Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Advent 1. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Jer 33, 14-16

    Az üdvösség történetében a remény kezdettől fogva nagy szerepet játszott. Isten ígéretet tett, és azt fokozatosan beváltotta. A nagy ígéret a végső szabadulás, az üdvösség, amit többnyire csak jelképek mutatnak be. Az olvasmány szövege utal a próféta előbbi jövendölésére (23, 5?6), amely szintén Dávid házának örök uralmáról szól. Az uralom szellemiségét és természetfölöttiségét mutatja a kifejezés, hogy ,,az Úr a mi igazságunk''.


OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből

    Isten elküldi a Messiást, aki Dávid nemzetségéből születik.

Íme, jönnek majd napok ? mondja az Úr ?, amikor teljesítem a jót, amelyet Izrael házának és Juda házának megígértem:
    Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat támasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt az országban. Azokban a napokban megszabadul Juda, és biztonságban él Jeruzsálem. És a várost így hívják majd: ,,Az Úr a mi igazságunk!''
    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 és 14    4g. tónus.
Válasz: Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem.

Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, * ösvényeidre taníts meg engem.
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem.
Hívek: Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem.
E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útjára tanítja.
H: Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem.
E: Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, * akik szövetségét és törvényét megtartják.
Isten barátságát élvezik, akik őt félik, * szövetségét feltárja nékik.
H: Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem.

SZENTLECKE 1 Tessz 3, 12-4, 2

    Krisztus megjelenése óta tudjuk, hogy az életnek van határozott célja. Magunkra kell öltenünk az ő lelkületét, hogy bizalommal adhassunk számot földi vándorlásunkról. A hit arra sarkall, hogy a szeretetben, a buzgóságban és az ismeretben állandóan növekedjünk. Ehhez az egyházi közösség és egymás példája is hozzásegít.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből

    Krisztus e jövetelére erősítse meg szívünket az Úr.

    Testvéreim!
    Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye állhatatossá szíveteket, hogy feddhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk, Jézus majd eljön, összes szentjének kíséretében.
    Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban, Jézusban: Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek: éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre. Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek Urunk, Jézus által.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk. Zsolt 84, 8. ? 1 D2 tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 21, 25-28. 34-36

    A kozmikus katasztrófák, amelyek Krisztus második e jövetelét és az ítéletet bevezetik, lehetnek valóságok, de úgy is fel lehet fogni őket, mint ószövetségi kifejezéseket, amelyek Krisztus hatalmát szemléltetik. Az evangélium igazi mondanivalója az, hogy az emberek különféleképpen élik meg ezeket a jelenségeket. Akik nem hisznek, azokban félelmet keltenek, mert a megsemmisülés fenyegetését hozzák. A hívők azonban tudni fogják, hogy az igazságos bíró közeledik, aki megjutalmazza övéit hűségükért. Azért kell virrasztani és készen lenni, hogy a Krisztussal való találkozást ilyen bizalommal várhassuk.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Elközelgett a ti megváltásotok.

    Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről:
    ,,Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.
    Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
 Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.''

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Advent 1. vasárnapjára

Pap:    Az új egyházi év kezdetén, forduljunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, és kérjük, hogy megváltásunk eseményeit ünnepelve, részesüljünk Isten kegyelmi ajándékaiban!

Lektor:
    1.    Tisztítsd meg, Urunk, szívünket a bűnbánatban, hogy bizakodva várhassuk találkozásunkat Jézus Krisztussal!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket.

    2.    Add, hogy a hívek karácsonyra készülve kegyelmed segítségével megújítsák életüket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Segítsd a népek vezetőit, hogy eredményesen szolgálják a békét és az egyetértést az egész világon!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy a betegeknek és a szenvedőknek vigasztalást adjon Jézus eljövetelének várása!
        Hívek: Kérünk téged . . .

5.    Elhunyt testvéreinknek pedig teljesítsd sóvárgó vágyakozását, és részesítsd őket szent színed látásában.
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk; Istenünk! Gyermeki bizalommal könyörgünk hozzád: töltsd el szívünket kegyelmeddel, hogy így méltók lehessünk a karácsony örömére és békéjére! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.