Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 12. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Jób 38, 1. 8-11

    Jób és barátai az élet égető kérdéseit tárgyalják: miért kell szenvedni, honnan van a rossz, Isten miért nem szünteti meg? Az emberi bölcsesség nem talál rá választ A megoldás Istennél van, de az ő bölcsessége magasabb, mint az emberé. Aki megteremtette a világot és törvényt szabott mindennek, tudja, hogy mit akart és hová vezeti a mindenséget. Ezért lehet bízni benne, s lehet imádkozni a megoldásért.

OLVASMÁNY Jób könyvéből

    Isten a teremtés Ura;
    ő az, aki mindennek határt szab.

    Jób panaszára az Úr felelt a viharból, és így szólt:
    ,,Ki zárta el kettős kapuval a tengert,
amikor előtört a mélység öléből,
amikor ruha gyanánt megalkottam neki a felhőket,
és ködből pólyát adtam neki,
amikor határvonalat szabtam számára,
és gátat építettem, kettős kapuval?
    Azt mondtam neki: »Eddig jöjj és ne tovább!
Itt törjön meg hullámaid gőgje!«''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31    8 G. tónus.   

Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad. 1. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

Előénekes: Akik hajóikon tengerre szálltak, * a nagy vizeken végezték munkájukat,
azok látták az Úr nagy tetteit, * a mély tengeren szemlélték csodáit.
Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Szavára szélvihar támadt, * és hullámai feltornyosultak.
Felemelkedtek az égig, majd a mélységbe zuhantak, * nagy veszedelmükben kétségbe estek.
H: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Gyötrelmükben felkiáltottak az Úrhoz, * aki szorongatásukból kihozta őket.
Szellővé csendesítette a vihart, * hullámai elcsitultak.
H: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Örvendeztek, mert csendesség támadt, * és a várvavárt révbe vezette az őket.
Nagy jóságáért adjatok hálát az Úrnak, * az emberek fiaival tett nagy tűn csodáiért.
H: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE 2 Kor 5, 14-17

    Krisztus a kegyelmi rendben feje az emberiségnek: ő a második Ádám. Megváltó áldozatát a mi nevünkben vitte véghez, s ez azt jelenti, hogy valójában vele együtt meghaltunk a bűnnek, és megvan a lehetőségünk, át hogy Istennek éljünk. A változást a hit és a keresztség eszközli bennünk. Krisztus műve tehát az, hogy új teremtménnyé tett bennünket, amelyről az ő követésével teszünk tanúságot.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második  leveléből

    Aki Krisztusban van, új teremtmény.

    Testvéreim! Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki le meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
    Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Nagy próféta támadt köztünk, * Isten meglátogatta az ő népét. Lk 7, 16 – 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 4, 35-41

    Jézus csodáinak többszörös értelmük van. Először igazolták küldetését és tanítványainak megbízhatóságát, hiszen akinek természetfeletti hatalma van, azért Isten vállal felelősséget. De a csoda rámutat a Krisztus által hozott kegyelmi rendre is: Csak attól várhatjuk az üdvösséget, az örök életet, akinek hatalma van a természet erői fölött. Az itt közölt csoda jelkép is. Egyház ki van téve a történelem viharainak, s néha úgy tűnik, hogy Krisztus elfeledkezett róla. De ő mégis megadja a szabadulást.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Ki ez, hogy még a szél és tenger is
    engedelmeskedik neki?

    Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: ,,Keljünk át a túlsó partra.'' Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában.
    Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették és megkérdezték: ,,Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?'' Erre fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: ,,Hallgass el, nyugodj meg!'' A szél elállt, és nagy csendesség lett.
    Ekkor hozzájuk fordult: ,,Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?'' Nagy félelem fogta el ugyanis őket. Egymást kérdezgették: ,,Ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 12. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Kérjük Istent, hogy gondviselő hatalmával irányítsa szívünket, és napról napra növelje bennünk a szeretetet!

Lektor:
    1.    Engedd, Urunk, hogy a népek a mai idők viharában Krisztusnál keressenek oltalmat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa Krisztus erejével kormányozza az Egyházat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy Krisztus kegyelmével mindannyian új teremtménnyé lehessünk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy egyházközségünk hívei meghallják: Krisztus szeretete apostolkodásra sürget minket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Engedd, Urunk, hogy az élet szenvedései és megpróbáltatásai Krisztushoz vezessenek bennünket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Jóságos Atyánk! Az élet viszontagságaiban nem egyszer próbára teszed hitünket. Kérünk, add, hogy bizalmunkat ilyenkor is megőrizzük irántad! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.