Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Advent 3. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Szof 3, 14-18a

    A próféták tudták ostorozni a bűnösöket, fenyegettek Isten ítéletével, de tudták hirdetni a megbocsátást és a vigasztalást is. Az emberek úgy érzik, hogy a bajokban Isten elhagyta őket. Isten azonban hű ígéretéhez, és közöttük marad, s szeretetét újra meg újra kinyilvánítja. A megbocsátásnak és az örömnek az ideje előképe a Messiás kegyelmi adományainak.


OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből

    Örvendjetek! Győzelmet aratott az Úr!

    Dalolj, Sion leánya,
zengj éneket, Izrael!
Örülj és ujjongj egész szívedből
    eruzsálem leánya!
Elvette az Úr ítéletedet,
elűzte ellenségedet,
Izrael királya, az Úr közöttetek van,
ne félj többé semmi rossztól!
    Azon a napon
így szólnak majd Jeruzsálemben:
,,Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed!''
Veled van az Úr, a te Istened,
az erős Szabadító!
Örül majd neked nagy örömmel,
újjáéleszt szeretetével;
örül majd neked ujjongó örömmel,
úgy, mintha ünnepet ülne.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6    4g. tónus.
Válasz: Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód. 6. vers.

Előénekes: Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne és nem félek.
Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett nékem szabadulásom.
Örömmel meríttek majd vizet *az üdvösség forrásaiból.
Hívek: Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód.
E: Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az ő nevét.
A népek között hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő neve.
H: Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód.
E: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt, * tudja meg az egész világ.
Ujjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, * mert nagy a ti körötökben Izrael szentje.
H: Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód.

SZENTLECKE Fil 4, 4-7

    Az apostol az egyházban már azzal vigasztal, hogy a hívőknek állandó okuk van az örömre, mert az Úr közel van, illetve velük van. Ebből folyik a lelki béke is. Kéréseinket bizalommal vihetjük eléje. A Krisztussal való közösség a kegyelemnek és az üdvösségnek is a biztosítéka.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből

    Közel van az Úr, örüljetek!

    Testvéreim! Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé.
Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 7. szám.
Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Iz 61,1 ? 7b.tónus.

Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 3, 10-18

    Keresztelő János fellépése előtt évszázadokon át nem mutatkozott igazi próféta. Ezért az ő működése nagy feltűnést keltett, s a nép tele volt várakozással. Mivel ő csak bűnbánatot hirdetett, és annak jeléül keresztelt, valami többet is akartak tudni: hogyan kell előkészülni a nagy időkre? János nem politikai mozgalmat jelent be. Azt kívánja, hogy a bűnbánat mellett gyakorolják a tevékeny szeretetei: A végső választ majd megkapják attól, aki nagyobb, mint ő; aki már nemcsak vízzel, hanem Szentlélekkel fog keresztelni, s aki az ítélet tüze felett is rendelkezik.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Hogyan készüljünk a Megváltó e jövetelére?

    Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: ,,Mit tegyünk?''
    ,,Akinek két ruhája van ? válaszolta ?, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.''
    Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: ,,Mester, mit tegyünk?''
    Ezt felelte nekik: ,,Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.''
    Megkérdezték őt a katonák is: ,,Hát mi mit tegyünk?''
    Nekik így felelt: ,,Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.''
    A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: ,,Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ô majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben elégesse.''
    És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Advent 3. vasárnapjára

Pap:    Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy felismerjük szent akaratát, és teljesítsük is, amit elvár tőlünk!

Lektor:
    1.    Neveld, Urunk, jóságra népedet, és engedd, hogy híveid jóságát megismerje minden ember!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, hogy Szentatyánk és püspökeink a társadalmi igazságosság és szeretet lankadatlan hirdetői legyenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Ébreszd fel a világ népeiben a testvéri egybetartozás tudatát és a segítő szeretetet!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy szeressük az igazságot, és tartsuk tiszteletben embertársaink jogait!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Adj bátorságot a félénkeknek, gyógyulást a betegeknek, vigasztalást a szomorúaknak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    6.    Tisztítsd meg szívünket a Szentlélek tüzével, hogy jól előkészüljünk a közelgő ünnepekre!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy Megváltónk érkezésének ünnepét örömmel fogadjuk, és részünk lehessen az örök boldogságban! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.