Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 31. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY MTörv 6, 2-6

    Az Ószövetség régebbi könyvei még úgy beszélnek, hogy Isten az ember hűségét földi javakkal, az ígéret földjének hosszú birtoklásával jutalmazza. A földi jutalom, főleg a hosszú élet, előképe az örök életnek, ahol magasabb értékeket kapunk érdemeink jutalmául. Az ígéret hozzátartozik a remény felébresztéséhez. Az ember csak úgy vállal áldozatot, ha jár érte valami. A legfontosabb kötelesség Isten szeretete, ami azt jelenti, hogy semmit nem helyezünk elé az ő akaratának, s ő maga lesz a jutalmunk.


OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből

    Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből!

    Az Ígéret földjének határán Mózes ezt a beszédet intézte a néphez: ,,Féld az Urat, Istenedet egész életedben, tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket meghagyok neked, fiaidnak és unokáidnak is, hogy sokáig élj.
    Halld hát, Izrael, és legyen gondod rá, hogy teljesítsd azokat, így jól megy majd sorod és megsokasodsz a tejjel-mézzel folyó országban, amelyet az Úr, atyáid Istene ígért neked!
    Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben.''

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 17, 2-3a. 3bc-4. 47 és 51 ab    3a. tónus.
Válasz: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem. Vö. 2. vers.

Előénekes: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.
Menedékem és sziklaváram, * szabadítóm te vagy, Uram.
Hívek: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.

E: Istenem, segítőm, akiben remélek, * oltalmazóm, pártfogóm és üdvöm ereje.
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, * és megszabadulok ellenségeimtől.
H: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.

E: Él az Úr, az én áldott segítőm, * legyen dicsőség üdvöm Istenének.
Felmagasztalta királyát, győzelmet adott néki, * irgalmas volt fölkentjéhez.
H: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.

SZENTLECKE Zsid 7, 23-28

    Az ószövetségi papok halandó emberek voltak, egymást váltották, s azért ismételték az áldozatbemutatást, mert tudták, hogy az véglegesen nem törli el a bűnt Krisztusban új üdvrend jelent meg. Ő mint főpap és áldozat egészen szent, neki nem kellett először magát megtisztítania, hogy Isten elé járulhasson, s mivel Isten örök elhatározása tette főpappá, azért mindörökre megmarad, hogy közben járjon értünk.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

    Krisztus örökre megmarad,
    ezért papsága is örökké tart.

    Testvéreim! A zsidóknál nagy számban voltak papok, mivel a halál következtében nem maradhattak meg. Krisztus viszont örökre megmarad, s így papsága örökké tart. Ezért tudja mindörökre üdvözíteni azokat, akik általa járulnak Isten elé, hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk.
    Ilyen főpap kellett nekünk: szent, ártatlan, feddhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél. Ő nem szorul rá, mint a többi főpap, hogy naponként először a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak azután a nép bűneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor feláldozta önmagát.

A törvény tehát gyarló embereket rendelt főpappá, míg az eskü szava, amely a törvényt követte, magát az örökre tökéletes Fiút.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jézus mondja: + ,,Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja és hozzá költözünk.'' Jn 14, 23 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 12, 28b-34

    A zsidók mindennapi imája volt az egyetlen Isten megvallása és az iránta való szeretet említése. Jézus ezt nyilvánítja ki főparancsolatnak, de hozzáteszi a felebaráti szeretet kötelezettségét is. A kettőnek összekapcsolása és egymás mellé állítása az ő újítása. Egyiket a másik nélkül nem lehet megvalósítani. Isten iránt való kötelességeink legtöbb esetben A az emberekhez való viszonyunkban jelentkeznek. Aki igyekszik a szeretetet megvalósítani, abban benne van a hajlandóság minden más parancs teljesítésére.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    A főparancs:
    a szeretet Isten és embertársaink iránt.

    Abban az időben:
    Egy írástudó megkérdezte Jézustól: ,,Melyik az első a parancsok közül?''
    Jézus így válaszolt: ,,Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.''
    Az írástudó erre azt válaszolta: ,,Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál.''

Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: ,,Nem jársz messze Isten országától.'' Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 31. vasárnapra

Pap:    Kérjük egy szívvel-lélekkel a jóságos Istent, akit Atyánknak hívunk, hogy segítsen minket kegyelmével a szeretet gyakorlására!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy gyermekeid mindennél jobban szeressenek téged!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy az evangélium hirdetői cselekedeteikkel is tanúságot tegyenek Krisztusról!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy híveid emberszeretetében felismerje a világ szent Fiad jóságát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy az elhagyottak és a betegek ne nélkülözzék embertársaik szolgáló szeretetét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy halálunk óráján mindnyájan eljuthassunk atyai házadba!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk! Szent Fiad által tanítottad, hogy mennyei Atyánk vagy. Segíts gondviselő jóságoddal, hogy mindig szerető gyermekeid lehessünk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.