Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Advent 3. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 61, 1-2a. 10-11

    Az Isten Lelke az Ószövetségben az ő teremtő és éltető erejét jelentette. A próféta tudja, hogy ezt a Lelket kapta küldetéséhez. Feladata az, hogy tanúskodjék Isten irgalmasságáról, hogy hirdesse az örömhírt az elhagyatottaknak, hogy gyógyítsa a megtört szívűeket Küldetését megtiszteltetésnek veszi és örömmel teljesíti. Ebben előképe a Messiásnak, aki majd egészen birtokolja a Szentlelket és meghozza a szabadulást a bűntől.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Egyedül a Megváltó hozza meg az igazi boldogságot.

A próféta így beszél:
    Az Úr Lelke nyugszik rajtam.
Azért kent föl az Úr és küldött engem,
hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
és meggyógyítsam a megtört szívűeket.
Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak,
és szabadságot a börtönök lakóinak.
Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.
    Nagy örömmel örvendezem az Úrban,
lelkem ujjong az én Istenemben,
mert az üdvösség ruhájába öltöztetett,
s az igazság köntösét terítette rám.
Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel,
és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát.
Mert amint a föld megtermi növényeit,
és a kert veteményeket sarjaszt,
úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot,
és a magasztalást minden nép színe előtt.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Lk 1, 46-48. 49-50. 53-54    3a. tónus.

Válasz: Lelkem ujjongva hirdeti  Istenemnek dicsőségét. Vö. Iz 61, 10b

Előénekes: Magasztalja az én lelkem az Urat, * és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Mivel tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,* íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Hívek: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsőségét.

E: Mert nagy dolgot művelt velem ő, aki hatalmas, * ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik istenfélők.
H: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsőségét.

E: Az éhezőket minden jóval betölti, * a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt, * megemlékezett irgalmáról.
H: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsőségét.

SZENTLECKE 1 Tessz 5, 16-24

    A hívő kereszténynek joga van az örömre, hiszen megkapta a kinyilatkoztatást az élet értelméről, erkölcsi kötelességeiről, a bűnbocsánatról és Isten irgalmáról. Ez az ismeret igazítja el az imában és a földi javak értékelésében. Tudja, hogy a Szentlélek működik az Egyházban, segíti az igazság megtalálásában, és erőt ad arra, hogy gyengesége ellenére is kitartson a jóban.


SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből.

    Ôrizze meg Isten a szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül!


    Testvéreim! Legyetek mindig derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok.
    A békesség Istene szenteljen meg titeket, hogy tökéletesek legyetek. Ôrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott benneteket, ő majd végbe is viszi.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 7. szám.
Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Iz 61,1 – 7b. tónus
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 1, 6-8; 19-28

    János feladata volt a Messiás útjának előkészítése és a róla való tanúskodás. Tanúskodása előképe lehet a keresztény magatartásnak is. Semmi kiváltságot és dicsőséget nem követel magának. Ô nem a Messiás, nem Illés, nem a Próféta, akit úgy vártak, mint a nagy átalakulás megszervezőjét. Jánosnak egy feladata van: a bűnbánat hirdetése. De jelzi a Messiás igazi nagyságát is: Szentlélekkel fog keresztelni, nem csupán vízzel, vagyis valóban Istenhez kapcsolja a hívőt.


+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből


    Köztetek van az, akit ti nem ismertek.

    Abban az időben:
    Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról.
    János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: ,,Ki vagy te?'' Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: ,,Nem én vagyok a Messiás.''
    Ezért megkérdezték tőle: ,,Hát akkor? Talán Illés vagy?''
    ,,Nem vagyok'' – felelte.
    ,,A próféta vagy?''
    Erre is nemmel válaszolt.
    Azt mondták tehát neki: ,,Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?''
    Ezt felelte: ,,A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját'', amint Izajás próféta mondta.
    A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: ,,Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?'' János így válaszolt: ,,Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.''
Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Advent 3. vasárnapjára

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, hogy a tiszta lélek derűjével készülhessünk Megváltónk eljövetelének ünnepére!

Lektor:
    1.    Világosítsd meg, Urunk, Szentatyánkat, N. pápát és püspökeinket, hogy mindig a helyes úton vezessék népedet!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Irányítsd az államférfiakat, hogy jóléthez és boldogsághoz segítsék a nemzeteket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Áraszd el tanításod fényével az oltár körül egybegyűlt híveket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Töltsd el a keresztény szeretet melegével otthonainkat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

5.    Tedd boldoggá elhunyt testvéreinket örök világosságod által!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk! Keresztelő János tanúságot tett szent Fiad eljöveteléről. Add, hogy örömmel fogadjuk őt a földön, és boldogító látását élvezhessük a mennyben! Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.