Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Szentháromság vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY MTörv 4, 32-34. 39-40

    Az ószövetségi kinyilatkoztatás alaptétele az, hogy Isten az egyetlen örök létező és hozzá hasonló nincs sem égben, sem földön. Kilétéről, erejéről és az ember iránti szeretetéről természetfeletti jelek kíséretében adott tanítást. Az ember imádással és engedelmességgel tartozik Istennek. Az ószövetségi nép jövője ehhez az engedelmességhez volt kötve, de ugyanúgy mindnyájunk üdvössége is.


OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből

    Csak egy Isten van, az ég és föld Ura.

    Mózes a pusztában ezt a beszédet intézte a néphez:
    ,,Kutasd a régi időket, amelyek előtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre! Vajon az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog, lehetett-e hallani hasonlót? Van-e olyan nép, amelyik hallotta az élő Istent lángok közül beszélni, ahogy te hallottad, – és életben maradt? Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy egy népet kivezessen egy másik nép köréből; megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúsággal, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a ti Istenetek veletek tette Egyiptomban a szemetek láttára?
    Tudd meg hát és vésd szívedbe, hogy fönn az égben és lenn a földön az Úr az Isten, senki más! Tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jól menjen sorod, és majd utánad gyermekeidnek is, és hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened neked ad örökre!''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 32, 4-5. 6 és 9. 18-19. 20 és 22    5. tónus.
Válasz: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökbe fogadott. 12b. vers.

Előénekes: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hűség vezeti.
Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával.
Hívek: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökbe fogadott.

E: Az Úr szavára lett a mennybolt, * szája lehelletére a csillagok ezrei.
Mert csak szólt és meglettek, * parancsolt és létrejöttek.
H: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökbe fogadott.

E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában. 
Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
H: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökbe fogadott.

E: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, * ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk.
Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
H: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökbe fogadott.

SZENTLECKE Róm 8, 14-17

    Isten nem elégedett meg azzal, hogy az emberrel csupán a Teremtő és a teremtmény kapcsolatában álljon. Gyermekévé fogadta a Krisztusban végbevitt megváltás által. Erre a természetfeletti méltóságra úgy emel föl, hogy Fiának Lelkét ajándékozza nekünk. A Szentlélek jelenléte a biztosítéka annak, hogy Istent valóban atyánknak nevezhetjük és hogy gyermeki bizalommal imádkozhatunk hozzá. Egyben annak is biztosítéka, hogy megkapjuk örökségünket mint fogadott gyermekek.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    A fogadott fiúság Lelkét nyertétek el,
    általa így szólítjuk Istent. Abba, Atya!''

    Testvéreim! Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk őt így: ,,Abba, Atya!''
    A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, aki van, aki volt, és aki eljön újra. Vö. Jel 1, 8 – 9. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 28, 16-20

    A keresztség kiszolgáltatásának formája mutatja, hogy az apostoli egyház kezdettől fogva vallotta a Szentháromság titkát, hogy az egyetlen Isten három személy: Atya, Fiú, Szentlélek. A titkot úgy kell felfogni, mint Isten belső életének végtelen gazdagságát. Ő öröktől fogva ismeri magát, kimondja magát örök szavában, s ez a Fiú születése; továbbá szereti végtelen tökéletességét a Fiúban, s ez a kölcsönös szeretet a Szentlélek személye. A Fiú és a Szentlélek elküldésével az Atya ezt a belső szentháromsági életet nyitotta meg számunkra; a benne való részesedés az örök élet.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Jézus tanítani és keresztelni küldi apostolait
    az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

    Abban az időben:
    A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: ,,Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Szentháromság vasárnapjára (Pünkösd után 1. vasárnap)

Pap:    Testvéreim! A mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk! Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét!

Lektor:
    1.    A Szentháromság egy Istent dicsőítsék életükkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    A Szentháromság egységének titka vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    A Szentháromság kiáradó szeretete vezessen minden embert az Evangélium világosságára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    A Szentháromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható, örök Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szentháromság boldogító látására eljussunk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.