Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Húsvét 3. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 3, 13–15. 17–19

    Jézus csodatevő hatalmával igazolta tanítványait, elsősorban Pétert. Ô azonban nem keresi saját dicsőségét, hanem csak azt, hogy Jézus feltámadásáról tanúságot tegyen. A zsidók előtt a legjobb bizonyíték annak kimutatása volt, hogy Jézus halála és feltámadása a jövendölések szerint ment végbe. Ezért mondja Péter, hogy ,,atyáink Istene'' támasztotta fel. Jézus feltámadása egyébként jel is, amely megtérésre szólít fel, hiszen igazolódott benne, hogy van örök élet.

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    Az élet Fejedelmét megöltétek,
   Isten azonban feltámasztotta őt a halálból.


    Azokban a napokban Péter így beszélt a néphez:
    Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, atyáink Istene megdicsőítette Szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, noha ő úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. Ti azonban megtagadtátok a Szentet és az Igazat, és (Pilátust) arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet Fejedelmét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, és ennek mi tanúi vagyunk.
    Tudom, testvérek, hogy csak tudatlanságból cselekedtétek, amit tettetek, ahogy vezetőitek is. Isten azonban így teljesítette be, amit minden prófétájának szájával hirdetett: hogy az ő Fölkentjének szenvednie kell. Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek.

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 4, 2. 4. 7. 9    4g. tónus.
Válasz: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét! 7a. vers.
Vagy: Alleluja. 4. szám.

Előénekes: Midőn segítségül hívtalak, * meghallgattál engem, igazságom Istene.
Szorult helyzetemben megsegítettél engem; * könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
Hívek: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét!
Vagy: Alleluja.

E: Tudjátok meg: + Az Úr csodásan megmenti hívét; * meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
H: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét!
Vagy: Alleluja.

E: Mondják sokan: + ,,Ki részesít jóban minket?'' Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!
H: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét!
Vagy: Alleluja.

E: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, * mert egyedül te adsz nékem biztonságot, Uram.
H: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét!
Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE 1 Jn 2, 1-5a

    A keresztények számára mindig vigasztaló tudat, hogy Krisztus engesztelő áldozat lett és közbenjárását folytatja a mennyben. Az Egyház ezt az igazságot képviseli a világ előtt is. A megszentelődés lehetséges, mert megkapjuk hozzá a kegyelmet De az is következik belőle, hogy az üdvösség útja csak Krisztus követése lehet. Aki nem tartja meg parancsait, az nem veszi komolyan közbenjárói szerepét.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből


    Krisztus az engesztelő áldozat bűneinkért,
    sőt az egész világ bűneiért.


    Gyermekeim! Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz.
    Ô az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.
Abból tudjuk meg, hogy megismertük, ha megtartjuk parancsait. Aki azt mondja: ,,ismerem'', de parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Urunk, Jézus, tárd fel nekünk az Írások értelmét! * Hadd lángoljon a szívünk, midőn tanítasz minket! Lk 24, 32 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 24, 35–48

    A tanítványok először csak arról értesültek, hogy a sír üres. Ez önmagában még nem győzte meg őket. A hithez természetfeletti jel és belső kegyelem szükséges. Ezt kapták meg az emmauszi tanítványok. Az első jel a jövendölésekből leszűrt tanítás. Istennek megvolt a terve a Messiás szenvedésével, hiszen az szolgáltatott elégtételt a világ bűneiért. A második jelet akkor adta, amikor egy pillanatra megnyitotta szemüket, hogy felismerjék őt a kenyértörésnél. Ez részben megjelenés volt, részben kegyelmi megvilágosítás. A további össze, függéseket már az apostoloknál keresik.


+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    A Messiásnak szenvednie kellett,
    és harmadnapra feltámadnia a halálból.


    Abban az időben:
    Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor.
    Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: ,,Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.'' Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát.
    De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: ,,Van itt valami ennivalótok?'' Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.
    Aztán így szólt hozzájuk: ,,Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.'' Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat.
    Majd így folytatta: ,,Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Húsvét 3. vasárnapjára


Pap:    Testvéreim, kérjük Urunkat, a feltámadt Krisztust, világítsa meg értelmünket, hogy megértsük tanítását, és bűn nélkül éljünk!

Lektor:
    1.    Áraszd, Urunk, Egyházadra a megígért Szentlelket, hogy hathatósan tanúskodjunk feltámadásodról!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add kegyelmedet, Urunk, hogy a nemzetek megtartsák parancsaidat, és igazságban éljenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Tedd, Urunk, tartóssá bennünk húsvéti engesztelő áldozatod gyümölcsét, a kegyelmi életet!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Segíts minket, Urunk, hogy tanításodat megtartsuk, és így tökéletes legyen bennünk az Isten szeretete!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Vezesd el, Urunk, a késlekedőket is az igaz bűnbánatra!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus! Halálod és feltámadásod megtörte a bűn hatalmát. Kérünk, erősítsd híveidet kegyelmeddel, hogy bűntelen élettel tegyenek tanúságot rólad! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.