Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Augusztus 20. – Szent István király, Magyarország fővédőszentje ("B" év)

OLVASMÁNY Péld 4, 10-15. 18-27

    A bölcsességi irodalom kedvelt témája volt az egyenes út, az igazság útja, amely az élethez vezet. Aki ezen az úton jár, megtalálja Isten gondviselését és nem botlik meg. Úgy érzi magát, mint aki hajnalban indult el és maga előtt látja a nappal közeledését. A gonoszok útja ellenben a sötétségbe vezet.


OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből

    Szent István király példája az igaz utat mutatja.

        Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat,
    akkor megsokasodnak életed esztendei.
      Megmutatom neked a bölcsesség útját,
    egyenes lesz az út, amelyen vezetlek.
    Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz,
    és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg.
    Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle!
    Ôrizd meg, hiszen ez a te életed!
    Ne lépj a gonoszok ösvényére,
    és a gonosztevők útján ne járj!
    Hagyd el s ne menj rajta tovább,
    kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat!
        Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása,
    amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz.
    A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka,
    maguk sem tudják, miben botlanak meg.

Fiam, figyelj szavaimra,
    nyisd ki füledet a beszédeimre!
    Ne téveszd el őket soha a szemed elől,
    és őrizd meg a szíved közepében!
    Mert élet annak, aki megleli őket,
    gyógyulás az egész testének.
    Nagy gonddal őrizd a szívedet,
    mert hiszen belőle indul ki az élet.
    Tartsd távol magadtól a száj hamisságát,
    távolítsd el az ajkak álnokságát!
    Egyenest előre nézzen a szemed,
    legyen egyenes a szemed pillantása.
        Egyengess sima utat a lábadnak,
    legyenek biztosak mind az útjaid.
      Se jobbra, se balra ne térj le az útról,
    és a gonosztól tartsd távol a lábad.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 65, 1–2. 8. 9 és 16. 17    10. tónus.
Válasz: Légy áldott, Szent István király! Dallam: 13. szám.
Vagy: Alleluja, alleluja. 10. szám.

Előénekes: Minden föld dicsérje Istent, + dicső nevének zsoltárt zengjetek, * magasztaló éneket mondjatok.
Hívek: Légy áldott, Szent István király!
Vagy: Alleluja, alleluja.

E: Áldjátok Istenünket, nemzetek, * dicsőségéről éneket zengjetek.
H: Légy áldott, Szent István király!
Vagy: Alleluja, alleluja.

E: Életet ő ad lelkünkbe, * s lábunkat meginogni nem hagyja.
H: Légy áldott, Szent István király!
Vagy: Alleluja, alleluja.

E: Mindnyájan, kik félitek az Istent, + jertek, halljátok: * elbeszélem, mily nagy csodákat tett vélem.

H: Légy áldott, Szent István király!
Vagy: Alleluja, alleluja.

E: Ajkam hozzá kiáltott, * nyelvem dicséretet mondott néki.
H: Légy áldott, Szent István király.
Vagy: Alleluja, alleluja.

SZENTLECKE Ef 4, 17-24

    Az Újszövetség is ismeri a két út lehetőségét, de más szavakkal fejezi ki. A helyes út a világosság fiainak, Isten gyermekeinek, a lelki embereknek az útja, akik a világosság tetteit hajtják végre s a lélek gyümölcseit tapasztalják meg: az igazságosságot, jóságot s azt, ami kedves az Úr szemében. Ezzel szemben állnak a sötétség cselekedetei. A keresztény hívő a keresztségben magára öltötte Krisztust, azért őt kell követnie.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

    Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló!

    Testvéreim! Azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban: Ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiábavalóságokon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek.
    Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben! Öltsétek magatokra az újembert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Ha megmaradtok tanításomban, valóban az én tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, s az igazság tesz szabaddá titeket. Jn 8, 31 b és 32 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 7, 24–29

    Az életmulandósága láttán a hívő embernek is fel kell tennie a kérdést, hogy minek van maradandó értéke, mihez köthetjük sorsunkat. Aki Krisztus tanítását követi és ahhoz méri lelkületét, az megtalálja jövőjét, az örök életet Sőt már itt a földön helyt tud állni a kísértések viharában, s az ítéleten sem inog meg. Az evangéliumnak az a hatása is megvan, hogy nemcsak reményt ad a jövőre, hanem tartalommal tölti ki az életet. A hegyi beszéd követésében megtaláljuk az élet értelmét.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Az okos ember a házát sziklára építette.

    Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
    Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.
    Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.
      Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Szent István király ünnepére (Augusztus 20.)

Pap:    Kérjük, testvéreim, az Istent, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket!

Lektor:
    1.    Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Áldd meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy az Egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára.
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Áldd meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk, áldd meg Nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.