Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

A Szent Család ünnepe (Vasárnap Karácsony nyolcada alatt "C" év)

OLVASMÁNY Sir 3, 3-7. 14-17a

    Az ószövetségi bölcsességi irodalomnak megvolt a sajátos szemléleti módja. A kiindulás az, hogy a világ felett abszolút módon érvényesül Isten uralma. Annak elismerése adja meg a rendet, a békességet, az összhangot. De már felcsillan az a gondolat is, hogy a szeretet gyakorlása következményeiben áttöri a család kereteit, mert benne van Isten szolgálata is, s így ő jutalmazza meg a család összetartását és áldozatos lelkületét.


OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből

    Aki féli az Urat, tiszteli szüleit.

    Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt, és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit engeszteli, megszabadul tőlük, és mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, s aki szót fogad apjának, felüdíti anyját.
    Fiam! Legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és ne vesd meg életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jócselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. A jótett fejében majd gyarapodni fogsz.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 127, 1-2. 3. 4-5    6. tónus.   


Válasz: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad. Vö. 1. vers.

Előénekes: Boldog mindaz, ki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
Hívek: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében. Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
H: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
H: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

Vagy:

OLVASMÁNY 1 Sám 1, 20-22; 24-28

    Sámuel próféta küldetésének nagyságát a Szentírás azzal jelzi, hogy megemlékezik gyermekkoráról. Anyja imádkozik születéséért; úgy tekinti, mint Isten ajándékát, s ezért nagylelkűen Isten szolgálatára ajánlja fel. Ugyanakkor azt is tudja, hogy gyermeke számára ez lesz a legdicsőbb jövő. Örök példa arra, hogy a szülő mit adhat gyermekének útravalóul.

OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből

    Hanna az Úr szolgálatára adja gyermekét.

    Hanna fogant, és amikor elérkezett az ideje, fiút szült. A Sámuel nevet adta neki, ,,mert – amint mondta – az Úrtól könyörögtem ki''. Amikor Elkana egész családjával újra fölment (az Úr templomába), hogy az Úrnak az évi áldozatot bemutassa és teljesítse fogadalmát, Hanna nem ment föl vele. Azt mondta férjének: ,,Először elválasztom a gyereket, aztán elviszem: jelenjen meg az Úr színe előtt és maradjon ott örökre.''
    Mihelyt azonban Hanna elválasztotta a gyermeket, fölvitte magával, egy hároméves marhával, egy efa liszttel és egy tömlő borral egyetemben, és Silóban belépett az Úr templomába; a fiú még nagyon kicsi volt. Amikor a marhát feláldozták, a fiú anyja odament Élihez: Megszólította: ,,Engedd meg, uram! Amint igaz, hogy élsz, uram, az az asszony vagyok, aki itt álltam melletted és imádkoztam az Úrhoz. Ezért a fiúért imádkoztam. S lám az Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzá fordultam. Ezért én is átengedem (fiamat) az Úrnak, egész életére átengedem az Úrnak.'' És ott leborultak az Úr előtt.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 83, 2-3. 5-6. 9-10    5. tónus.   


Válasz: Boldogok, Uram, mindazok, akik a te házadban laknak. Vö. 5a. vers.

Előénekes: Mily kedves a te hajlékod, seregek Ura, * sóvárog és vágyódik lelkem az Úr udvarába.
Szívem és testem * örvendezik az élő Istenben.
Hívek: Boldogok, Uram, mindazok, akik a te házadban laknak.

E: Boldogok, akik a te házadban laknak, * örökkön örökké dicsérnek téged.
Boldog az az ember, kinek segítsége tőled van, * és szívében készülődik, hogy hozzád menjen.
H: Boldogok, Uram, mindazok, akik a te házadban laknak.

E: Seregek Ura, Istene, hallgasd meg imámat, * figyelj reám Jákob Istene.
Istenünk, oltalmazónk, nézz reánk, * tekints a te fölkented arcára!
H: Boldogok, Uram, mindazok, akik a te házadban laknak.


