Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Nagyböjt 2. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY Ter 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

    Ma különösnek találjuk, hogy Isten ilyen próba elé állína az embert De Ábrahám pogány környezetében az emberáldozat nem volt szokatlan, ha veszélytől akartak szabadulni. Isten iránti bizalommal engedelmeskedett, Isten pedig elfogadta engedelmességét, de tudtára adta azt is, hogy nem kíván emberáldozatot.


OLVASMÁNY Mózes első könyvéből


    Ábrahám Isten parancsára kész feláldozni, fiát, az ígéret gyermekét.

    Isten próbára tette Ábrahámot és így szólt hozzá: ,,Ábrahám, Ábrahám!'' ,,Itt vagyok'' – felelte. Akkor ezt mondta neki: ,,Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morfja földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked.''
    Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát.
    De az Úr angyala rászólt az égből, és azt mondta: ,,Ábrahám, Ábrahám!'' ,,Itt vagyok'' – felelte. Az angyal folytatta: ,,Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem.'' Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost és feláldozta égőáldozatul fia helyett.
    Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: ,,Magamra esküszöm – ez az Úr szava –, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövenyét; utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 115, 10 és 15. 16-17. 18–19. 4    G. tónus.
Válasz: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén. Zsolt 114, 9

Előénekes: Erős az én hitem, bár gyakran mondtam: * ,,Engem nagyon megaláztak.''
Drága dolog az Úr színe előtt * szentjei dicső halála.
Hívek: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.

E: Ó, Uram, én a te szolgád vagyok, * szolgád vagyok és szolgálód gyermeke.
Bilincseimet széjjeltörted, + bemutatom néked a dicséret áldozatát, * és az Úr nevét hívom segítségül.
H: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.

E: Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * egész népének színe előtt.
Az Úr házának udvarán, * a te falaid között, Jeruzsálem.
H: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.

SZENTLECKE Róm 8, 31 b-34

    Az apostol a reményt akarja megalapozni, amikor arra utal, hogy az Atya szeretete és irgalma miben nyilvánult meg. Áldozatul adta Fiát, illetőleg alkalmat adott neki, hogy élete odaadásával kimutassa engedelmességét. Az Atya tehát őrá rakta bűneinket, hogy bennünket megigazulttá tegyen. Ezért mondhatjuk, hogy ha Isten velünk, ki ellenünk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Isten egyszülött Fiát adta áldozatul értünk.

    Testvéreim! Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
    Kiemel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?

    Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: * ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!'' Mt 17, 5 – 3a. tónus.

EVANGÉLIUM Mk 9, 2-10

    A színeváltozást megelőzte Péter vallomása (Mk 8, 20) és Jézus bejelentése, hogy szenvedni fog: Ô a látomással az apostoloknak adott tanítást, hogy higgyenek benne majd akkor is, ha szenvedni látják. Az Atya szeretett Fia ő, azért szavának hinni lehet. Mózes és Illés jelenléte arra utal, hogy benne az ószövetségi jövendölések beteljesednek. Személye tehát titokzatos, de az üdvösség üzenetét ő hordozza.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    A kereszthalál előtt a mennyei Atya tanúskodik, hogy Jézus az ő szeretett Fia.

    Abban az időben:

Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.
    Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: ,,Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!'' Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.
    Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!'' Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.
    A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Nagyböjt 2. vasárnapjára

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, hogy megismerve Isten határtalan szeretetét igaz bűnbánatra induljunk!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy az egész világ felismerje Krisztusban egyszülött Fiadat, a világ Üdvözítőjét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket.

    2.    Add, Urunk, hogy Egyházad a nagyböjt idején bűnbánatban megújulva készüljön húsvét ünnepére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy a népek önzetlenül támogassák egymást a nyomor megszüntetésében!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy a szentmiseáldozat kegyelmeiből erőt merítsenek szenvedő és gondokkal küzdő embertársaink!
        Hívek: Kérünk téged . . .

5.    Add, hogy végső óránk felkészülve bűnbánatban találjon bennünket
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható Atyánk! Te egyszülött Fiadat adtad a világ életéért. Segíts minket gyengeségünkben, hogy kegyelmedet vissza ne utasítsuk, és így elnyerjük a megváltás gyümölcseit! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.