Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 29. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 53, 10-11

    A részlet a ,,Jahve szolgája'' énekből való. Előképekben beszél a jövendő Megváltóról, aki áldozatul adja magát, s akit a szenvedés kiforgat ugyan emberi szépségéből, de győzni fog, mert Isten terve általa valósul meg. Áldozatának legnagyobb hatása az lesz, hogy sokakat megigazulttá tesz, mert a mi bűneinket és terheinket hordozta.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    A Megváltó szenvedéseinek gyümölcse
    az üdvözültek nagy száma.

    A próféta ezt mondja az eljövendő Üdvözítőről: Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel.
      Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata.
    Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot és megelégedés tölti el. Igaz szolgám sokakat igazzá tesz tudása által, és gonoszságaikat ő hordozza.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 32, 4-5. 18-19. 20 és 22    5. tónus.
Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. Vö. 22. vers.

Előénekes: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hűség vezeti.
Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával.
Hívek: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.

E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában.
Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.

E: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, * ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk.
Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.

SZENTLECKE Zsid 4, 14-16

    A szentmisében Krisztus keresztáldozatának emlékezetét ünnepeljük. Itt mind a főpap, mind az áldozat ő maga. Ezért jó szem előtt tartani, hogy milyen főpap jár közben érettünk. Mint ember átment a földi élet minden küzdelmén és kísértésén. De már fönt van a mennyei dicsőségben, és ott képvisel bennünket. Mondhatjuk tehát, hogy vele a kegyelmet adó Isten trónjához járulunk és remélhetjük a meghallgatást.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

    Járuljunk bizalommal
    a kegyelmet adó Istenhez!

    Testvéreim! Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Isten Fia, – ezért legyünk állhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt.
    Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, * és az életét sokakért váltságul adja. Mk 10, 45 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 10, 35-45

Isten országának igazi természetét a tanítványok sem fogták fel Jézus nyilvános működése idején. Ahhoz az ő halálát és feltámadását kellett átélniük. Még a két kiváltságos tanítvány is földi országot vár. De megkapják azt a tanítást, amely már az Egyháznak szól. Krisztus kelyhét ki kell ürítenünk és rábízni magunkat az Atya gondviselésére. A vigasztaló tudat az, hogy az ő kelyhét isszuk, az ő szenvedésében részesülünk, ezért így könnyebb a kitartás és biztosabb a remény.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon,
    és életét adja váltságul üdvösségünkért.

    Abban az időben:
      Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: ,,Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.''
    Ő megkérdezte: ,,Mit kívántok, mit tegyek nektek?''
    Ezt felelték: ,,Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.''
    Jézus így válaszolt: ,,Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?''
      Azt felelték: ,,Meg tudjuk tenni!''
    Jézus így folytatta: ,,A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.''
    Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk:
    ,,Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.''

Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+  EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 10, 42-45

    Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon,
    és életét adja váltságul üdvösségünkért.

    Abban az időben:
    Jézus így szólt tanítványaihoz:
    ,,Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 29. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy ugyanaz a lelkület éljen bennünk, amely szent Fiát, Jézus Krisztust eltöltötte!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai az alázatosság szellemében híveiknek szenteljék életüket!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a szerzetesek életéből felismerjük az evangéliumi tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség értékét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy a világ vezetői tisztségüket ne uralomnak, hanem szolgálatnak tekintsék!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy szenvedő testvéreink elfogadják kezedből a keserűség kelyhét a maguk és mások üdvösségéért!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, hogy a kísértés nehéz óráiban is hűségesek maradjunk szent akaratodhoz!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    6.    Add, hogy a halál küszöbét átlépve, Fiadhoz hasonlóan mi is eljussunk az örök dicsőségbe!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk, aki Fiadat azért küldted a világba, hogy Mesterünk és példaképünk legyen, engedd, hogy az ő nyomdokain járva eljuthassunk hozzád! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.