SZENTLECKE Kol 3, 12-21

    Az apostol az egymás iránti szeretetet azzal vezeti be, hogy Isten maga szeret bennünket, s nekünk ezt a szeretetet kell tovább sugározni. Krisztus maga is így nyilatkozott (Jn 15, 12). Ahol ilyen békében élnek az emberek, ott meghalják Isten szavát, ami az öröm és vigasztalás forrása. Az öröm további lendületet ad a szeretetnek.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből

    A család élete az Úrban.

    Testvéreim! Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.
    Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket!
    Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! Így adjatok hálát általa az Atyaistennek!
    Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban! Férfiak! Szeressétek feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák! Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr előtt!
    Apák! Ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne veszítsék!

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 5. szám.
Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, * Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon. Kol 3, 15a és 16a – 5. tónus.
Alleluja.

Vagy:

SZENTLECKE 1 Jn 3, 1-2. 21-24

    Aki ismeri Jézus Krisztust, az tudja, mit jelent Isten gyermekének lenni: részesedünk az ó fiúságában, ezért az Atya szeretete és gondviselése kiterjed ránk. E kiváltságot csak a hitben fogjuk fel, ezért ezt a világ nem tudja rólunk. De az apostol szerint kétféle módon tanúsíthatjuk: egyrészt, ha megvan bennünk a feltétlen bizalom, hogy Isten nagyobb, mint a szívünk, s azért gyarlóságunk ellenére is az övének vall; másrészt, ha embertársainkat mi is Isten gyermekeinek tekintjük, és úgy viselkedünk velük szemben.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből

    Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk.

    Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri.
    Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van.
    Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami neki tetszik.
    Az az ő parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsait, Istenben marad, és Isten is őbenne. Azt, hogy ő bennünk marad, a Lélektől tudjuk, akit adott nekünk.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 2. szám.
,,Uram, nyisd meg szívünket, * hogy meghallgassuk Fiad igéit!'' Vö. ApCsel 16, 14b – 2. tónus.
Alleluja.


EVANGÉLIUM Lk 2, 41-52

    Lukács bemutatja, hogy Jézus valóságos emberi természetben élte meg a maga istenfiúságát. Tudata gyermekkorától kezdve bontakozott. Istenfiúságának első jelét a jeruzsálemi zarándoklat alkalmával adta. A természetfeletti megismerés és a világhoz való viszony összeegyeztetéséhez nála is tapasztalatra volt szükség. Viselkedése egyben azt is jelzi, hogy kilétét titok veszi körül. Mária és József ezt tudták születésétől kezdve, de most megtapasztalják, hogy Jézus az Atya vezetése alatt áll, és az ő akaratát fogja teljesíteni.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből.

    Szülei Jézust a tanítók között találták meg.

    Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak, Jeruzsálembe, hogy ott keressék.
    Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek.
    Anyja így szólt hozzá: ,,Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged.''
    Ő azt felelte: ,,Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?''
    Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani.
    Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.
    Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt.

    Ezek az evangélium igéi.


Egyetemes könyörgések Szent Család ünnepére (Vasárnap Karácsony nyolcada alatt)


Pap:    Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát, hogy a Szent Család legyen példája a keresztény családoknak.

Lektor:    1.    Add, Urunk, hogy a keresztény családok által növekedjék Egyházunk!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a békés családi élet által erősödjék a nemzet és a társadalom!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy a házastársak – esküjükhöz híven hűségesek legyenek egymáshoz a sírig!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy elhunyt hozzátartozóink elnyerjék szeretetük jutalmát: az örök boldogságot!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható, örök Isten, te példaképül adtad nekünk a Szent Családot, amelyben isteni Fiad földi életét töltötte. Add, hogy a családi élet szent legyen, és így elnyerhessük a földi és az örök boldogságot. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.