Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Húsvét 5. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 9, 26-31

    A keresztényeket üldöző Saulból Pál apostol lett. De a küldetésre neki is elő kellett készülnie. Megtérését Isten kegyelmi beavatkozása vezette be, de még be kellett illeszkednie az Egyház közösségébe. El kellett oszlatnia a bizalmatlanságot, s meg kellett tanulnia, hogy az apostoli munkában ellenségekre is talál. Pál karizmája az volt, hogy mindezt  türelemmel vállalta és nem kívánt külön utakon járni.

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből


    Sault Krisztus megjelenése átalakította üldözőből apostollá.

Amikor (megtérése után) Saul Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mind féltek tőle. Nem hitték el, hogy tanítvánnyá lett.
    Végül Barnabás mégis maga mellé vette, és elvitte az apostolokhoz. Elmondta nekik, hogy (Pál) látta az úton az Urat, hogy (az Úr) mit mondott neki, és hogy ő milyen bátran kiállt Damaszkuszban Jézus ügye mellett.
    (Pál) ezentúl velük járt-kelt Jeruzsálemben, s nyíltan beszélt az Úr nevében. A görög nyelvű zsidókhoz is beszélt, sőt vitába szállt velük. De azok az életére törtek. Amikor ezt a testvérek megtudták, Cezáreába elkísérték, majd onnét Tarzuszba küldték.
    Az Egyház egész Júdeában, Galileában és Szamariában békét élvezett. Megerősödött, az Úr félelmében élt, és a Szentlélek segítségével egyre terjedt.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 21, 26b-27. 28 és 30. 31–32    2. tónus.
Válasz: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében. Vö. 26a. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 2. szám.

Előénekes: Az istenfélők előtt, * teljesítem fogadalmam.
Egyenek a szegények és lakjanak jól, + áldják az Urat mind, akik keresik, * ,,Szívük élni fog mindörökké''.
Hívek: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: A föld határai megemlékeznek erről és az Úrhoz térnek, * leborul előtte a nemzetek minden családja.
Egyedül őt imádják mind, akik a földben alszanak, * hódoljanak előtte mind, akik a porba visszatérnek.
H: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Neki él az én lelkem, * és neki fog szolgálni nemzetségem. Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedéknek, + igazságát hirdessék a születendő népnek: * ,,Mindezt az Úr cselekedte!''
H: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE 1 Jn 3, 18-24

    A keresztény hit és szeretet gyakorlása elvezet annak felismerésére, hogy az igazságból valók vagyunk''. Ez az élmény együtt jár a lélek békéjével. De előfeltétel az, hogy megtegyük Isten akaratát és gyakoroljuk a felebaráti szeretetet. A hitbeli meggyőződés e juthat annak átéléséig, hogy mi Istenben vagyunk és ő bennünk van, hiszen kiárasztotta ránk a Szentlelket
.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből

    Az az ő parancsa,
    hogy higgyünk és szeressünk.


    Gyermekeim, ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Erről ismerjük fel hogy az igazságból valók vagyunk-e és így nyugtatjuk meg színe előtt a szívünket. Ha szívünk vádol is valamivel, Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.
    Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami neki tetszik.
    Az az ő parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsait, ne; Istenben marad, és Isten is őbenne. Azt, hogy ő bennünk marad, a Lélektől tudjuk, akit adott nekünk.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 10. szám.
Jézus mondja: + ,,Maradjatok bennem, és én bennetek, * aki énbennem marad, bőséges termést hoz.'' Jn 15, 4a. 5b – 10. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 15, 1-8

    Jézus előre jelzi, hogy megdicsőülése után milyen módon kapcsolja magához a benne hívőket. Ô a szőlőtő, vagyis a kegyelem forrása mindenki számára, aki a keresztség által beoltást nyert testébe. Így a hívőkben az ő élete folytatódik. Ezért az Egyházban megmarad az igazi istentisztelet, nem fognak hiányozni a jócselekedetek, és megmarad a szeretet gyakorlása is. Az Atya éppúgy megdicsőül az Egyház életén keresztül, mint ahogy Krisztus működése által megdicsőült. Az egyes tagok számára azonban megmarad a veszély, hogy száraz vesszőkké válnak, tehát nem bízhatjuk el magunkat.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Aki bennem marad, és én őbenne,
    az bő termést hoz.


    Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
    Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
    Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Húsvét 5. vasárnapjára


Pap:    Testvéreim! Krisztus az igazi szőlőtő, és a keresztség által egybenőttünk ővele. Kérjük Istent, hogy életünkkel méltók lehessünk a keresztény névre!

Lektor:
    1.    Tartsd meg, Urunk, az igazságban Szentatyánkat, N. pápát, püspökeinket és papjainkat, hogy az igazi szőlőtőhöz, Krisztushoz kapcsoljanak minket!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy minden nép eljusson Krisztusban a testvéri egységre!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai tudatában legyenek együvétartozásuknak, és felelősséget érezzenek egymás iránt!
        Hívek: Kérünk téged. . .

    4.    Engedd, Urunk, hogy Krisztus tanítása mindig bennünk maradjon, és jótettekben sok gyümölcsöt teremjünk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Árassz, Urunk, új, kegyelmi életet azokba, akik bűneik miatt nem hoznak gyümölcsöt Krisztusban!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk és Istenünk! Te egyszülött Fiad által megígérted, hogy aki őbenne marad, az bő termést hoz. Kérünk, add hogy igazi szőlővesszők módjára belőle éljünk! Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.