Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Pünkösdvasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 1-11

    A Szentlélek e jövetelével teljesedett a prófétai jövendölés és Jézus ígérete. Külső jelként a nyelvek adományát hozta, aminek az a jelentése, hogy az Egyház küldetést kap minden néphez és nyelvhez az
evangélium hirdetésére. Ez végső fokon Isten megdicsőítése lesz. A lángnyelvek jelképezik a Lélek tisztító és lelkesítő erejét, a viharos szélzúgás pedig emlékeztet a Sinai teofániára. Itt most életbe lép az új szövetség, amely már belülről hatja át az embert, ezért nem kőtáblára kell írni.


OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek,
    és beszélni kezdtek.

    Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket.
    Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették:

,,Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták; és Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok; zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 103, 1 ab és 24ac. 29bc-30. 31 és 34    8 G. tónus.
Válasz: Áraszd ránk Lelkedet. Istenünk: * újítsd meg a föld színét. Vö. 30. vers.
Vagy: Alleluja. 8. szám.

Előénekes: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem.
Mily sokrétű a te műved, Uram! * teremtményeid betöltik a földet.
Hívek: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

E: Ha megvonod éltető erődet, * elpusztulnak és a porba térnek.
Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod.

H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

E: Dicsőség legyen az Úrnak örökkön-örökké, * örül az Úr minden művének.
Legyen előtte kedves az énekem, * gyönyörűségemet őbenne találom.
H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE 1 Kor 12, 3b-7. 12-13

    A kijelentés: Jézus az Úr, – a legrégibb hitvallás volt. Kifejezte a feltámadt Krisztusba vetett hitet, de a hit a Szentlélek megvilágosító hatására jön létre. Ô osztogatja a kegyelmi ajándékokat az Egyházban. Ô a titokzatos test lelke, s minden tagot arra képesít, hogy a főnek, Krisztusnak nyomába szegődjék.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Mi mindannyian egy Lélekben egy testté lettünk
    keresztségünk által.

    Testvéreim! Senki sem mondhatja magától: ''Jézus az Úr!'', csak a Szentlélek által.
    A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.
    A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek töltött el.

Ez az Isten igéje.

Vagy:

SZENTLECKE Gal 5, 16-25

    Pál apostol a megváltás és a megigazulás hatását többféle képpel és kifejezéssel érzékelteti. A legvilágosabb a testi ember és a lelki ember szembeállítása. Testi emberen azt érti, aki ösztöneinek és vágyainak szolgaságában van, s aki a test cselekedeteit hajtja végre. Lelki ember az, akit az Isten Lelke vezérel, azért megteszi az Atya akaratát, s életét a Lélek gyümölcsei kísérik: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság és szelídség.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből

    A Szentlélek gyümölcsei.

Testvéreim! Kérlek benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.
    A test cselekedetei nyilvánvalóak: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.

Ez az Isten igéje.

SZEKVENCIA

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át!
Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás.
Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás.
Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy!
Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép.
Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet!
Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!
Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást: mindörökké mennyeket!
(SzVU! 97)

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jöjj el, Szentlélek Isten, + töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk! – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 20, 19-23

    A feltámadt Krisztus már beöltözött istenfiúi hatalmába, azért részesítheti övéit a Szentlélek erejében. Jelzi, hogy küldetésük az övének a folytatása lesz, amit ő az Atyától kapott. Az Egyház nagy feladata az Istennel való kiengesztelődés szolgálata marad. A Szentlélek, az Atya és a Fiú szeretetkapcsolata, azért ő adja meg nekünk is a kegyelmet a bűnbánatra, a szeretetre és a hűségre. Az Egyház az ő erejével fogja állandósítani a kegyelmet ebben a világban, az emberi gyarlóság ellenére.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.
    Vegyétek a Szentlelket!

    Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
    Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.''

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy:

EVANGÉLIUM Jn 15, 26-27; 16, 12–15

    Krisztus istenfiúságának egyik legnagyobb megnyilatkozása volt a Szentlélek megígérése. Ô tudta, hogy földi példája és szavai nem elegendők az emberek átalakításához. Ahhoz isteni erőre van szükség, hogy az ember egészen kitáruljon az igazság előtt, hogy az üdvösségért feláldozza földi vágyait és hogy jótetteivel tanúskodjék Isten mellett. A Szentlélek éppen ezt adja meg az Egyháznak. Rányomja a szellemiség bélyegét, s így Krisztus meghatalmazott tanújává teszi.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Az igazság Lelke elvezeti majd, Jézus tanítványait a teljes igazságra.

    Szenvedése előtt Jézus így szólt tanítványaihoz:
    Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok.
    Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az Atyáé az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Pünkösdre I. (Ünnepi mise)

Pap:    Kérjük, testvéreim, a mindenható Atyaistent, hogy árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és pásztoraikra, akiket az Egyházban egyesít a Szentlélek!

Lektor:
    1.    Vezesd, Urunk, Egyházadat az igazság, a szeretet és a lelki egység útján!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Ôrizd meg Szentatyánkat, N. pápát testi-lelki épségben néped kormányzására!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Áraszd Szentlelked ajándékait az Egyház püspökeire és papjaira!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    A bérmálkozásra készülőknek add a Szentlélek megvilágosító és megerősítő kegyelmét, a megbérmáltaknak pedig adj állhatatosságot!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Adj a széthúzó világnak igaz békességet és őszinte egyetértést!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    6.    Add Szentlelked vigasztalását a betegeknek és a szenvedőknek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk és Istenünk! Te Pünkösd ünnepén hősi lelkülettel ajándékoztad meg az apostolokat. Áraszd Szentlelkedet mindnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk és hitünk szerint éljünk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.

Egyetemes könyörgések Pünkösdre II. (Ünnepi mise)

Pap:    Kérjük, testvéreim, a Szentlelket, a hét ajándék Istenét, hogy árassza kegyelmi ajándékait az Egyházra és az egész világra!

Lektor:
    1.    Bölcsesség Lelke, segítsd Szentatyánkat, a hittudósokat és a hit tanítóit, hogy meggyőzően hirdessék igazságaidat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Értelem Lelke, tedd fogékonnyá az emberiséget az igazi értékek felismerésére és megbecsülésére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Jótanács Lelke, segítsd a bizonytalankodókat, hogy eligazodjanak az eszmék zűrzavarában!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Tudomány Lelke, segíts, hogy az evilági tudományok mellett az örök igazságok megismerését is igényeljük!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Jámborság Lelke, segíts, hogy újra megtanuljunk és szeressünk imádkozni!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    6.    Erősség Lelke, segíts, hogy semmi el ne térítsen bennünket az üdvösség útjáról!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    7.    Az Úr félelmének Lelke, adj nekünk mélységes tiszteletet az isteni és a szent dolgok iránt!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Szentlélek Úristen! Te az első Pünkösd ünnepén kiáradtál a világra és az Egyházra; világosítsd meg ma is a hívőket és nemhívőket, hogy az igazságot keressék, felismerjék és meg is valósítsák. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.