Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Húsvét 4. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 4, 8-12

    Péter beszéde a főtanács előtt nem védekezés, hanem missziós igehirdetés. Tanúskodik arról, hogy az Egyház minden kegyelmi ereje a feltámadt Krisztustól ered. Ôt lehetetlenné akarták tenni, de a feltámadásban beöltözött a hatalomba és dicsőségbe. Ô a szegletkő, amelyen Isten országa nyugszik. az részesül az örök életben, aki hittel segítségül hívja az ő nevét.

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    Nem adatott más név, amelyben üdvözülhetünk.

    Azokban a napokban: Péter a Szentlélektől eltelve így szólt: ,,Népünk elöljárói és ti vének! Ha ti ma azért hallgattok ki minket – miután egy beteggel jót tettünk –, hogy vajon ő hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy ez az ember annak a názáreti Jézus Krisztusnak a neve által áll itt előttetek egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból.
   Ô az a kő, amelyet ti, építők elvetettetek, és mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetünk.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 117, 1 és 8-9. 21-23. 26 és 28cd és 29    6. tónus.

Válasz: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az lett szegletkővé. 22. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 6. szám.

Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad!
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, * mint emberekben bizakodni.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, * mint hatalmasokban reménykedni.
Hívek: A kő, amelyet az építők félredobnak, * íme, az lett szegletkővé.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Hálát adok, mert meghallgattál engem, * te lettél az én szabadítóm.
A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.
H: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az lett szegletkővé.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Áldott, aki jön az Úr nevében, * az Úr házából megáldunk titeket.
Hálát adok néked, te vagy Istenem, * magasztallak, Istenem, téged.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
H: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az lett szegletkővé.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE 1 Jn 3, 1-2

    Az Atya szeretete abban nyilvánult meg, hogy Jézus Krisztusban gyermekeivé fogadott bennünket. Ez a kegyelmi állapot valóságos és érezteti hatását bennünk, de egyelőre csak a hitben fogjuk fel. Külső formában akkor nyilvánul ki rajtunk, amikor Krisztus újra megjelenik és a feltámadásban hasonlóvá válunk hozzá. De az istengyermekség felhívás arra, hogy Krisztust kövessük.


SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből

    Isten gyermeki majd színről színre látják a mennyei Atyát.

    Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri.
    Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jézus mondja: + ,,Én vagyok a jó Pásztor, * Ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem.'' Jn 10, 14 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 10, 11-18

    Hogy mit jelent Jézus a számunkra, azt ő hasonlatokkal fejezi ki: ő az igazság, út, élet, kenyér stb. A jó pásztor hasonlattal azt tanítja, hogy ő sajátjának vallja azokat, akik hisznek benne és követik őt. Szereti, védelmezi őket és gondoskodik róluk, a nehézségek között is nyájával marad. ószövetségi nép mellett a pogányok is meghívást kapnak, hogy csatlakozzanak hozzá. A nyáj egységét elsősorban ő biztosítja, hiszen az Atyát képviseli.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    A jó Pásztor életét adja juhaiért

    Abban az időben Jézus így szólt:
    Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal.
    Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, – mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor.
    Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Húsvét 4. vasárnapjára

Pap:    Testvéreim! Jézus, a jó Pásztor, életét adta értünk. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy szent Fia által eljussunk a megígért örök életre!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy az Egyház pásztoraiban minden ember megismerje a jó Pásztor szeretetét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a népek meghallják a jó Pásztor szavát: egy akol legyen és egy Pásztor!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy az önfeláldozó szeretet gyakorlásával hasonlóvá legyünk jó Pásztorunkhoz!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Adj, Urunk, Egyházadnak áldozatos lelkű papokat, akik készek életüket adni híveidért!
        Hívek: Kérünk téged . .
   
    5.    Engedd, Urunk, hogy Jézus neve legyen erősségünk és vigasztalásunk a halál óráján!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Irgalmas mennyei Atyánk! Te egyszülött Fiadat szent néped jó Pásztorává rendelted. Engedd, hogy halála és feltámadása érdeméből mindnyájan eljussunk a mennyei boldogságra! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.