Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 14. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ez 2, 2-5

    A próféta küldetése Isten irgalmának a jele. Az Úr előre látja a nép hitetlenségét és a próféta visszautasítását, s ennek ellenére küldi őt. Isten az embert szabad akaratú lénynek teremtette, ezért újra és újra válaszút elé állítja. De azért a szövetségben vállalt hűségről nem feledkezik meg. A prófétai küldetés Krisztusban teljesedett be. Ő is megtapasztalta a visszautasítást, de nem szűnt meg igazolni, hogy küldetése az Atya irgalmának jele.


OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből

    A választott nép ellenszegül a kegyelemnek, de az Úr irgalmas,
    és prófétákat küld megmentésére.

    Ezekiel így ír prófétai meghívásáról:
    Az Úr megszólított engem, a Lélek eltöltött, lábaimra állított, és hallottam, amint az Úr beszélt hozzám.
    Ezt mondta nekem: ,,Emberfia, elküldelek Izrael fiaihoz, a lázadókhoz, akik fellázadtak ellenem. Ők és atyáik lázadoztak ellenem mind a mai napig. Fiaiknak kemény a fejük és megátalkodott a szívük. Hozzájuk küldelek, hogy mondd meg nekik: Ezt mondja az Úr, az Isten. Akár meghallgatják, akár nem hallgatják – mert hiszen lázadó nemzedék ez –, megtudják, hogy próféta van közöttük.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 122, 1-2a. 2bcd. 3-4    2. tónus.   

Válasz: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk. 2cd. vers.

Előénekes: Szememet hozzád emelem, * hozzád, aki a mennyben lakozol.
Íme, miként a szolgák szeme * uruk kezére figyel.
Hívek: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.

E: Miként a szolgálók szeme úrnőjük kezére, * úgy tekintünk Urunkra,
Istenünkre, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
H: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.

E: Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, * mert igen elteltünk gyalázattal.
Túlságosan megtelt a lelkünk * a dúslakodók gúnyolódásával és a kevélyek megvetésével.
H: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.

SZENTLECKE 2 Kor 12, 7-10

    Pál apostol fel tudta mérni a kegyelem nagyságát. Krisztus megismertette magát vele, apostollá tette, küldetést adott neki, sikeressé tette munkáját, de a szenvedéstől nem óvta meg. Az ő egyéniségének is a küzdelmes életben kellett alakulnia. Isten nem kényezteti el azokat, akikre feladatot bíz. Ezért csak az ő segítségében bízhatunk, nem a saját képességeinkben.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből

    Gyöngeségeinkben Krisztus megerősít minket.

    Testvéreim! Hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul verjen, és el ne bízzam magam. Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: ,,Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.''
    Ezért legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakjék bennem. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 7. szám.
Az Úr Lelke van rajtam, * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Lk 4, 18 – 7b. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 6, 1-6

    A történet igazolja, hogy az emberek a hit terén is nagyban függnek az előítéletektől és a földi szempontoktól. Nem azt keresik, hogy Jézus tanítása és csodái isteni eredetre mutatnak-e, hanem megrekednek annál, hogy Jézus ott nőtt fel szemük előtt. Semmi rendkívüli nem volt sem rajta, sem a rokonságán. De Jézus nem használ külön eszközt a meggyőzésükre. Módszere olyan, hogy minden jóakaratú ember felismerheti benne az isteni küldöttet. Az embernek az a kötelessége, hogy keresse az igazságot és nem követelheti, hogy Isten az ő elgondolása szerint alakítsa az üdvösség útját.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    A názáretiek nem ismerik fel Jézusban a Megváltót,
    mert nincs hitük.

    Abban az időben:
    Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában.
    Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: ,,Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?'' És megbotránkoztak benne.
    Jézus erre megjegyezte: ,,Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.'' Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 14. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Mennyei Atyánk üdvözíteni akar minket. Imádkozzunk most azért, hogy kegyelmét mindig készséges lélekkel fogadjuk!

Lektor:
    1.    Áraszd, Urunk, Egyházad pásztoraira az erősség Lelkét, hogy mindig bátran hirdessék az evangéliumot!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Vess gátat a világban a hitetlenség terjedésének, és az Egyház elleni gyűlöletnek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Óvd meg a népeket attól, hogy a földi jólét keresésében letérjenek az örök üdvösség útjáról!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Ne engedd, hogy valaha is visszautasítsuk a felismert igazságot!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, hogy az ifjúság készséggel kövesse lelkiismeretének jóra ösztönző szavát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható, örök Isten! Szent Fiad mondotta, hogy aki a Szentlélek ellen vétkezik, nem nyer bocsánatot sohasem. Kérünk, óvj meg minket a megátalkodás szellemétől, hogy bűneink bocsánatát elnyerhessük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.