Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

December 25. ̶ Urunk születése: Karácsony ̶ Pásztorok miséje ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 62, 11-12

    Az üzenet Sion leányának, vagyis Jeruzsálem lakóinak szól: a fogság megszűnik, Isten felkarolja újra népét. De a babiloni fogságból való szabadulás egy végleges nagy esemény előképe. Az ilyen kifejezések, hogy ,,szent népnek'', ,,az Úr megváltottjainak'' hívják őket, mutatják, hogy a próféta egy másik, lelki szabadulásra gondol.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Íme, eljön Szabadítód.

    Az Úr hirdeti a föld határáig:
    ,,Mondjátok meg Sion leányának: Íme, eljön Szabadítód, íme, vele van a fizetség és kezében a jutalom. »Szent népnek«, »az Úr megváltottjainak« hívják majd őket, téged meg »keresett városnak«, »nem elhagyottnak« neveznek.''

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 96, 1 és 6, 11-12    2. tónus.
Válasz: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus.

Előénekes: Király az Úr, a föld ujjong, * és örvendjen minden sziget.
Igazságosságát hirdetik az egek, * és dicsőségét meglátják a népek.
Hívek: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus.

E: Fényesség ragyog az igazra, * és öröm a tiszta szívűekre.
Örvendjetek, igazak, az Úrban, * és szent nevére áldást mondjatok.
H: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus.

SZENTLECKE Tit 3, 4-7

    Jézusban Isten jósága és emberszeretete jelent meg. Ennek kell tulajdonítani megváltásunkat és megigazulásunkat, nem pedig saját érdemeinknek. Ô a keresztségben végbemenő újjászületés által tesz bennünket magához hasonlóvá. A keresztségben ugyanis a Szentlélek működik, akit Krisztus kiérdemelt nekünk és elküldött.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből

    Irgalmassága szerint üdvözít minket az Isten.

    Testvéreim!
Amikor Üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és
    emberszeretetét, megmentett minket;
nem azért, mert igazak voltak tetteink,

hanem irgalmasságból,
    a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében.
Bőséggel árasztotta reánk a Szentlelket
    Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által,
    hogy kegyelmével igaz életet éljünk,
    és az örök élet reménye legyen osztályrészünk.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 3. szám.
Dicsőség a magasságban Istennek, * és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Lk 2, 14 ̶ 3a. tónus
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 2, 15-20

    A pásztorok a hívő emberek példaképei. Tétovázás nélkül követik a kapott utasítást. Tudnak hinni, mert nem ők akarják eldönteni, hogy Isten milyen messiást küldjön, mint később az írástudók. Örülnek a jó hírnek, azért beszélnek szívesen arról, amit hallottak. Aki felfogja az evangéliumot, az megőrzi szívében, és igyekszik továbbadni. A hitnek közösségalkotó ereje van, mert felébreszti a szeretetet Isten iránt és az emberek iránt.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    A pásztorok megtalálták Máriát, Józsefet és a Gyermeket.

    Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást: ,,Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk!'' El is mentek sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet.
    Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk.

A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Karácsonyra (Pásztorok miséje)

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki emberszerető jóságában eljött közénk!

Lektor:    1.    Add, Urunk, hogy a lelkek pásztorai és hívő nyájad egyaránt tanúságot tegyenek emberszerető jóságodról!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a világ népei egységben és szeretetben éljenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy a betlehemi pásztorok alázatával és egyszerűségével keressünk és megtaláljunk téged!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy a Szűzanya példájára megőrizzük szívünkben a karácsony örömét.
        Hívek: Kérünk téged . . .

5.    Add, Urunk, a Karácsony örömét az elhagyatottaknak és a szenvedőknek is!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Édes Jézusunk! Jászolban fekvő gyermekként jöttél közénk. Testvérünkké lettél, hogy üdvözíts minket. Add kegyelmedet, hogy egyszerűségben és igénytelenségben kövessük hívásodat. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.