Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 15. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ám 7, 12-15

    A földi érdekekbe és ösztönös kívánságokba elmerült emberek nem szívesen hallgatják a figyelmeztető szót. Ezt a próféták is megtapasztalták. Ellenfeleik mindig találtak bennük kifogásolni valót. A prófétának azzal is hozzá kellett járulnia a vallási élet erősítéséhez, hogy a nehézségek között is hűséges maradt küldetéséhez. Ha hitetlenséggel találkozott, akkor is hirdetnie kellett Isten szavát.


OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvéből

    A prófétákat Isten küldi népe tanítására.

    Amacja, Bétel papja ezt mondta Ámosznak:
    ,,Látnok! Menj el innen! Menekülj, Júda földjére! Ott edd a kenyeredet és ott prófétálj! Bételben többé ne prófétálj, mert királyi szentély ez, és a királyság temploma!''
    Ámosz így felelt Amacjának: ,,Nem vagyok én próféta, sem prófétának fia: pásztor vagyok és fügét termesztek. Az Úr azonban elhívott a nyáj mellől. Azt mondta nekem az Úr: »Menj, prófétálj népemnek, Izraelnek?«

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 84, 9ab-10. 11-12. 13-14    1 D2 tónus.   

Válasz: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk! Vö. 8. vers.

Előénekes: Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, * mert népének és szentjeinek békét ígér.
Az istenfélőkhöz valóban közel az üdvösség, * hogy országukba dicsőség költözzék.
Hívek: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!

E: Irgalom és hűség majd egymásra lelnek, * csókot vált az igazság és a béke.
A földből a hűség kisarjad, * és az igazságosság tekint le az égből.
H: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!

E: Az Úrjóságát megmutatja, * földünk is meghozza termését.
Igazság jár az Úr előtt, * és béke a lába nyomában.
H: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!

Hosszabb forma:

SZENTLECKE Ef 1, 3-14

    Az apostol visszatekint a megváltásra, amelyet Jézus hozott, és példát ad Isten kegyelmének magasztalására, ami valójában minden hívő feladata. Az Atya Jézus Krisztusban öröktől fogva kiválasztott bennünket, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. Krisztus valóban elvette a világ bűneit és megszerezte nekünk a fogadott fiúságot és feltárta előttünk az üdvrend végső állapotát. Az ő fősége alatt kialakul a teremtett világ teljes összhangja, amelyben mindenki megtalálja a maga helyét és boldogságát

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

    Isten kiválasztott minket Krisztusban
    a világ teremtése előtt.

    Testvéreim! Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Őbenne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket.
    Őbenne nyertük el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet teljes bölcsességben és megértésben gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát,
azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban mint Főben egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van.
    Őbenne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát, és hittetek benne.
    Ő a foglalója örökségünknek, annak, hogy teljesen megváltva övéi legyünk az Isten fölségének dicsőségére.

    Ez az Isten igéje.

Vagy rövidebb forma:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből 1, 3-10

    Isten kiválasztott minket Krisztusban
    a világ teremtése előtt.

    Testvéreim! Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Őbenne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket.
    Őbenne nyertük el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet teljes bölcsességben és megértésben gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban mint Főben egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 7. szám.
Urunk Jézus Krisztus Atyja világosítsa meg lelki szemünket, * hogy megértsük, mily reménységre hívott minket. Vö. Ef 1, 17-18 – 7b. tónus.
Alleluja

EVANGÉLIUM Mk 6, 7-13

    Az apostolok első szétküldésének nevelő célzata volt. Meg kellett tanulniuk, hogy Krisztus hatalommal rendelkezik, és terve megvalósul. De már a végső küldetés lényeges vonásai is felismerhetők. Ne keressenek támaszt földi javakban, pénzben és más eszközökben, hanem bízzák magukat Krisztus erejére. Első feladatuk legyen a szeretet gyakorlása, hiszen csak ezzel kelthetik fel az érdeklődést Isten országa iránt. Ahol nem fogadják be őket, ne vitatkozzanak, hanem menjenek tovább és biztosan találnak jóakaratú embereket.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Az apostolok Krisztustól gyógyító hatalmat kapnak,
    és küldetést az evangélium hirdetésére.

    Abban az időben:
    Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküdte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett.
    Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra.
    Azután így folytatta: ,,Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.''
    Azok elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 15. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, hogy Isten országának örömhíre elterjedjen az egész világon!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy szent igédet mindig készséges szívvel fogadja az egész emberiség!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Segítsd azokat, akiket Szent Fiad meghívott szolgálatára, hogy önzetlenül töltsék be apostoli küldetésüket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Ébressz elegendő számban hivatásokat az igehirdetés magasztos feladatára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Keltsd föl közömbössé vált embertársainkban az érdeklődést az evangélium iránt!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Tedd gyümölcsözővé kegyelmeddel a hitoktatás munkáját hazánkban!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Jóságos Atyánk! Te Fiad által az apostolokra bíztad szent hitünk terjesztését. Add, kérünk, hogy kinyilatkoztatott tanításodat mindig készséggel fogadjuk, és áldozatos apostoli lelkülettel hirdessük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.