának igaz voltát Nincs szüksége arra, hogy másoktól kapott ajánlólevéllel járjon térítő útjain. Mellette az általa alapított egyházak léte tanúskodik, ahol van hit, remény és szeretet, és ahol megtapasztalják a Szentlélek kiáradását. Ilyen eredmény csak ott jelentkezik, ahol megvan a Krisztustól kapott küldetés.


SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből


    A keresztények élete az apostol ajánlólevele.

    Testvéreim! Talán csak nem szorulunk nektek szóló vagy tőletek kapott ajánlólevélre, mint némelyek? Ti vagytok a mi ajánlólevelünk, a szívünkbe írva. Olvassa és megérti minden ember, mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira.
    Ez a bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered. Nem mintha magunktól képesek volnánk valamit is kigondolni, mintegy a saját erőnkből, hiszen az alkalmasságunk Istentől való. Ô tett minket alkalmassá arra, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké. Hiszen a betű öl, a Lélek pedig éltet.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 11. szám.
Mennyei Atyánk életre hívott minket az igazság igéje által, * a teremtett világ színe-javának rendelt minket. Jak 1, 18. – 11. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 2, 18–22

    A böjt kérdését azok vetik fel, akik úgy gondolják, hogy a mózesi törvény végleges kinyilatkoztatás, és a Messiás is legföljebb csak annak aprólékos megtartását szorgalmazza. Jézus arra utal, hogy ő a megváltásnak és az üdvösségnek örömhírét hozza. Jelenléte az emberiség ünnepe. Tőle a hitet, az újdonságot, az istengyermekség üzenetét kell átvenni, s ezek alapján a lelkületet átalakítani. A régi törvény foltozása ezért nem elegendő.


+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Jézus az Újszövetség szerzője:
    övéit már nem kötelezik a régi előírások.


    Abban az időben:
    János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért néhányan odamentek, Jézushoz és megkérdezték tőle: ,,Miért van az, hogy Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek?''
    Jézus így válaszolt: ,,Vajon böjtölhet-e a násznép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt. És akkor, azon a napon majd böjtölnek.
    Senki sem varr régi ruhára új szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe; vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való.''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 8. vasárnapra


Pap:    Testvéreim! Isten új szövetséget kötött Krisztusban az emberiséggel. Imádkozzunk, hogy kegyelme segítségével hűségesek maradjunk hozzá!

Lektor:
    1.    Engedd, Urunk, hogy mindannyian tudatában legyünk keresztény hivatásunknak!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Engedd, Urunk, hogy híveid szeretetben és hűségben éljenek törvényeid szerint!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Engedd, Urunk, hogy a világ a keresztények életéből felismerje Krisztus emberszeretetét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai Krisztust lássák és szolgálják egymásban!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy minden tettünket a Szentlélek irányítsa!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható Istenünk, örök Atyánk! Jóságodban minden embert el akarsz vezetni az üdvösségre. Add kegyelmedet, hogy életünkkel tanúskodjunk az Újszövetség megszentelő erejéről! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.