Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Vízkereszt utáni vasárnap: Urunk megkeresztelkedése ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 42, 1-4; 6-7

    A próféta a titokzatos alaknak, Jáhve szolgájának képében beszél a Messiásról, akinek küldetése minden néphez szól. Különös erénye az lesz, hogy reményt, bátorítást ad: a megrokkant nádat nem töri le, hanem felegyenesíti. Az apostolok még jobban hittek a győzelemben, mert tudták, hogy Jézus nem szolga, hanem a Fiú, aki az Atya elismerő nyilatkozatával indult el küldetésének teljesítésére.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Íme az én szolgám, akiben kedvem telik.

    Ezt mondja az Úr:
    Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek.

Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 28, 1a és 2. 3ac-4. 3b. és 9b-10    4g. tónus.
Válasz: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet. Vö. 11 b. vers.

Előénekes: Adjátok meg az Úrnak, * Isten gyermekei,
adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget, * imádjátok az Urat szent ünnepi díszben!
Hívek: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet.

E: Az Úr szava zúg a vizek árján, * az Úr lebeg a nagy vizek fölött.
Az Úr szava telve erővel, * az Úr szava telve fönséggel.

H: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet.

E: A dicsőség Istene mennydörög, * templomában mindenek az ő dicséretét zengik.
Az Úr trónol a vízözön fölött, * az Úr király örökké.
H: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet.

Vagy:

OLVASMÁNY Iz 40, 1-5. 9-11

    Az ószövetségi kinyilatkoztatáson végigvonul a gondolat, amit a próféta itt is hangoztat, hogy Isten dicsősége leginkább irgalmának gyakorlásában nyilvánul meg. Kész megbocsátani a bűnös embernek, kész kimenteni a bajokból, ha őszinte szívvel megtér hozzá. A gyarló ember csak erre építheti reményét A próféta mindezt a ,,magas hegyről'' kiáltja szét, hogy mindenki meghallja. Krisztus tanítása is azért lett evangélium, örömhír, mert kitárta előttünk az Atya irgalmát.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Mindenki meglátja majd az Úr dicsőségét.

    ,,Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg''
– ezt mondja Istenetek.
,,Szóljatok Jeruzsálem szívéhez
és kiáltsátok oda neki:
Véget ért szolgaságának ideje,
bocsánatot nyert gonoszsága,
hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze
minden bűnéért.''
    Egy hang kiált:
,,Készítsetek utat az Úrnak a pusztában,
egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át.
Minden völgy emelkedjék föl,
minden hegy és halom süllyedjen alá.
Ami egyenetlen, váljék egyenessé,

és sima úttá, ami göröngyös.
Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége,
és meglátják azt mindenek.
Igen, az Úr szája mondta ezt így.''
    Menj föl egy magas hegyre,
te, ki jó hírt viszel Sionnak,
emeld föl erősen hangodat,
te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek.
Emeld föl hangodat! Ne félj!
Hirdesd Juda városainak:
    ,,Íme, a ti Istenetek!
Isten, az Úr, íme, eljön hatalommal,
karjával mindent uralma alá vet.
Vele van győzelmének jutalma,
és színe előtt a bőséges zsákmány.
Úgy legelteti nyáját, mint a pásztor.

Karjaiba veszi bárányait,
ölében hordozza őket,
az anyajuhokat pedig nagy gonddal vezeti.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 103, 1 b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30    8 G. tónus.
Válasz: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága.

Előénekes: Uram, Istenem, csodálatos a te nagyságod, * fenségbe és ékességbe öltözöl.
Sugárzó fény a te köntösöd, * kifeszíted az eget, mint egy sátort.
Hívek: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága.

E: Vizek fölött áll a te otthonod, + a felhőket fogatul használod, * és tovaszállsz a szelek szárnyán. Követeddé teszed a szeleket, * és szolgáddá a tüzes villámot.

H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága.

