Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Nagyböjt 1. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY Ter 9, 8–15

    A Szentírás visszatekintés formájában ad tanítást arról, hogy Isten igazságossága és irgalma kezdettől fogva működött a történelemben. Ô a természeti csapást is fel tudja használni arra, hogy a bűnöst megfenyítse és megtérésre bírja. Ahhoz is elég erős, hogy a jókat kimentse a bajból. Az emberiség elé határozott célt tűzött és annak meg kell valósulnia. Ezért a maradékkal szövetséget köt és biztosúja jövőjét.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből


Isten a vízözön után szövetséget köt Noéval és utódaival.


A vízözön után Noé kijött a bárkából, és hálaáldozatot mutatott be. Ekkor Isten így szólt Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: ,,Íme, szövetséget kötök veletek, utódaitokkal és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal és az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségemet, többé nem törlöm el valamennyi élőlényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.''
    Aztán így szólt Isten: ,,A szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között minden nemzedékre, ez lesz a jele: szivárványt helyezek a felhőkbe. Ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket, és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségemről, amely fennáll köztem és köztetek meg minden élőlény és test között. A vízből nem lesz többé vízözön, hogy minden lényt elpusztítson.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 24, 4bc-5ab. 6–7c. 8-9    8 G. tónus.

Válasz: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják. Vö. 10. vers.

Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, * ösvényeidre taníts meg engem.
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem.
Hívek: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.

E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől való.
Jóságodban, Uram, * gondolj rám irgalommal.
H: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.

E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útjára tanítja.
H: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.

SZENTLECKE 1 Pét 3, 18-22

    Krisztus test szerint meghalt, vagyis vállalta az engesztelő áldozatot a bűnökért. Lélek szerint azonban, vagyis Isten erejéből él, tehát lehet a holtaknak és az élőknek megváltója. Mi a szabadulás kegyelmét a keresztségben kapjuk. Noé idejében a víznek volt pusztító ereje és egyúttal a választottak javára szabadító ereje. A keresztség Krisztus feltámadásából kapja hatékonyságát.


SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből


    A keresztség titeket is megment, testvérek!

    Szeretteim! Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült. Ebben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által.
    A vele jelképezett keresztség most titeket is ugyanígy megment. Hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által. Ô azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4, 4b. – 2. tónus.

EVANGÉLIUM Mk 1, 12-15

    Márk röviden tudósít Jézus megkísértéséről. A negyvennapos pusztai tartózkodás előkészület a nyilvános működésre. Az evangélista itt a böjtöt nem is említi, hanem csak a kísértést és annak legyőzését. vadállatok között élt és angyalok szolgáltak neki. Egészen megízlelte a földi életet és nehézségeit nem kerülte ki. Csodatevő erejét nem használta fel saját javára, hanem rábízta magát az Atya gondviselésére. Messiási küldetését tehát egészen lelki értelemben fogta fel: ő az Isten országát képviseli.


+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Jézust megkísértette a sátán, és angyalok szolgáltak neki.


    Abban az időben:
    A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.
    Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.''

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Nagyböjt 1. vasárnapjára

Pap:    Kérjük, testvéreim, Megváltónkat, hogy kegyelmével szívesen vállaljuk az önmegtagadás gyakorlását, és tisztítsuk meg lelkünket a bűnbánattal!

Lektor:
    1.    A bűnbánatban eltöltött nagyböjti szent idő szolgáljon lelkünk megújulására!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Püspökeink és papjaink hozzanak meg minden áldozatot a lelkek megmentésére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Híveid megbocsátó szeretete által növekedjék a földön a béke és az egyetértés!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Önmegtagadásaink és áldozatvállalásaink növeljék bennünk a lélek erejét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

5.    Önzetlen szeretetünk által tegyük boldogabbá családjaink életét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus! Böjtölésed és önfeláldozásod példája mutatja, hogy az üdvösséget lemondás nélkül el nem érhetjük. Segíts tehát, hogy bűnbánó és áldozatos életet éljünk! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.