Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 16. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Jer 23, 1-6

    Az ószövetségi vallásban még nem volt állandó tanítóhivatal, de a próféták esetről esetre ostorozták a visszaéléseket. Jeremiás a nép vezetőit figyelmezteti, hogy visszaélnek hatalmukkal, s így ők felelősek azért, hogy a nyáj szétszóródik, vagyis a népet fogságba hurcolják. Isten azonban újra megmutatja irgalmát a nép maradéka iránt. Összegyűjti őket, és a Messiásban megvalósítja a Dávidnak adott ígéretet.


OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből

    Az Úr összegyűjti országába a választott nép szétszórt fiait,
   mint a jó pásztor az elszéledt juhokat.

    Ezt mondja az Úr:
    ,,Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és szétszélesztik legelőm juhait.''
    Ezért ezt mondja az Úr, Izrael Istene a pásztoroknak, akik népemet vezetik: ,,Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtek vele. Nos, nekem majd gondom lesz rátok, mégpedig gonosz
tetteitek szerint'' – mondja az Úr.
    ,,Nyájam maradékát viszont magam gyűjtöm össze azokból az S országokból, ahová elűztem őket: visszahozom őket legelőikre, ott gyarapodni fognak és megsokasodnak. Pásztorokat rendelek föléjük, hogy gondjukat viseljék és legeltessék őket: nem félnek és nem remegnek többé, és egy sem vész el közülük'' – mondja az Úr.
   ,,Íme, jönnek napok – mondja az Úr –,amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak. Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja lesz az országban a jogra és az igazságra. Az ő napjaiban megszabadul Juda, és biztonságban él Izrael. Ez lesz a neve, amelyen szólítják: Az Úr a mi igazságunk.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6    9. tónus.
Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 1. vers.

Előénekes: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön, terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
E: Jóságod és irgalmad nyomon követ, * életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
H: Az Úr nékem pásztorom,* ínséget nem kell látnom.

SZENTLECKE Ef 2, 13-18

    A zsidók a szövetség alapján megkülönböztették magukat a pogányoktól. Úgy gondolták, hogy hitük révén Isten közelében élnek, a pogányok viszont távol Istentől. Krisztus megszüntette ezt a különbséget. A válaszfalat a keresztáldozat erejével lebontotta, és minden népet össze akar gyűjteni titokzatos testének egységébe. Ő a béke szerzője volt, nem az ellenségeskedésé, s mindenkit az Atyához akar vezetni.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

    Krisztus, a mi békességünk,
    a két népet önmagában eggyé tette.

    Testvéreim! Ti, akik egykor ,,távol'' voltatok, Krisztus Jézusban most ,,közel'' kerültetek, Krisztus vére árán.
    Ő a mi békességünk, aki a kettőt (Izraelt és a pogányokat) eggyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében. A törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel együtt érvénytelenítette. Mint békességszerző a két népet magában eggyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte.
   Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távol levőknek, és békét a közel levőknek. Az ő révén van mindkettőnknek szabad utunk az egy Lélekben az Atyához.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
Jézus mondja: +  ,,Juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem őket és a nyomomban járnak.'' Jn 10, 27 – 1D2 tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 6, 30–34

    Itt is képet kapunk Jézus nyilvános működéséről és magatartásáról. Az apostolokat külön oktatni akarja, hogy alkalmassá váljanak küldetésükre. Az emberek azonban keresik a testi és lelki enyhületet, azért állandóan körülveszik. A világban van éhség az Isten szava és kegyelme iránt, csak meg kell találni a módot a kielégítésére. Jézus őszinte együttérzéssel van közöttünk, azért nem sajnálja a fáradságot. A szeretet mindig kész az áldozatra, Isten országának hirdetése mindennél fontosabb.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Jézus megértő szeretettel fordul az emberekhez,
    mert olyanok, mint a pásztor nélküli juhok.

    Abban az időben:
    Az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: ,,Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!'' Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük.
    Bárkába szálltak tehát és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték őket.
   Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 16. vasárnapra

Pap:    Könyörögjünk, testvéreim, az irgalmas Istenhez embertársainkért, akik békére és üdvösségre vágyódnak!

Lektor:
    1.    Ébreszd fel, Urunk, minden emberben a vágyat a te békéd után!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Állj mindenkor papjaid mellett és erősítsd őket lelkipásztori munkájukban!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    A kötelességüket becsületesen teljesítő emberek jussanak megérdemelt pihenéshez mindenütt a világon!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Szolgáljon a nyári szünidő ifjúságunk testi és lelki erejének gyarapodására!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Elhunyt testvéreinket fogadd jóságosan örök nyugalmadba!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Jóságos mennyei Atyánk! Te szent Fiadban jó Pásztort rendeltél az emberiség számára. Add, kérünk, hogy tanítása által eljussunk az örök béke országába! Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.