Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 27. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ter 2, 18-24

    Isten társas lénynek teremtette az embert. A Szentírás előadásmódja magán viseli az igehirdetés jellegét. Keleten a nő a férfival szemben alárendelt viszonyban volt. A Szentírás ezzel szemben állítja, hogy a nő a férfi egyenrangú segítőtársa: az oldalából való, mellé van rendelve, s a férfi csak benne találhatja meg kiegészítését, nem az értelem nélküli természetben. A házasság egységét és felbonthatatlanságát is jelzi a szöveg: a kettő egy test lesz.


OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

    A házastársak Isten akarata szerint
    egy emberpárrá lesznek.

    Az első ember teremtése után így szólt az Úristen:
    ,,Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő.''
    Az Úristen megteremtette a földből a mező minden állatát és az ég minden madarát. Odavezette őket az emberhez, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik. Az ember tehát nevet adott minden állatnak, az ég minden madarának és a mező minden vadjának. De a maga számára nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá.
    Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, és amikor elaludt, kivette az egyik oldalbordáját, a helyét pedig hússal töltötte ki. Ezután az Úristen az oldalbordából, amelyet az emberből kivett, megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette.
      Az ember így szólt: ,,Ez most már csont az én csontomból és hús az én húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből vétetett.'' Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 127, 1-2. 3. 4-5. 6    6. tónus.
Válasz: Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje! Vö. 5. vers.

Előénekes: Boldog mindaz, ki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
Hívek: Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje!

E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében.
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
H: Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje!

E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
Áldjon meg téged az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
H: Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje!

E: Lásd meg fiaidnak fiait, * békesség Izraelnek!
H: Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje!

SZENTLECKE Zsid 2, 9-11

    A földi élet tele van megpróbáltatással. A remény mégis abból táplálkozik, hogy az Atya a megtestesült Fiút az emberi élet útján vezette végig, a küzdelmeken és a halálon át Azért dicsőítette meg emberi természete szerint, mentvállalta a velünk való sorsközösséget, a szenvedést, és testvérünk akart lenni. Főpapunk marad a mennyei dicsőségben is, és közbenjár értünk.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

    Ugyanattól az egy Istentől valók mind:
    a megszentelő, és akiket megszentelt.

    Testvéreim! Annyit azért már látunk, hogy Jézus, aki kevéssel lett kisebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsőség és nagyság koronáját nyerte el, hiszen az Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált.
    Illett ugyanis (Istenhez), hogy azt, akiért és aki által minden lett – mivel számtalan fiát elvezette az üdvösségre –, az üdvösség szerzőjeként a szenvedésben tökéletesítse. Mert ugyanattól az egytől valók mind: a megszentelő és azok, akiket megszentelt. Ezért nem szégyelli testvérnek nevezni őket.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 10. szám.
Ha szeretjük egymást, Isten megmarad szívünkben, * és szeretete tökéletes lesz bennünk. 1 Jn 4, 12 – 10. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 10, 2-16

    Itt képet kapunk arról, hogy Jézus hogyan emelte tökéletességre az ószövetségi törvényt. Rámutat arra, hogy Mózes a válás lehetőségével engedményt tett a szív keménységének. Amíg Krisztus példája és a kegyelem eszközei nem voltak jelen, addig az ember nem törhetett ki az ösztönös kívánságok köréből. Isten eredetileg is felbonthatatlannak akarta a házasságot, s az embert úgy alkotta meg, hogy a férfi és a nő egymásban megtalálja életének kiegészítését. Jézus a gyermekek megáldásával is kifejezi az anyák megbecsülését

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Jézus tanítja, hogy a házasság felbonthatatlan.

    Abban az időben:
    A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: ,,Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?'' Próbára akarták ugyanis tenni.
    Ő azonban kérdéssel válaszolt: ,,Mit parancsolt nektek Mózes?''
    Azt felelték: ,,Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk.''
    Jézus folytatta: ,,A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.''
    Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta: ,,Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságot tör.''
    Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: ,,Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.'' Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 10, 2-12

    Jézus tanítja, hogy a házasság felbonthatatlan.

    Abban az időben:
    A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: ,,Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?'' Próbára akarták ugyanis tenni.
    Ő azonban kérdéssel válaszolt: ,,Mit parancsolt nektek Mózes?''
    Azt felelték: ,,Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk.''
    Jézus folytatta: ,,A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.''
    Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta: ,,Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságot tör.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 27. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, a mennyei Atyához, hogy családjaink életét szentelje meg a szeretet és szilárdítsa meg a hűség!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy a házastársak kölcsönös és áldozatos szeretettel boldogítsák egymást!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a házastársak mindhalálig hűségben éljenek, és a családok együtt maradjanak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy a szülők imádságos lelkülete és munkaszeretete igaz keresztény otthont teremtsen a családnak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy a szülők gyermekeiket mindig a jóra neveljék, és soha meg ne botránkoztassák!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy a gyermekek egész életükben szeretettel viszonozzák szüleik jóságát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istenünk, ki az emberi nemet a házasság alapításával kívántad fenntartani, szenteld meg a keresztény családokat, hogy életük példaképül szolgáljon a világnak! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.