Sok leprás közül nem tisztult meg
más, mint a szíriai Naámán
  2021. március (Böjtmás hava) 8. Hétfő. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Zoltán látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 29. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 53, 10-11

    A részlet a ,,Jahve szolgája'' énekből való. Előképekben beszél a jövendő Megváltóról, aki áldozatul adja magát, s akit a szenvedés kiforgat ugyan emberi szépségéből, de győzni fog, mert Isten terve általa valósul meg. Áldozatának legnagyobb hatása az lesz, hogy sokakat megigazulttá tesz, mert a mi bűneinket és terheinket hordozta.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    A Megváltó szenvedéseinek gyümölcse
    az üdvözültek nagy száma.

    A próféta ezt mondja az eljövendő Üdvözítőről: Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel.
      Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata.
    Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot és megelégedés tölti el. Igaz szolgám sokakat igazzá tesz tudása által, és gonoszságaikat ő hordozza.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 32, 4-5. 18-19. 20 és 22    5. tónus.
Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. Vö. 22. vers.

Előénekes: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hűség vezeti.
Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával.
Hívek: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.

E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában.
Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.

E: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, * ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk.
Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.

SZENTLECKE Zsid 4, 14-16

    A szentmisében Krisztus keresztáldozatának emlékezetét ünnepeljük. Itt mind a főpap, mind az áldozat ő maga. Ezért jó szem előtt tartani, hogy milyen főpap jár közben érettünk. Mint ember átment a földi élet minden küzdelmén és kísértésén. De már fönt van a mennyei dicsőségben, és ott képvisel bennünket. Mondhatjuk tehát, hogy vele a kegyelmet adó Isten trónjához járulunk és remélhetjük a meghallgatást.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

    Járuljunk bizalommal
    a kegyelmet adó Istenhez!

    Testvéreim! Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Isten Fia, – ezért legyünk állhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt.
    Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, * és az életét sokakért váltságul adja. Mk 10, 45 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 10, 35-45

Isten országának igazi természetét a tanítványok sem fogták fel Jézus nyilvános működése idején. Ahhoz az ő halálát és feltámadását kellett átélniük. Még a két kiváltságos tanítvány is földi országot vár. De megkapják azt a tanítást, amely már az Egyháznak szól. Krisztus kelyhét ki kell ürítenünk és rábízni magunkat az Atya gondviselésére. A vigasztaló tudat az, hogy az ő kelyhét isszuk, az ő szenvedésében részesülünk, ezért így könnyebb a kitartás és biztosabb a remény.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon,
    és életét adja váltságul üdvösségünkért.

    Abban az időben:
      Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: ,,Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.''
    Ő megkérdezte: ,,Mit kívántok, mit tegyek nektek?''
    Ezt felelték: ,,Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.''
    Jézus így válaszolt: ,,Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?''
      Azt felelték: ,,Meg tudjuk tenni!''
    Jézus így folytatta: ,,A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.''
    Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk:
    ,,Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.''

Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+  EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 10, 42-45

    Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon,
    és életét adja váltságul üdvösségünkért.

    Abban az időben:
    Jézus így szólt tanítványaihoz:
    ,,Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 29. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy ugyanaz a lelkület éljen bennünk, amely szent Fiát, Jézus Krisztust eltöltötte!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai az alázatosság szellemében híveiknek szenteljék életüket!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a szerzetesek életéből felismerjük az evangéliumi tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség értékét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy a világ vezetői tisztségüket ne uralomnak, hanem szolgálatnak tekintsék!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy szenvedő testvéreink elfogadják kezedből a keserűség kelyhét a maguk és mások üdvösségéért!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, hogy a kísértés nehéz óráiban is hűségesek maradjunk szent akaratodhoz!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    6.    Add, hogy a halál küszöbét átlépve, Fiadhoz hasonlóan mi is eljussunk az örök dicsőségbe!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk, aki Fiadat azért küldted a világba, hogy Mesterünk és példaképünk legyen, engedd, hogy az ő nyomdokain járva eljuthassunk hozzád! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.