Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 28. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Bölcs 7, 7-11

    A szerző úgy adja elő a bölcsesség dicséretét, mint Salamon király szavait. Igazi bölcsességet csak Isten adhat, ezért imádkozni kell érte. A földi javaknak is megvan az értékük, de azok mulandók. A bölcsesség az Istennel és a világgal való kapcsolatban igazítja el az embert, és elvezeti az örök életre. Ugyanakkor a földi javak helyes felhasználásához is hozzásegít.


OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből

    Az örök Bölcsességhez képest a gazdagság semmiség.

    Könyörögtem, és megkaptam az okosságot; esdekeltem, és leszállt rám a bölcsesség lelke.
      Többre becsültem a jogarnál és a trónnál, és hozzá mérten semminek tartottam a gazdagságot.
    A fölbecsülhetetlen drágakövet sem állítottam vele egy sorba, mert mellette minden arany csak egy marék homok, és vele összemérve az ezüst csak sárnak számít.
    Jobban szerettem az egészségnél és a szépségnél, és birtoklását a világosságnál is többre tartottam; mert a fény, amely belőle árad, nem alszik ki soha.
    De a bölcsességgel együtt a többi javak is mind hozzám jöttek, és mérhetetlen gazdagságot kaptam tőle.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 89, 12-13. 14–15. 16-17    4g. tónus.
Válasz: Áraszd ránk irgalmadat, Urunk, * hogy mindenkor ujjongjunk. 14. vers.

Előénekes: Taníts meg számot vetni napjaink sorával, * hogy bölcsességre neveljük szívünket.
Térj hozzánk, Urunk, meddig vársz még? * Légy könyörületes szolgáidhoz.
Hívek: Áraszd ránk irgalmadat, Urunk, * hogy mindenkor ujjongjunk.

E: Áraszd ránk irgalmadat, * hogy mindenkor örvendjünk és ujjongjunk!
Vidámíts fel a napokért, melyeken megaláztál minket, * az évekért, amikor sok bajt láttunk.
H: Áraszd ránk irgalmadat, Urunk, * hogy mindenkor ujjongjunk.

E: Lássák meg, amit szolgáidért műveltél, * dicsőséged tárd fel gyermekeik előtt.
Ragyogjon fölöttünk Urunknak, Istenünknek jósága, + áldott legyen kezünk minden műve, * kísérje áldásod kezünk minden munkáját!
H: Áraszd ránk irgalmadat, Urunk, * hogy mindenkor ujjongjunk.

SZENTLECKE Zsid 4, 12-13

    Isten szava az ő megnyilatkozásának egyik módja. Ez az isteni szó hozta létre a teremtést és ez irányítja az üdvösség történetét. A szöveg itt a kinyilatkoztató szóról beszél, amely eleven, hatalmas, éles, vagyis tekintéllyel hangzik és az embert engedelmességre készteti. De benne van az ítélő erő is, mert előtte feltárulnak a titkos gondolatok és tettek is.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

    Isten szava megítéli a szív gondolatait és érzéseit.

    Testvéreim! Az Isten szava eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és a szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve.
    Minden föl van fedve és nyitva van az előtt, akinek számadással tartozunk.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Boldogok, akik lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa. Mt 5, 3 – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 10, 17-30

    Az apostoli igehirdetés józanul megőrizte Jézus tanítását. Különbséget tett Isten akaratának teljesítése és az evangéliumi tanácsok követése között. Az Isten és az emberek iránti kötelességeinket, vagyis ,,a törvényt'' kötelezően meg kell tartani, ez az üdvösség feltétele. Lehetnek azonban olyanok, akik többre éreznek hivatást, és Jézus áldozatos életét is követni akarják. Elsősorban nekik szól a felhívás, hogy vállalják a szeretet áldozatos gyakorlását. A teve és a tű foka mint keleti hasonlat viszont rámutat arra, hogy a földi javak mennyire le tudják kötni az ember érdeklődését, s akkor alig marad hely az örök igazságok számára.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Az önkéntes szegénység
    az akadálytalan Krisztus-követés útja.

    Abban az időben:
    Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: ,*Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?''
    Jézus megkérdezte: ,,Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!''
    Ekkor az így válaszolt: ,,Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.''
    Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: ,,Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!'' Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
    Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,,Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!'' A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: ,,Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.'' Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: ,,Hát akkor ki üdvözülhet?'' Jézus rájuk nézett és folytatta: ,,Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.''
      Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: ,,Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.''
    Jézus így válaszolt: ,,Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százasnyit kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.''

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 10, 17-27

    Az önkéntes szegénység
    az akadálytalan Krisztus-követés útja.

Abban az időben:
    Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: ,*ó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?''
    Jézus megkérdezte: ,,Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!''
    Ekkor az így válaszolt: ,,Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.''
    Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: ,,Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!'' Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
    Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,,Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!'' A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: ,,Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.'' Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: ,,Hát akkor ki üdvözülhet?'' Jézus rájuk nézett és folytatta: ,,Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 28. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánktól a bölcsesség ajándékát, hogy az élet igazi értékeit felismerjük!

Lektor:
    1.    Adj, Urunk, bölcsességet az embereknek, hogy helyesen értékeljék a földi javakat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Adj, Urunk, Egyházadnak önzetlen igehirdetőket az evangélium terjesztésére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy az államférfiak bölcsen vezessék népeiket a földi boldogulás útján!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Adj, Urunk, bölcsességet a fiataloknak, akiket papjaid és szerzeteseid sorába hívsz, hogy mindent elhagyva kövessék szent Fiadat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy az ítélet napján nyugodtan adhassunk számot a földi javak használatáról!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Adj nekünk bölcsességet, hogy tanításod szerint mindig az igaz értékeket válasszuk, a hamisakat pedig elvessük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.