Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Advent 4. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Mik 5, 1-4a

    A próféta visszatekint népe múltjára, és látja, hogy királyai, vezetői romlásba vitték az országot. Isten azonban hű maradt a Dávidnak adott ígérethez. Dávid családjából, Betlehemből jön a Szabadító, aki igazi pásztor lesz, összegyűjti a szétszórt népet, Isten nevében és erejével intézkedik, és békét hirdet a világnak. Itt már kibontakoznak a Messiás természetfölötti uralmának vonásai.


OLVASMÁNY Mikeás próféta könyvéből

    E jön az idő, amikor Betlehemben megszületik a Messiás.

Ezt mondja az Úr:
    Te, efratai Betlehem,
bár a legkisebb vagy Juda nemzetségei között,
mégis belőled születik majd nekem,
aki uralkodni fog Izrael felett.
Származása az ősidőkre,
a régmúlt időkre nyúlik vissza.
Ezért elhagyja őket az Úr,
míg nem szül, akinek szülnie kell,
és testvéréhez, Izrael fiaihoz
vissza nem tér a maradék.
    Föllép és legelteti nyáját
az Úr erejében,
az Úrnak, az ő Istenének,
fenséges nevében.
Akkor biztonságban élnek,
mert hatalmát kiterjeszti
egészen a föld határáig:
és ez lesz a béke.

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 79, 2ac és 3b. 15-16. 18-19    4g. tónus.
Válasz: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! 4. vers.

Előénekes: Figyelj ránk, Izrael pásztora, * ragyogj fel, aki trónolsz a kerubok fölött!
Mutasd meg hatalmadat, * jöjj, hogy megszabadíts minket!
Hívek: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
E: Seregek Ura, fordulj hozzánk, + tekints le az égből, * lásd, és látogasd meg ezt a szőlőt!
Védd meg, amit jobbod ültetett, * és az emberfiát, akit magadnak megerősítettél.
H: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
E: Jobbod embere fölé tárd ki kezedet, * az emberfia fölé, akit magadnak megerősítettél.
Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, * és mi segítségül hívjuk nevedet.
H: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

SZENTLECKE Zsid 10, 5?10

A levél szerzője látja, hogy a Messiás miben hoz újat. Az ószövetségi áldozatokkal szemben ? amelyek sokszor külsőséges cselekménnyé váltak ? ő az igazi engedelmességet mutatja meg. Mindenben követi az Atya akaratát, s ezzel tesz eleget a világ bűneiért. Az ószövetségi üdvrend helyébe tehát Krisztus áldozata lépett, s ez lett a mi istentiszteletünk is.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

    Íme, eljövök, hogy teljesítsem akaratodat.

    Testvéreim! Krisztus, amikor a világba lép, így nyilatkozik:
        Áldozatot és ajándékot nem kívántál,
        hanem emberi testet alkottál nekem.
    Nem kedves előtted az engesztelő és égőáldozat.
        Ezért így szóltam: Íme, elmegyek,
        hogy teljesítsem akaratodat,
        amint a könyvtekercsben rólam írva van.
    Először tehát ezt mondta: ,,Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égőáldozatot nem akartál, nem volt az kedves előtted'', jóllehet ezeket a törvény írta elő. Azután így folytatta: ,,Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat.'' Tehát az előzőket eltörli, hogy helyébe állítsa az utóbbit. Vagyis Isten akarata szerint Jézus Krisztus testének feláldozása egyszer s mindenkorra megszentel bennünket.


Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 2. szám.
Íme, az Úrnak szolgálóleánya, * legyen nekem a te igéd szerint. Lk 1, 38 ? 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 1, 39-45

    Az Erzsébettel való találkozás növelte a Megváltóról szóló kinyilatkoztatást, ami az angyali üdvözlettel kezdődött. Erzsébet Szentlélekkel eltelve beszél, szavai ezért kerültek bele az apostoli igehirdetésbe. Tőle haljuk, hogy Mária az Úrnak anyja, tehát egészen kivételes üdvrendi méltóságot kapott. Méhének gyümölcse egészen áldott, mert ő hozza az áldást minden embernek. Ennek a jele, hogy közelségét Erzsébet fia, János is megérzi. Mária emberi erényei közül legkimagaslóbb a hite, amellyel elfogadta az isteni üzenetet, és annak szolgálatába állt.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?

    Az angyali üdvözlet után Mária útrakelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
    Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott:
    ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Advent 4 vasárnapjára

Pap:    Testvéreim! ,,Az Úr közel van.'' Kérjük Urunkat, Istenünket, hogy a boldogságos Szűz Mária példája nyomán szent vágyakozással készüljünk Jézus születésének ünnepére!

Lektor:
    1.    Áraszd, Urunk, Szentlelked erejét világszerte elterjedt és itt egybegyűlt egyházadra!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add áldásodat N. pápánkra, N. főpásztorunkra, püspökeinkre és lelkipásztorainkra, hogy hivatásukat szent buzgósággal teljesítsék!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add áldásodat a nemzetekre, hogy őszinte szeretettel közeledjenek egymáshoz!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add áldásodat egyházközségeinkre, hogy egyre gyarapodjék a boldog jövőért áldozatot vállaló, gyermekszerető családok száma!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Elhunyt szeretteinket pedig örvendeztesd meg az örök otthon boldogságával!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Te szent Fiad által meglátogattál minket. Engedd jóságosan, hogy mindnyájunkat örömmel töltse el az ő látogatásának ünnepe! Aki él és uralkodik mindörökkönörökké.
Hívek:    Ámen.