Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Húsvét 6. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 10, 25-26. 34-35. 44-48

    A szöveg ünnepélyesen beszámol az első pogány család megkeresztelkedéséről. Itt lépett ki az Egyház a zsidóság keretei közül, és megtette az első lépést ahhoz, hogy világvallás legyen. Péter külön kinyilatkoztatást kapott, hogy ne tartsa tisztátalannak, amit Isten megtisztított. A megváltás mindenkire vonatkozik és nem érvényesek többé az ószövetségi előjogok. A Szentlélek azokat hatja át, akik hisznek Jézus Krisztusban és megkeresztelkednek.

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből


    A pogányokra is kiáradt a Szentlélek kegyelme.


Amikor Péter megérkezett (Cezáreába), Kornéliusz (százados) eléje sietett, és a lábához borult, hogy hódoljon neki. De Péter fölemelte. ,,Állj fel – mondta –, hisz én is csak ember vagyok.''
    Majd szólásra nyitotta ajkát és ezeket mondta: ,,Valóban, el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt, és az igazságot cselekszi.''
    Péter még be sem fejezte a beszédet, és a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt. Mert hallották, hogy megkapták a nyelvek adományát, és magasztalják az Istent.
    Péter megszólalt: ,,Meg lehet-e tagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szentlelket éppen úgy megkapták, mint mi?'' Elrendelte tehát, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg őket. Ôt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 97, 1. 2-3ab. 3cd–4    6. tónus.

Válasz: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt. Vö. 2b. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

Előénekes:
Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt.
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával.
Hívek: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét, * Izrael népe iránt.
H: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Meglátta a föld minden határa, * Istenünk szabadulást hozott nékünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
H: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE 1 Jn 4, 7-10

    A szeretet Istentől van. Ezt Jézus maga így szemléltette: Amint engem szeret az Atya, úgy szerettelek én is titeket, s ti is úgy szeressétek egymást. Az Atya szeretetének bizonyítéka volt a Fiú elküldése és áldozatul adása. A szeretet bennünk sem maradhat érzelem, hanem ki kell fejeződnie az Isten előtti hódolatban és az emberek iránti jóakaratban.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből

    Isten előbb szeretett minket.


    Testvéreim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van! Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát, bűneinkért engesztelésül.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jézus mondja: + ,,Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk.'' Jn 14, 23 – 8 G. tónus.

Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 15, 9-17

    Jézus azt a szeretetet adta tovább, amelyet az Atyától hozott, azért annak van boldogító ereje. De csak akkor igazi, ha Isten akaratának megtartásában nyilvánul meg. Krisztus előlegezte a szeretetet, hiszen a hitre és a megigazulásra ő hívott meg. Teremtményét a szolgai sorból felemeli barátai közé és a benne hívőket beavatja Isten gondolataiba. Arról is biztosít, hogy kéréseinket az Atya elé viszi. Az igazi vallásosság indító oka tehát kell, hogy szeretetének viszonzása legyen.


+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Senki sem szeret jobban, mint az,
    aki életét adja barátaiért.


    Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
    Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében.
    Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen.
    Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért.
    Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.
    Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.
    Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Húsvét 6. vasárnapjára

Pap:    Testvéreim! Isten maga a szeretet. Kérjük kegyelmét, hogy szeretetünket soha meg ne rontsa az önzés mételye!

Lektor:
    1.    Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, N. pápát, hogy a Szentlélek erejével hirdesse Isten szeretetét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Szüntesd meg, Urunk, a kíméletlen vetélkedést és az ellenségeskedést a népek között, hogy szeretetben éljenek egymással!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Gyógyítsd ki, Urunk, a világot az önzés betegségéből, hogy megszűnjön az ínség és a nyomor a földön!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai becsüljék meg egymásban Krisztus barátait!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Áraszd reánk, Urunk, Szentlelkedet, hogy tanításod szerint helyesen szeressük egymást!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk! Engedd, hogy mi, akik a keresztségben Fiad képére formálódtunk, általa az igaz szeretet példaképei lehessünk! Aki veled él és uralkodik mindörökkön-örökké!
Hívek:    Ámen.