Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Augusztus 15. – Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) – Vigília mise ("B" év)

OLVASMÁNY 1 Krón 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

    A szövetség ládája Mózes korából származott. A szent sátorban őrizték és benne volt a törvény két kőtáblája. Úgy szerepelt, mint Isten jelenlétének jelképe s az istentisztelet középpontja, azért viteti Dávid nagy ünnepséggel Jeruzsálembe. Majd Salamon a templomban helyezi el. Amikor a babiloniak lerombolták a templomot, a láda is elveszett. Attól kezdve Isten jelenlétét a templom és Jeruzsálem jelképezte. Az Újszövetségben Isten jelenlétének különös eszköze lett Mária, hiszen rajta keresztül történt a megtestesülés. Mária minden kiváltsága abból fakad, hogy ő az emberré lett Isten anyja.


OLVASMÁNY a Krónikák első könyvéből

    Az Isten ládáját bevitték a sátorba, amelyet Dávid állított neki, és a közepére helyezték.

    Dávid király összehívta Jeruzsálembe egész Izraelt, hogy az Úr ládáját vigyék arra a helyre, amelyet készített neki. Áron fiait és a levitákat is odarendelte. A leviták rudak segítségével vállukra vették a ládát, ahogy Mózes az Úr parancsára elrendelte.
    Dávid megparancsolta a leviták vezetőinek, hogy állítsák sorba testvéreiket, az énekeseket – hangszerekkel, hárfákkal, citerákkal és cintányérokkal fölszerelve –, és zendítsenek hangos öröménekre.
      Az Isten ládáját bevitték a sátorba, amelyet Dávid állított neki, és a közepére helyezték. Azután égőáldozatot és közösségi áldozatot mutattak be Istennek.
    Amikor Dávid befejezte az égő- és közösségi áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 131, 6-7. 9-10. 13-14    7b. tónus.
Válasz: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye. Vö. 8. vers.

Előénekes: Azt hallottuk, hogy Efratában van, * és megtaláltuk Jaar mezején.
Induljunk tehát sátorába, * boruljunk le lábának zsámolyához.
Hívek: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye.

E: Papjaid igazságba öltözzenek, * és szentjeid ujjongjanak.
A te szolgád, Dávid miatt, * meg ne vesd fölkented arcát.
H: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye.

E: Az Úr kiválasztotta Siont magának, * ezt kívánta lakóhelyül.
,,Nyugalmam helye ez lesz örökre, * itt fogok lakni, ez a kívánságom.''
H: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye.

SZENTLECKE 1 Kor 15, 54-57

    Krisztus megváltói műve győzelmet hozott a bűn és a halál felett Az ő feltámadásában ez a győzelem teljes lett embersége számára. Misztikus testének tagjai azonban csak fokozatosan részesülnek benne: megkapjuk a bűnök bocsánatát, a megszentelő kegyelmet és várjuk a feltámadást az idők végén. Mária azonban különleges módon részesült a gyötrelemben, hiszen ő nemcsak a misztikus test tagja, hanem anyja a Főnek. Ô úgy győzött a bűn felett, hogy a bűn nem is ért hozzá, s úgy győzött a halál felett, hogy az örök élet te fességében megelőz mindnyájunkat.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Halál, hol a te győzelmed?

    Testvéreim! Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava:
        A győzelem elnyelte a halált.
        Halál, hol a te győzelmed?
        Halál, hol a te fullánkod?
    A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket Jézus Krisztus, a mi Urunk által!

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Boldogok, akik Isten szavát hallgatják, * és hűségesek maradnak hozzá. Lk 11, 28 –  6. tónus.

Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 11, 27-28

    Mária alakjában Krisztus megvilágította előttünk, hogy mi az igazi emberi nagyság és mi vezet a végleges boldogsághoz. Isten országában nem a származás, a rokonság, a földi hatalom vagy gazdagság számít, hanem Isten akaratának teljesítése. Mária nagysága sem az, hogy ő testileg Krisztus anyja, hanem az, hogy ő ennek az anyaságnak megfelelően teljesítette Isten akaratát. A kiválasztás nem érdem volt, hanem feladat. Ô azért dicsőült meg a mennyben, mert egészen meghallotta Isten szavát és életének ez volt a tartalma.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből.

    Boldog a méh, mely hordozott téged!

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: ,,Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!'' Erre ő így válaszolt: ,,És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!''

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Szűz Mária mennybevételének ünnepére (Nagyboldogasszony) (Augusztus 15.)

Pap:    Köszöntsük, testvéreim, örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsőült Szent Szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket!

Lektor:
    1.    Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges Asszonyunkat és az ő Szent Fiát, Jézus Krisztust!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy az Egyház szüntelenül érezze a megdicsőült Szent Szűz anyai gondoskodását!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy a mennyország Királynőjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke ajándékát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a Boldogságos Szent Szűz test szerinti megdicsőüléséből!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönthessük a mennybe felvett Szűzanyát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istenünk! Te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a Boldogságos Szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsőült Szent Anyánk pártfogásával gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökkévalóságba! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.