Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Urunk megjelenése (Vízkereszt "C" év)

OLVASMÁNY Iz 60, 1-6

    Isten segítségének közeledését a próféta szívesen érzékelteti a világosság és a sötétség ellentétével. A világosságot Isten dicsôségének megjelenése árasztja. Az Ószövetségben ez a dicsôség (kabod) egyenlô Isten erejével, mindenhatóságával, világfelettiségével és irgalmával. A próféta elôször a fogságból való hazatérésben látja Isten dicsôségének kinyilvánulását, de ez már elôképe Isten jövôbeli nagy tettének, amellyel a népeket összegyűjti a Messiás országába. A napkeleti bölcsek látogatása ehhez adja a bevezetést.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

    Az Úr dicsôsége felragyogott fölötted.

    Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsôsége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsôsége megnyilvánul rajtad.
    Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karon fogva hozzák.

Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtôl és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Mádián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek; aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsôségét zengik.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13    5. tónus.
Válasz: Hódoljon elôtted, Istenem, * a föld minden nemzete! Vö. 11. vers.

Elôénekes: Istenem, ítéletedet add át a királynak, * és igazságodat a király fiának,
hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * és méltányosan minden szegényen.
Hívek: Hódoljon elôtted, Istenem, * a föld minden nemzetei

E: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, * míg csak a hold meg nem szűnik;
uralkodik tengertôl tengerig, * a Folyótól a földkerekség határáig.

H: Hódoljon elôtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

E: Tarzis és a szigetek királyai ajándékokat hoznak, * Arábia és Sába királyai adományokkal közelednek.
Minden király leborul elôtte, * és minden nép neki szolgál.
H: Hódoljon elôtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

E: Megszabadítja a szegényt, mikor kiált hozzá, * a nyomorultat, akin nem segít senki.
Kíméli a kicsinyt és a gyengét, * a szegényeket megsegíti.

H: Hódoljon elôtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

SZENTLECKE Ef 3, 2-3a. 5-6

    A próféták jelezték ugyan, hogy Isten irgalma kiterjed a pogány népekre, de a zsidó nép a messiási ország áldásait elsôsorban magára alkalmazta. Pál apostol annak az újdonságnak a hírnöke, hogy Isten a pogányokat is felkarolta és országa örököseivé tette. Ebben benne van a tanítás a kegyelem ingyenességérôl. Isten maga kezdeményez és hív, ô segít, hogy meghalljuk szavát és kövessük.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelébôl

    A Szentlélek kinyilatkoztatta, hogy a pogányok is társörökösök.

Testvéreim! Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, amelyrôl korábban nem tudtak az emberek, de most a Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta.
    Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, és az evangélium által részesei az ígéreteknek.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 2. szám.
Láttuk napkeleten csillagát, * és eljöttünk, hogy hódoljunk az Úr elôtt. Mt 2, 2 -- 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 2, 1-12

Az apostoli egyház tudatában a napkeleti bölcsek szerepe hasonló a régi pátriárkákéhoz. Ahogy Ábrahám, Izsák és Jákob meghívása jelezte Izrael népének kiválasztását, úgy a napkeleti bölcsek vezetése jelzi a pogányok felkarolását. A kép azóta is érvényes. Isten megvilágosító és hívó kegyelme mindenütt működik, s elegendô is ahhoz, hogy az emberek megtalálják az Egyházat, a kinyilatkoztatás hordozóját s ott további eligazítást kapjanak. Ám lesznek olyanok is, akik másokat eligazítanak, de maguk nem indulnak el a hit útján, hanem azt várják, hogy Isten maga jöjjön hozzájuk.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébôl

    Keletrôl jöttünk -- imádni a Királyt

    Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletrôl bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: ,,Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk elôtte.'' Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a fôpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tôlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak:
        ,,A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta:

Te, Betlehem, Juda földje,
        bizony nem vagy a legkisebb Juda nemzetségei között,
        mert belôled jô ki a fejedelem,
        aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.''
    Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tôlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte ôket Betlehembe: ,,Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felôl, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak elôtte!'' Ôk pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, elôttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak elôtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Urunk megjelenésének ünnepére (Vízkereszt)

ap:    Kérjük, testvéreim, a mi Urunkat, hogy vezessen minden népet az igaz hit világosságára!


Lektor:
    1.    Dicsôséges megjelenésed ébresszen hitet az egész világon!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Világosságodra találjanak rá azok is, akik még nem ismernek téged!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Isteni tanításod vezesse el a népeket és vezetôiket az igaz egyetértésre!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    A hit aranyával, az imádság tömjénfüstjével és az áldozatos szeretet mirhájával hódoljon elôtted szent néped!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Boldogságod fényét sugározd otthonainkba!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk, te elküldted Fiadat, hogy általa üdvözüljön a világ. Add, hogy mindenütt felragyogjon az igaz hit világossága, és Egyházad minden népet egybegyűjtsön el nem múló országodba. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.