Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 21. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Józs 24, 1-2a. 15-17. 1b

    Az ígéret földjének elfoglalása után Józsue szükségét érzi annak, hogy a Sinai-szövetséget megújítsa. Az emberek hamar elfelejtik a régi jótéteményeket, amelyekkel Isten kihozta őket Egyiptomból. Új hazájukban különben is találkoztak új vallásokkal, bálványimádással, tehát a kísértés még nagyobb volt. A hit alapjainak felidézése szükséges az állhatatossághoz.


OLVASMÁNY Józsue könyvéből

    A választott nép megígéri, hogy az Úr lesz az Istene,
    és mindig őt fogja szolgálni.

      Józsue egybegyűjtötte Izrael minden törzsét Szichemben, aztán hívatta Izrael véneit, vezéreit, bíráit, tisztségviselőit. Azok felsorakoztak az Úr színe előtt. Józsue ekkor így szólt a néphez: ,,Ha nem akartok az Úrnak szolgálni, válasszatok most, kinek akartok szolgálni: azoknak az isteneknek-e, akiknek atyáitok szolgáltak Mezopotámiában, vagy az amoriták isteneinek, akiknek most a földjét lakjátok. Mi, én és házam népe az Úrnak szolgálunk.''
    A nép így felelt: ,,Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat és más isteneknek szolgáljunk. Az Úr a mi Istenünk, ő vezette ki atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Szemünk láttára ő tette ezeket a nagy csodákat, oltalmazott minket az egész úton, amelyet végigjártunk, s az összes nép között, ahol átvonultunk. Mi is az Úrnak akarunk hát szolgálni, ő a mi Istenünk.''

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23    4g. tónus.
Válasz: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr! 9a. vers.

Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek.
Hívek: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

E: Az Úr szeme az igazakra tekint, * és füle meghallja kiáltásukat.
Az Úr arcát a gonoszok ellen fordítja, * emléküket is eltörli a földről.
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

E: Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, * és minden szorongatásból megszabadultak.

Közel van az Úr azokhoz, kik töredelmes szívűek, * és szabadulást hoz a megtört lelkeknek.
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

E: Az igazak sokat szenvednek, * de az Úr mindig megmenti őket.
Megőrzi minden csontjukat, * egy sem törhet össze azokból.
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

E: A gonoszság elveszejti a bűnöst, * megbűnhődnek, kik gyűlölik az igazat.
Az Úr megváltja szolgáinak lelkét, * és nem bűnhődnek, kik őbenne bíznak.

H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

SZENTLECKE Ef 5, 21-32

    Jézus a Megváltó, aki az egész életet megszenteli. Ezért kegyelme különösen átfogja az életforrását, a házasságot és a családot. Az apostol arra mutat rá, hogy a házasság nagy titok, mert jelképezi Krisztusnak és az Egyháznak felbonthatatlan kegyelmi kapcsolatát. Áldozatával és állandó szeretetével Krisztus szenteli meg az Egyházat. Ezt a lelkületet kell a házastársaknak is ápolniuk egymás iránt.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

    A házastársak látható egysége nagy titok:

az apostol Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatja.

    Testvéreim! Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: ő ugyanis testének megváltója. Amint tehát az Egyház alá van vetve Krisztusnak, úgy az asszony is mindenben férjének.
    Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben igéje által megtisztítva, megszentelje. Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint a saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat. Mi ugyanis tagjai vagyunk testének.
      ,,Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy test lesz.'' Nagy titok ez: én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Uram, tanításod lélek és élet, * örök életet adó igéid vannak. Jn 6, 63c. 68c – 5. tónus.
ALLELUJA.

EVANGÉLIUM Jn 6, 60-69

    Jézus a hit dolgában nem fogad el megalkuvást Az embernek tudomásul kell vennie, hogy Isten több, mint a világ, s ő többet nyújthat nekünk, mint amit a természetből megértünk. Aki elfogadja, hogy Jézus szava ,,lélek és élet'; az megérti, hogy ő magasabb szellemi életet hirdet és képvisel. Nála a földi élet bevezetés az örök életbe, amely nem más, mintai isteni életben való részesedés. Amikor tehát a hitben döntés előtt állunk, azt kell keresnünk, hogy Krisztus tanításán kívül kapunk-e valahol ígéretet az örök életre.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Uram, kihez menjünk?
    Az örök élet igéi nálad vannak!

    Abban az időben:
    Jézus tanítványai közül, akik (szavait) hallották, többen azt mondták: ,,Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?''
    Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: ,,Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A Lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek, akik nem hisznek.'' Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek benne, és hogy ki fogja őt elárulni.
      Aztán így folytatta: ,,Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki.''
    Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak vele.
    Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult: ,,Ti is el akartok menni?''
    Simon Péter ezt válaszolta neki: ,,Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 21. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, hogy mindig állhatatosan ragaszkodjunk a krisztusi tanításhoz!

Lektor:
    1.    Erősítsd meg, Urunk, Szent Péter utódját, N. pápát, főpásztorainkat és papjainkat, hogy tanításodat mindig szilárd hittel hirdessék!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, hogy a keresztények hite és szeretete mutasson utat a népeknek a te országodba!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Tartsd távol Egyházadtól a botrányokat és a hűtlenség szellemét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy a hittől eltávolodott testvéreink visszatérjenek atyai házadba!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Engedd, hogy szenvedő és nélkülöző testvéreink Krisztus szavából erőt és vigasztalást merítsenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Az örök élet igéit szent Fiad által adtad nekünk. Kérünk, hogy az ő tanításában állhatatosan megmaradva eljussunk örök hajlékodba! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.