Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 22. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY MTörv 4, 1-2. 6-8

    Az ószövetségi törvény Isten ajándékának tekintették, amely az igazság útját mutatja. Nem a terhet kellett meglátni benne, hanem azt, hogy Isten tanítja őket általa a helyes életre. A környező népeknek nem volt ilyen határozott mércéjük, s nem is érezhették, hogy Istennek tetsző úton járnak. A törvény akkor vált teherré, amikor a magyarázók mindenféle tilalmakat vezettek le belőle. Jézus az ő e járásukat kifogásolta.

OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből

    Tartsátok meg pontosan és lelkiismeretesen
    az Isten parancsait!

      Mózes ezt a beszédet intézte a néphez:
    ,,És most halld, Izrael, azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek megtartására tanítalak, hogy éljetek és bevonulva elfoglaljátok azt a földet, amelyet az Úr, atyáitok Istene ad nektek. Ahhoz, amit mondok, ne tegyetek hozzá semmit és ne is vegyetek el belőle, hanem tartsátok meg az Úr, a ti Istenetek parancsait, amelyeket adok nektek. Tartsátok szem előtt és kövessétek őket!
    Így tesztek szert bölcsességre és okosságra azoknak a népeknek szemében, amelyek hallanak ezekről a törvényekről. Azt fogják mondani: Valóban bölcs és okos nép ez a nagy nemzet! Mert hát hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá folyamodunk? És hol van még egy olyan nagy nép, amelyiknek oly tökéletes parancsai és szabályai volnának, mint ez az egész törvény, amelyet ma elétek tárok?''

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 14, 2-3a. 3cd-4ab. 5    5. tónus.
Válasz: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban? 1 a. vers.

Előénekes: Aki bűn nélkül éli életét, * és helyesen cselekszik.
Aki igazat gondol szívében, * kinek rágalmat nem beszél szája.
Hívek: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?

E: Aki felebarátjának nem tesz rosszat, * aki nem gyalázza embertársát.
Aki a gonoszt semmibe veszi, * de tiszteli az istenfélőt.
H: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?

E: Aki pénzét uzsorára nem adja, * és vesztegetést nem fogad el az ártatlan ellen.
Aki így éli életét, * soká meg nem rendül.
H: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?

SZENTLECKE Jak 1, 17-18. 21b-22. 27

    Egész létünk és minden képességünk Isten adománya. Az üdvösség rendjében a legnagyobb adomány az ,,igazság szava''; vagyis Jézus tanítása. Ebből tudjuk, hogy mi vagyunk a teremtés zsengéje és hogy Isten üdvösségre vezet bennünket. Az evangélium hatása akkor érvényesül, ha nemcsak ismerjük és elfogadjuk, hanem életünket is szerinte rendezzük be, főleg a szeretet gyakorlásával.

SZENTLECKE Szent Jakab leveléből

    A tanítást váltsátok tettekre!

    Testvéreim! Minden jó adomány és minden ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, és még árnyéka sincs a változásnak. Szabad akaratból hívott minket életre az igazság igéjével, hogy teremtményeinek mintegy az első termése legyünk.
    Fogadjátok ezért tanulékony lélekkel a belétek oltott tanítást, amely képes megmenteni lelketeket. A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg.
      Az Isten és az Atya szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: Meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztának maradni a világtól.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 11. szám.
Mennyei Atyánk életre hívott bennünket az igazság igéje által, * a teremtett világ színe javának rendelt minket. Jak 1, 18 ̶ 11. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23

    Jézus maga is megtartotta, a mózesi törvényt, de annak igazi szelleme szerint Túltette magát azokon az erőltetett magyarázatokon, amelyekben az írástudók saját fontosságukat hangsúlyozták. Innen keletkezett az összeütközés közte és azok között. Az aprólékos magyarázat azt is célozta, hogy a törvénytudók a maguk számára kibúvókat találjanak. Jézus követelménye az, hogy az ember szíve legyen tiszta, az Istennek engedelmeskedjék, és ne a törvény betűjének.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Isten parancsa fontosabb, mint az ősök hagyománya.

    Abban az időben:
    Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan , kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.
      A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: ,,Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?''
    Ezt a választ adta nekik: ,,Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van: »Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok.« Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.''
    Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt: ,,Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg: Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 22. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyától, hogy kötelességeinket élő hittel teljesítsük!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy lelkipásztoraink igehirdetése és élete őszinte meggyőződésről tanúskodjék!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Tartsd távol a népektől a nemzeti önzés és a faji gyűlölködés szellemét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Segíts, hogy egymás iránti magatartásunkat a kölcsönös megbecsülés és testvéri szeretet hassa át!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy családjaink életéből eltűnjék minden civakodás, irigység és bosszúállás!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Engedd, hogy halálunk órája a te kegyelmedben találjon minket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható, örök Isten! Segítsd híveidet, hogy ne csak külső cselekedeteikkel, hanem mély belső meggyőződéssel is szolgáljanak neked! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.