Isten megdicsőítette Fiát, Jézust,
akit ti kiszolgáltattatok
  2021. április (Szent György hava) 18. Vasárnap. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Andrea és Ilma látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Húsvét 7. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 1, 15-17. 20a. 20c-26

    A 12 apostol az ószövetségi nép 12 törzsére utal. Isten új népét Jézus a 12 apostolra alapozta. Ezért kellett Júdás helyét betölteni. Mintegy 120-an vannak jelen, s ez a 12 tízszerese. Isten új népe reménnyel indul, van jövője. Apostolnak olyan férfit választanak, aki tud tanúskodni Jézus feltámadásáról. Az Egyház tehát a húsvétból fog táplálkozni, s a feltámadást és az örök életet fogja hirdetni.

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    Az apostolok Júdás helyébe Mátyást választják,
    hogy velük együtt tanúskodjék a feltámadásról.

Jézus mennybemenetele után egy alkalommal, amikor a testvérek mintegy százhúszan lehettek együtt, Péter szólásra emelkedett:
    ,,Testvérek, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásnak, amelyet a Szentlélek előre megmondott Dávid szája által Júdásról, azok vezetőjéről, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott, és ő is részt kapott a mi szolgálatunkból. Benne van ugyanis a Zsoltárok könyvében: »Tisztségét kapja meg más.« Kell tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik mindig velünk voltak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt – kezdve János keresztségétől egészen addig a napig, amikor felment a mennybe –, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról.''

Kijelöltek tehát kettőt: Józsefet, akit Barszabbásznak, vagy más néven Jusztusznak is hívtak, és Mátyást. Majd így imádkoztak: ,,Uram, te ismered mindenkinek a szívét, mutasd meg, kit választasz e kettő közül, hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott, hogy az őt megillető helyre kerüljön.'' Ezután sorsot vetettek. A sors Mátyásra esett, így őt a tizenegy apostolhoz sorolták.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 102, 1-2. 11-12. 19-20ab    11. tónus.
Válasz: Urunk, Istenünk * a mennyben állította fel trónusát. 19a. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 11. szám.

Előénekes: Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldja.
Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
Hívek: Urunk, Istenünk * a mennyben állította fel trónusát.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Amilyen magas az ég a föld fölött, * irgalma az őt félőkhöz oly hatalmas.
Amilyen messze van napkelettől a napnyugat, * bűneinket olyan messze dobja tőlünk.

Hívek: Urunk, Istenünk * a mennyben állította fel trónusát.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Az Úr a mennyben állította fel trónusát, * királyi hatalmával uralkodik a mindenségen.
Mind, ti angyalai, áldjátok az Urat, * ti hatalmasok, akik teljesítitek parancsát.
Hívek: Urunk, Istenünk * a mennyben állította fel trónusát.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE 1 Jn 4, 11–16

    Itt kifejeződik a vallás alapvető problémája: Isten láthatatlan és felfoghatatlan, hogyan győződünk meg mégis jóindulatáról és irgalmáról? Az apostol megadja a választ. Az üdvösség történetében, főleg Jézus életében, halálában és feltámadásában Isten jelét adta annak, hogy ő irgalommal fordult az ember felé, ezért hihetünk benne. Mióta a szeretet a hitelesítő tényező. Ha megvan bennünk a szeretet az emberek iránt, akkor abból a szeretetből is van bennünk valami, amellyel Isten szereti a világot. Aki a szeretetben marad, az Istenben marad.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből

    Aki megmarad a szeretetben,
    az Istenben marad, s az Isten őbenne.

    Szeretteim! Ha az Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk.
    Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút, a világ Üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten őbenne.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Jézus mondja: + ,,Nem hagylak árván titeket. * Visszajövök hozzátok és örülni fog majd szívetek.'' Jn 14, 18 – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 17, 11b-19

    A főpapi ima azt tanúsítja, hogy az Egyház és az emberiség üdve mennyire az Atya és a Fiú üdvözítő tervének a tárgya. Az Atya azért küldte a Fiút a világba, hogy kinyilatkoztassa az ő üdvözítő szándékát és végbevigye a megváltás művét. Jézus azt kéri az Atyától, hogy őrizze meg övéit az igaz tanításban, s ő maga is ígéri, hogy értük szenteli magát, vagyis amit véghezvitt áldozatával, azt állandóan felajánlja az Atyának üdvösségük érdekében.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Legyenek egyek, miként mi egy vagyunk!

    Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, ahogyan mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás.
    Most tehozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik igédet, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból.

Szenteld meg őket az igazságban, mert a te igéd igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Húsvét 7. vasárnapjára

Pap:    Testvéreim! Krisztus felment a mennybe, hogy reánk árassza a Szentlelket. Kérjük mennyei Atyánktól a Szentlélek ajándékait, hogy tanúságot tehessünk Krisztus haláláról, feltámadásáról és mennybemeneteléről!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad a világban jel legyen, amely a túlvilág felé mutat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Engedd, Urunk, hogy a népek felismerjék az Egyház hivatását, és elfogadják Krisztusról szóló tanúságtételét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Áraszd ki, Urunk, Szentlelkedet a világra, hogy szeretetben egyesítse az emberiséget!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy egyházközségünk minden tagja földi életének folyamán a jótékonyság gyakorlásával tegyen tanúságot az örök javak értékéről!

Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Engedd, Urunk, hogy akik árvának és elhagyatottnak érzik magukat, a Szentlélekben rátaláljanak az igazi örömre!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk? Te úgy akartad, hogy a feltámadt Krisztus mennyei dicsőségéből elküldje nekünk a Szentlelket. Kérünk, hogy a Szentlélek kiáradása erősítse bennünk a testvéri összetartozást! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.