E: Mily számosak a te műveid, Uram, +bölcsességgel alkottál mindent, * teremtményeid betöltik a földet.
Mily nagy és széles a tenger, + megszámlálhatatlan élőlény nyüzsög benne: * kicsiny és hatalmas állatok.
H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága.

E: Mindenek tőled várják, * hogy enniök adj a kellő időben.
Összegyűjtik, amit nekik juttatsz, * megnyitod kezedet, és eltelnek minden jóval.

H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága.

E: De megzavarodnak, ha elfordítod arcodat, * elpusztulnak és a porba térnek, ha megvonod éltető erődet.
Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod.
H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága.

SZENTLECKE ApCsel 10, 34-38

    Péter beszéde az apostoli igehirdetés mintája: tanúskodás Jézus istenfiúsága mellett. Az Atya maga igazolta őt jelekkel és csodákkal, s működése Isten irgalmának kiáradását jelezte. Az Atya azt is igazolta, hogy akik hisznek Fiában, azokra kiárasztja a Szentlelket, s ezzel megadja nekik a képességet, hogy a fogadott gyermekek hűségével éljenek.

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből

    Isten fölkente a názáreti Jézust Szentlélekkel.

    Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura.

Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.''

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 3. szám.
Megnyílt az ég, és az Atya szózata hallatszott: * ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!'' Mk 9, 6 – 3a. tónus.
Alleluja.

Vagy:

SZENTLECKE Tit 2, 11-14; 3, 4-7

    Isten kegyelmét  Jézus Krisztus tette láthatóvá közöttünk. A kegyelem jelenti Isten jóakaratát, szeretetét, irgalmát, azután jelenti belső megvilágosításunkat, megszentelésünket és azt az erőt, amellyel ellenállunk a rossznak és megtesszük a jót. De bennünk is meg kell lenni az elhatározásnak, hogy szakítunk a világi vágyakkal és buzgók vagyunk Isten akaratának teljesítésében. Csak ezzel a lelkülettel lehet várni Krisztus dicsőséges eljövetelét.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből

    Isten megmentett minket a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében.

Testvéreim! Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótettekben buzgólkodó, választott népévé tegyen.
    Amikor Üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket; nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében.
    Bőséggel árasztotta reánk a Szentlelket Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy kegyelmével igaz életet éljünk, és az örök élet reménye legyen osztályrészünk.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 4. szám.
Eljön az, aki hatalmasabb nálam – mondja Keresztelő János, * ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Vö. Lk 3, 16 – 4g. tónus.

Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 3, 15-16. 21-22

    Az újszövetségi kinyilatkoztatás lényege az, hogy Isten Atyának mutatta magát a Fiú és a Szentlélek e jövetele által. Ez a bejelentés megtörtént a Jordánnál, amikor Jézus magára vette a bűnbánat keresztségét. A képben benne van az is, hogy Isten atyja akar lenni annak a bűnös emberiségnek, amellyel Jézus azonosította magát. A Szentlélek kiáradása lesz a biztosíték, hogy a bűnből ki lehet emelkedni.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Amikor Jézus megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég.

Abban az időben:
    A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: ,,Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni.
    Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: ,,Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Vízkereszt utáni vasárnapra, Urunk megkeresztelkedésének ünnepére (Évközi 1. vasárnap)

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, hogy a világ meglássa bennünk Isten kedves gyermekeit!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Jézus lelkületével közeledjünk az emberekhez,
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, Krisztus lelkületét püspökeinknek, papjainknak és mindazoknak, akik segítik munkájukat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy a népek és a fajok között megszűnjék minden igazságtalan megkülönböztetés!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy Jézushoz hasonlóan mi is mindenben teljesítsük szent akaratodat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy minden megkeresztelt gyermek megőrizze a fogadott fiúság kegyelmét!

Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istenünk! Te a mai napon kinyilvánítottad, hogy Jézus a te szeretett Fiad. Add, hogy akik a keresztségben vele eggyé lettünk, mindvégig hűséges gyermekeid maradjunk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.