Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 20. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Péld 9, 1-6

    Az igazi bölcsesség Isten adománya, s úgy jelenik meg, mint ami az embernek igazibb életet biztosít. Innen van a ház és a lakoma képe. A bölcsesség olyan érték, amely magát ajánlja, csak megfelelő érzék kell hozzá. Aki magáévá teszi, az elfordul a balgaságtól és az élet útját választja. Ez a bölcsességről szóló tanítás elvezet minket Krisztus jobb megértéséhez.


OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből

    Az örök isteni Bölcsesség jelképes étellel és
    itallal várja meghívott vendégeit.

Megépítette házát a bölcsesség,
s hét oszlopát is felállította.
Barmait levágta, borát megkeverte,
és asztalát is megterítette.
Kiküldte szolgálóit és kihirdette
    a város legmagasabb pontjain:
,,Ti tudatlanok, jöjjetek ide!''
    Az oktalanoknak pedig ezt mondta:
,,Gyertek, egyetek a kenyeremből,
igyatok a borból, amelyet kevertem!
Hagyjatok fel a dőreséggel,
járjatok az értelem útján, és élni fogtok.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 33, 2–3. 10–11. 12–13. 14-15    4g. tónus.
Válasz: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr! 9a. vers.

Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek!
Hívek: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

E: Féljétek az Urat, ti szentjei, * mert semmit sem nélkülöznek az istenfélők.
A gazdagok nyomorognak és éheznek, * de akik az Urat keresik nem szűkölködnek.
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

E: Jertek, fiaim, és hallgassatok engem, * az Úr félelmére tanítlak titeket.

Ki az az ember, aki élni vágyik, * és szeretne jó napokat látni?
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

E: Tartóztasd nyelvedet a rossztól, * ajkad ne szóljon hamisságot.
Fordulj el a rossztól és a jót cselekedd, * keresd a békét és azt kövessed.
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

SZENTLECKE Ef 5, 15-20

    Az apostol a keresztény életbölcsességet hirdeti. Az élet terhét csak ennek segítségével hordozhatjuk, és a kísértéseknek is csak így állhatunk ellen. A keresztény lelkületű ember nem a test vágyait táplálja, hanem Szentlélekkel akar eltelni. A Szentlélek jelenlétének az a bizonyítéka, ha a hívők Jézus nevében tudnak hálát adni mindenért az Atyának.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

    Értsétek meg az Úr akaratát!

    Testvéreim! Gondosan ügyeljetek arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát.
    Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el (Szent)lélekkel. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 10. szám.

Jézus mondja: + ,,Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, * az énbennem marad és én őbenne.'' Jn 6, 56 – 10. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 6, 51-58

    Jézus előre nem magyarázza meg, hogy hogyan adja testét és vérét a lelki táplálékul. Egyszerűen hitet követel, hiszen küldetését már eléggé tej igazolta. De rámutat a lelki táplálék egyedülálló hatására: az örök életet táplálja bennünk. Nem úgy működik, mint a természetes táplálék, hanem a Krisztussal fennálló személyes kapcsolatot biztosítja. ,,Aki eszi az én testemet, az bennem marad és én őbenne. '' Élete azért örök, mert az Atyától kapta. A mennyei kenyér erejének itt van a magyarázata.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Az én testem valóban étel,
    az én vérem valóban ital.

    Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához:
    ,,Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ is életéért.''
    Vita támadt erre a zsidók között: ,,Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?'' Jézus így felelt nekik: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és ti issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!''

Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Évközi 20. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, a mi Urunk, Jézus Krisztust, hogy az élet Kenyerével táplálva vezessen el bennünket az örök hazába!

Lektor:
    1.    Szent tested vétele, Urunk, erősítsen bennünket a földi élet vándorútján!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Egyesítsd Egyházadat áldozati oltárod körül!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Az Oltáriszentség legyen üdvözítő szereteted nagy jele minden nép számára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Egyházközségünk hívei mindig örömmel tegyenek eleget a szeretetlakomádra szóló meghívásnak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Haldokló testvéreinket erősítsd meg az élet Kenyerével!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus! Te azt mondottad, hogy tested valóban étel a világ életéért. Engedd, hogy e kenyérrel táplálkozva örökké éljünk! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.