Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Advent 2. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Bár 5, 1-9

    A próféta lelkesen jelenti be Jeruzsálemnek, illetve a fogságba hurcolt népnek, hogy Isten megelégelte szenvedésüket, és a fogságot felváltja a hazatérés öröme. Akiket az ellenség elhurcolt, azokat Isten vezeti vissza, ezért a göröngyös utak is simává válnak. Isten megengedi népének, hogy újra megtapasztalja az örömet, a világosságot, az igazságosságot és a dicsőséget.


OLVASMÁNY Báruk próféta könyvéből

    Véget ér a fogság: boldog élet várja Isten népét.

    Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség ruháját,

öltözzél annak a dicsőségnek díszébe,
amelyet Isten ad neked mindörökre.
    Öltsd fel Isten igazságának köntösét,
s tedd fejedre az Örökkévaló dicsőségének koronáját,
mert az Isten ismertté teszi fényességedet
mindenütt az ég alatt.
    Isten ezt a nevet adja neked örökre:
,,Igazságosság békéje'', ,,jámborság dicsősége''.
    Kelj fel, Jeruzsálem, állj a magaslatra,
és tekints keletre!
Nézd, miként gyűlnek egybe fiaid,
napkelettől napnyugatig a Szent (Isten) szavára,
és ujjonganak, mert Isten megemlékezett róluk.
   Gyalog mentek el, ellenség hajtotta őket,
de Isten mindnyájukat visszavezeti hozzád, olyan pompával hozzák majd őket,
mint királyi sarjakat.
    Mert elhatározta Isten, hogy alacsonnyá teszi
a magas hegyeket és az örök bérceket.
A föld színéig betölti a völgyeket,
hogy bizton haladhasson Izrael
Isten dicsősége alatt.
    Az erdők és az illatos fák Isten parancsára
mind árnyékot nyújtanak Izraelnek.
Isten vezeti majd népét
örömben, dicsőségének fényében,
s kíséretül adja nekik irgalmát és igazságosságát.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6     8 G. tónus.
Válasz: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 3. vers.

Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
Hívek: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
E: Akkor így beszéltek a nemzetek: *,,Az Úr nagy dolgot művelt vélük.''
Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.

SZENTLECKE Fil 1, 4-6. 8-11

    Az apostol sok buzgóságot és szeretetet tapasztalt a filippi egyházban, ezért imájában a legnagyobb kegyelmi ajándékot kéri számukra: hogy Isten vigye tökéletességre bennük a megkezdett művet, vagyis egészen szentelje meg őket, adja meg nekik a hit megértését, a világos látást, hogy az igazságot elhatárolják a tévedéstől. Az ítélet napján így érdemekben gazdagon állhatnak az Úr elé. Ilyen élettel dicsőítik meg Istent.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből

    Legyetek tiszták és feddhetetlenek Jézus Krisztus jövetelének napján.

    Testvéreim! Mindig, minden imádságomban örömmel emlékezem meg mindnyájatokról, mert az első naptól mindmáig közösséget vállaltatok az evangéliummal. Ezért bízom benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi.
    Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretben és a teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek lesztek Krisztus napjára, s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Készítsétek elő az Úr útját, + egyengessétek ösvényét, * és minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten. Lk 3, 4. 6 ? 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 3, 1-6

    Lukács Keresztelő János fellépésében a történelem fordulópontját látja, mert János már bejelenti a Megváltó érkezését Ez lesz egyúttal az idők teljessége. A történelem úgy alakult, hogy a Megváltó véghezvihesse benne művét. János az Isten szavát közvetíti, amikor Izajás szövegével buzdítja az embereket bűnbánatra. A hegyeket le kell hordani, a völgyeket föl kell tölteni. A bűnbánat teszi alkalmassá az embert arra, hogy megszabaduljon bűnös vágyaitól és készséges lélekkel kitáruljon Isten akarata előtt.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Minden ember meglátja az Isten üdvösségét.

       Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.
    S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: ,,A pusztába kiáltónak ez a szava:
       Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.''

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Advent 2. vasárnapjára

Pap:    Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy szent Fiában, Krisztus Urunkban az egész világ felismerje a Megváltót, és ennek a hitnek öröme töltse el mindnyájunk szívét!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad a Szentlélek erejével hirdesse a bűnbánat kötelességét és a bűnbocsánat örömhírét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Áldd meg Szentatyánknak, N. pápának az egész világra kiterjedő béketörekvéseit!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Irányítsad az államok felelős vezetőit, hogy minden akadályt elhárítva törekedjenek szolgálni a népek közötti egyetértést!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Ébreszd fel a jólétben élők lelkiismeretét, hogy segítsenek a világ éhezőin és szegényein!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Segítsd egyházközségünk családjait, hogy szeretetben és egyetértésben éljenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk, mindenható örök Isten! Te küldötteid által megígérted nekünk az üdvösséget. Add, hogy parancsaid útján járva teljesítsük mindig szent akaratodat, és így méltók legyünk ígéreted elnyerésére! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.