Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

December 25. ̶ Urunk születése: Karácsony ̶ Éjféli mise ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 9, 1-6

    A próféta jelképekben jövendöl a Messiásról. Három képet használ: a sötétben levőknek világosságot hoz, örömre hangol, mint jó aratáskor, és megszabadít a szolgaságtól, mert leveszi a terhet és eltöri a felügyelők botját. Azért teheti meg, mert a vállán hatalom van, isteni erőt hordoz, s ő a béke fejedelme. Krisztus valóban meghozta a hit világosságát, a szeretet örömét, és kiszabadított a bűn szolgaságából.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Fiú adatik nekünk.

    A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midián idejében.

Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13    11. tónus.
Válasz: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus. Lk 2, 11.

Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét.
Hívek: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

E: Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek.
Örvendjen az ég, a föld ujjongjon, *  zúgjon a tenger, és ami betölti.
H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

E: Örvendjen a mező, * és minden, ami rajta van.
Ujjongjon az erdő minden fája * az Úr színe előtt, mert eljön.
H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

E: Jön, hogy ítélje a földet. + Igazságosan ítéli meg a földkerekséget, és a népeket hűsége szerint.
H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

SZENTLECKE Tit 2, 11-14

    A szövegben benne van az apostoli egyház tapasztalása: Kivétel nélkül minden ember számára megjelent az üdvözítés kegyelme Krisztusban, s ez megköveteli a bűnnel való szakítást, és értelmet ad az életnek. Reménnyel várhatjuk az Urunkkal való találkozást, ha jótettekben töltöttük el életünk idejét.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből

    Megnyilvánult minden ember számára Isten üdvözítő kegyelme.

Testvéreim! Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótettekben buzgólkodó, választott népévé tegyen.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 10. szám.
Nagy örömet hirdetek nektek: + Üdvözítő született ma nékünk, * a Messiás, a mi Urunk. Lk 2, 10̶11 ̶ 10. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 2, 1-14

    Jézus születése az üdvtörténet kimagasló eseménye. A Római Birodalom előkészítette a természetes keretet a Megváltó e jöveteléhez. A kinyilatkoztatást azok kapják, akik Ábrahám egyszerű hitében élnek, és készek a felhívásnak engedelmeskedni. Isten kinyilvánította végső tervét. az embernek az ő dicsőségét kell szolgálnia, s ugyanakkor az ember számára ez lesz a béke biztosítéka. A béke elsősorban lelki állapot, amit a jóakaratú emberek tapasztalnak meg.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Megszületett a ti Megváltótok!

    Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják.
    Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt.
    Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.

A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek.
    Az angyal így szólt hozzájuk: ,,Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.''
    Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezt zengték:

Dicsőség a magasságban Istennek,
        és békesség a földön
            a jóakaratú embereknek!

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Karácsonyra (Éjféli mise)

Pap:    Testvéreim! Ezen a szent éjszakán földre szállt az Isten. Örvendező szívvel térdeljünk jászola elé és kérjük.


Lektor:    1.    Add, Urunk, hogy betlehemi csillagod fénysugara világítson be minden ember szívébe!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Végy magadnak szállást otthonainkban, és őrizd meg egységben családjainkat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy a betlehemi barlang egyszerűségéből vigasztalást merítsenek a szegények és elhagyottak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Költözzél szívünkbe kegyelmeddel, és ne engedd, hogy a bűn elszakítson tőled!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Töltsd el békéddel minden ember szívét, hogy megértés uralkodjék a világon!

Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél, és közöttünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait és bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.