Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 11. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ez 17, 22-24

    Isten megmutatta irgalmát a fogságba hurcolt népnek is. Kr. e. 587-ben a babiloniaiak elpusztították a várost és a templomot, s a lakosság nagy részét fogságba hurcolták. A próféta azt jövendöli, hogy Isten egy maradékot visszavisz hazájába, s ott új életet kezdenek, mint ahogy az elültetett cédrus nagy fává terebélyesedik. A jövendölés tartalmazza az utalást a messiási országra is.

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből

    Az Úr megalázza a magas cédrusokat,
    de felmagasztalja a sarjadó gyenge ágacskát.

    Ezt mondja az Úr, az Isten:
    ,,Veszek egy hajtást a nagy cédrusfa tetejéről, a legmagasabb ágáról, és elültetem egy igen magas hegyen.
    Izrael magas hegyén ültetem el. Ágakat fejleszt, gyümölcsöt terem és pompás cédrussá fejlődik. Alatta lakik majd mindenféle madár, és ágai árnyékában pihen meg mindenfajta szárnyas.
    S akkor megtudja majd a mező minden fája, hogy én, az Úr aláztam meg a magas fát, és emeltem föl az alacsony fát; én szárítottam ki a zöldellő fát, és én borítottam virágba a száraz fát. Én, az Úr mondtam ezt, és végbe is viszem.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 91, 2-3. 13-14. 15-16    5. tónus.   

Válasz: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem. Vö. 2a. vers.

Előénekes: Jó dolog az Urat dicsérni, * nevednek, ó fölsége éneket zengeni.
Irgalmadat hajnalban hirdetni, * és egész éjszaka hűségedet.
Hívek: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem.

E: Virul az igaz, akár a pálma, * s úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa.
Az Úr házában ültették el őket, * Istenünk csarnokában virágzanak.
H: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem.

E: Még öregkorukban is gyümölcsöt hoznak, * telve vannak bőséges élettel.
Hogy hirdessék: ,,Igaz az Isten, * ő a menedékem, hamisság nincsen benne.''
H: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem.

SZENTLECKE 2 Kor 5, 6-10

    Az apostol saját példáján mutatja be, hogy a hit nem mentesít az élet terheinek hordozásától. Amit hiszünk és remélünk, az még a jövő titka, s attól függ, milyen ítéletben részesülünk. Ezért a földi életben kísér a bizonytalanság, amelyet a hit világosságának segítségével kell legyőznünk. Itt még ,,távol járunk az Úrtól'; és a színelátáshoz viszonyítva idegenben élünk. De a küzdelem és a hűség értékessé teszi életünket.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből

    Igyekszünk az Úr kedvében járni,
    akár közel vagyunk hozzá, akár távol járunk tőle.

    Testvéreim! Bizalom tölt el minket, s nem feledkezünk meg arról, hogy míg e testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól. A hitben élünk, a szemlélet még nem osztályrészünk. Ám bizalom tölt el bennünket, így jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az Úrhoz.
    Ezért is igyekszünk az ő kedvében járni, akár közel vagyunk hozzá, akár távol járunk tőle. Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedett.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Isten igéje a mag, Krisztus a magvető, * mindaz, ki reá talál, örökké élni fog. – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 4, 26–34

    Az Isten országa, amely Jézussal megjelent, nem földi ország. Az hol berekben terjed úgy, hogy a kegyelem segítségével elfogadják az ő tanítását és meghódolnak az Atya akarata előtt. Láthatatlan erők működnek benne, mint ahogy láthatatlan az az erő is, amely a növények életét irányítja. Ha elvetik a magot, kezdődik a növekedés és megvan az aratás ígérete. Jézus műve is kicsinyben kezdődik, de az evangélium áthatja az emberiséget, mint a kovász a tésztát. A történelem végső kibontakozása és az üdvösség Isten erején múlik, nem a mi gyarlóságunkon.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Isten országa parányi magból fejlődik hatalmas fává!

    Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek:
    ,,Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.''
    Majd folytatta: ,,Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.''
    Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 11. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Kérjük bizalommal mennyei Atyánkat, aki Egyháza által gondoskodik üdvösségünkről!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy szent néped N. pápa vezetésével mindenben teljesítse akaratodat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy Egyházad minden nemes emberi törekvést támogasson!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Engedd, Urunk, hogy mindig nagy szeretettel kapcsolódjunk az Egyházhoz, és így tegyük egyre szilárdabbá szent Fiad titokzatos testének egységét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk családjaiban Krisztus békéje uralkodjék!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Vezess el, Urunk, minden embert az Anyaszentegyház egységébe!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Gondviselő Atyánk! Te úgy rendelted, hogy Egyházad legyen a nemzetek anyja és tanítómestere. Kérünk, hogy vezetésével minden ember eljusson országod dicsőségébe! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.