Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 25. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Bölcs 2, 12. 17–20

    Állandó emberi jelenség az, hogy az ösztönös vágyakban elmerült emberek nem viselik el környezetükben az igazat, aki Istenben bízik és megtartja törvényeit. Gúnnyal vagy erőszakkal akarják lehetetlenné tenni. Közben saját magukat is meg akarják nyugtatni azzal, hogy ha Isten nem lép közbe az igaz érdekében, akkor nincs is, és nem kell félni tőle. Az ellentmondás ilyen alapon éleződött ki Jézus és a nép vallási vezetői között is.


OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből

    A gonoszok az igazak vesztére törnek.

    A gonoszok így beszélnek az igaz emberről:
    ,,Lássuk hát, igazak e beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut!
    Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből.
    Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét!
    Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta: ő Isten oltalmában részesül!''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 53, 3-4. 5. 6 és 8    5. tónus.
Válasz: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek. Vö. 6b. vers.

Előénekes: Istenem, szent nevedért védj meg engem, * szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal.
Halld meg könyörgésemet, Istenem, * hajlítsd füledet ajkam szavára.
Hívek: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.

E: Mert idegenek keltek föl ellenem, + a hatalmasok életemre törtek, és nem tartották Istent szemük előtt.
H: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.

E: De íme, Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
Áldozatomat szívesen meghozom, * magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy.
H: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.

SZENTLECKE Jak 3, 16 – 4, 3

    Az Istentől kapott bölcsesség egészen más, mint az ösztönös szenvedély, a féltékenység, kapzsiság és hatalomvágy. Ezek nyugtalanságot, ellenségeskedést keltenek, míg az igazi bölcsesség békét eredményez. Összeszedett ima és közösségi ima is csak ott lehetséges, ahol kikapcsolják a rendetlen kívánságokat és az egyenetlenkedést. Az ima meg hallgatásának előfeltétele a szeretetgyakorlása is.

SZENTLECKE Szent Jakab leveléből

    Az igazság gyümölcsét békében vetik el.

    Szeretteim! Ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek.
    Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt adjon nékünk. 2 Tessz 2, 14 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 9, 30-37

    A tanítványok viselkedése is mutatja, hogy Jézusnak mennyire nem volt könnyű az igazi messiási eszményt elfogadtatni. Az emberben igen erős a hatalomvágy: első akar lenni mások feláldozásával is. Jézus előkészíti tanítványait arra, hogy az igazi nagyság a szolgáló szeretet. Szenvedése idején fogja megmutatni, hogy mennyire hűségesen teljesíti az Atya akaratát, s ezért kapja meg majd a megdicsőülést. A tanítványnak őt kell utánoznia.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Isten országában az az első,
    aki embertársait szolgálja.

    Abban az időben:
      Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: ,,Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.'' Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni.
    Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: ,,Miről vitatkoztatok az úton?'' Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük.
      Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: ,,Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.''
    Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: ,,Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 25. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, hogy szelídség és alázatosság lakjék szívünkben!

Lektor:
    1.    Add; Urunk, hogy Egyházad pásztorai a szelíd és alázatos szívű Jézus példáját kövessék!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Távoztass el a nemzetek köréből minden ellenségeskedést és kíméletlen versengést!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Szüntesd meg híveid körében az irigységet és az önzést!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy családjaink szeretettel fogadják el a gyermekeket, és keresztény bölcsességgel neveljék őket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add meg, kérünk, sokat szenvedett híveidnek béketűrésük jutalmául az örök boldogságot!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Te a mindennapi élet megpróbáltatásaival is nevelsz bennünket. Add, hogy ezeket szelíd türelemmel vállaljuk, és így kövessük Fiad példáját! Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.