Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY Dán 7, 13–14

    A Messiás hatalmát az Ószövetség többféleképpen jelezte előre. Izajás arról beszélt, hogy az e jövendő Messiás Isten lelkének te fességét birtokolja és az irgalom tetteit hajtja végre. Az olvasmány arról szól, hogy ő kap hatalmat az ítéletre. A próféta Ember, fiának nevezi, tehát valóságos ember is, de ugyanakkor az égfelhőiben jön, ami isteni kiváltság. Uralma ezért terjed ki minden népre és tart örökké.


OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből

    Az eljövendő Emberfiának – Krisztus Királynak országa
    mindörökre fennmarad.

    Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek őt kell szolgálnia. Hatalma örök hatalom, amely nem enyészik el, és királysága nem szűnik meg soha.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 92, 1 ab. 1 c-2. 5    5. tónus.
Válasz: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött. 1 a. vers.

Előénekes: Az Úr országol, királyi fölségbe öltözött, + az Úr fölségbe öltözött, * felövezte magát hatalommal.
Hívek: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött.

E: Megerősítette a földet, hogy meg ne inogjon. + Öröktől fogva vagy te,
Uram, * szilárdan áll trónod kezdet óta.
H: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött.

E: Bizonyságaid valóban igazak, *- Uram, szentség illeti házadat, * most és mindörökké.
H: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött.

SZENTLECKE Jel 1, 5-8

    Az újszövetségi látnok Krisztus királyi alakját részben Dániel alapján, részben az evangélium alapján mutatja be. Az ég felhőin jön ítéletet tartani és hatalmát azok is látják, akik keresztre feszítették. Hatalmát mutatja az a hatás is, amit kegyelmével elért az emberek közötte embereket is részesít uralkodói jogaiban és papi tisztségében. Uralma kiterjed minden teremtményre. Az Egyház hitének ez a meggyőződés ad szilárdságot.

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből

    Krisztus a mindenség Királya,
    mi pedig az ő népe, és papságának részesei vagyunk.

    Testvéreim! Jézus Krisztus hűséges tanú, elsőszülött a holtak közül, és a föld királyainak fejedelme. Ő szeret minket. Vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
    Nézzétek, közeledik a felhőkön! Látni fogja őt minden szem, még azok is, akik átszúrták. A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Ámen.
      Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljő: a Mindenható.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 7. szám.
Áldott, aki jön az Úr nevében, * áldott legyen ősatyánknak, Dávidnak jövendő országa. Mk 11, 9. 10 – 7. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 18, 33b-37

    Jézus elítélését azért kérték a római helytartótól, mert mint Messiás királlyá tette magát, s ez a római jog szerint lázadásnak számított a császár ellen. Ő ezért a pogány helytartó előtt tisztázza messiási mivoltát, ahogy azt a zsidók előtt is megtette. Országa nem ebből a világból való, vagyis nem politikai vagy csak földi közösség. Ő azért jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról. Ez az igazság nem elvont szó, hanem Isten végső szándéka erre a világra vonatkozólag. Benne nyilvánvaló lett, hogy az Atya miért teremtette a világot és hogy milyen célt tűzött az ember elé.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Krisztus – Pilátus előtt – megkötözve is megvallja,
    hogy ő a mindenség királya.

    Abban az időben:
      Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: ,,Te vagy-e a zsidók királya?''
    Jézus így válaszolt: ,,Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?''
    Pilátus ezt felelte: ,,Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?'' Ekkor Jézus így szólt: ,,Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.''
      Pilátus megkérdezte: ,,Tehát király vagy?''
    Jézus így felelt: ,,Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Krisztus király ünnepére (Évközi 34. vasárnapra)

Pap:    Testvéreim! A mi Urunk a királyok Királya és az uralkodók Ura. Hódolatunkkal együtt terjesszük eléje kéréseinket!

Lektor:
    1.    Te vagy, Urunk, az örök és egyetemes Király: terjeszd ki szelíd uralmadat minden emberre!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Te vagy, Urunk, a szentség és a kegyelem Királya: szenteld meg Egyházadat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Te vagy, Urunk, az igazságosság és a béke Királya: adj békét a népeknek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Te vagy, Urunk, a szeretet és az élet Királya: erősítsd meg a keresztény családokat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Te vagy, Urunk, a jóság Királya: gondviseléseddel gyámolíts minden embert!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus! Hittel valljuk, hogy te vagy a mindenség Királya. Irgalmas jóságoddal hallgasd meg esdeklő népedet, és áldd meg örökségedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.