Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 33. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Dán 12, 1-3

    Ószövetség késői könyveiben már jelentkezik a feltámadás és a túlvilági igazságszolgáltatás hite. A próféta ezt úgy tanítja, mint amit a kinyilatkoztatásból kapott. A feltámadással együtt jár az ítélet, amely véglegesen elválasztja az igazakat és a bűnösöket. Különleges jutalom vár azokra, akik másokat az igazság megismerésére tanítottak.


OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből

    Amikor a világ végén eljön az Úr,
    Isten népe megdicsőül.

    A végső nagy napokról szól az Úr:
      Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója; mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe.
      Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra.
    Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 15, 5 és 8. 9-10. 11    1 D2 tónus.
Válasz: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. Vö. 1. vers.

Előénekes: Örökrészem és kelyhem te vagy, Uram, * te tartod kezedben sorsomat.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat, * ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak.
Hívek: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.

E: Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem, * reménységben nyugszik testem is.
Mert nem hagyod lelkemet a holtak országában, * és nem engeded, hogy szented romlást lásson.
H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.

E: Az élet útját mutatod nekem, + színed előtt az öröm teljessége, * és jobbodon a gyönyörűség mindörökké.
H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.

SZENTLECKE Zsid 10, 1 1-14. 18

    A levél azoknak szól, akik a zsidók közül keresztelkedtek meg, s szívesen tekintettek vissza a jeruzsálemi templom díszes liturgiájára és ősi hagyományaira. A szerző ezért mutat rá a keresztény istentisztelet lényegére és egyedülálló értékére. Jézus egyetlen áldozatot mutatott be a kereszten, s az meghozta a bűnök bocsánatát Az Egyház a szentmisében csak jelenvalóvá teszi és újra felajánlja, hogy részesedjék gyümölcseiben.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

    Krisztus egyetlen áldozattal

    örökre tökéletessé tette a megszentelteket
    Testvéreim! Minden pap naponta elvégzi szolgálatát, és ugyanazt az áldozatot többször is bemutatja. Ezeknek azonban nincs erejük a bűn eltörlésére. Krisztus ellenben csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, és örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt.
    Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ám ahol ezek bocsánatot nyertek, ott nincs többé bűnért való áldozat.

    Ez az Isten igéje.


ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Imádkozva virrasszatok szüntelen, * hogy az Emberfia elé méltón álljatok! Lk 21, 36 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 13, 24-32

    A liturgikus év végén az Egyház a szentírási részletekkel arra figyelmeztet, hogy a földi idő és a történelem véges. Egyszer majd jön az ítélet, ahol a jó meg kapja a jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Jeruzsálem pusztulása mint a régi szövetség vége, előképe volt a világ végének. De Jézus az időpontra vonatkozólag semmi kinyilatkoztatást nem ad. A hívő ember kötelessége az, hogy virrasszon és mindig készen legyen. Az előjelek sem az időpontot mutatják, hanem csak az ítélet valóságára figyelmeztetnek.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Jézus a világ végén
    összegyűjti választottait a világ négy tájáról.

    Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
    Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek.
    Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig.
    Vegyetek példát a fügefáról: Amikor már zöldellni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van, már az ajtó előtt.
      Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem egyedül az Atya.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 33. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, Isten kegyelmét, hogy életünk végső céljáért, az örök üdvösségért minden áldozatra készek legyünk!

Lektor:
    1.    Segítsd, Urunk, Egyházadat, hogy minden jóakaratú embert összegyűjtsön országodba!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Adj, Urunk, bölcsességet a világ vezetőinek, hogy az emberiség jólétéért együttműködjenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Adj földi és örök jutalmat azoknak, akik másokat az igazságra oktatnak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Írd be, Urunk, mindnyájunk nevét az élet könyvébe!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, hogy tetteink miatt ne kelljen szégyenkeznünk a számadás napján!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Igazságos Istenünk! Hisszük, hogy egyszer mindenkit számadásra szólítasz. Segíts bennünket, hogy az ítélet napján az áldottak között lehessünk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.